CUNG CẤP GIỐNG CHANH DÂY TRÁI TÍM

  • Thread starter synghia
  • Ngày gửi
S

synghia

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">C&ocirc;ng Ty CPNN Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n cung cấp giống <strong>chanh d&acirc;y tr&aacute;i t&iacute;m</strong> nhập khẩu trực tiếp tại Đ&agrave;i&nbsp; Loan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp; Đặc điểm: Giống gốc, năng suất cao, nhanh ra tr&aacute;i, quả to mọng. C&oacute; khả năng th&iacute;ch ứng cao với nhiều v&ugrave;ng đất, &iacute;t s&acirc;u bệnh, sinh trưởng nhanh. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp; Nguồn gốc giống được bảo hộ c&oacute; x&aacute;c nhận của cục bảo vệ thực vật v&agrave; được cấp ph&eacute;p nhập khẩu bởi bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.Việt Nam.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px">Đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ c&oacute; những sản phẩm chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh nhất!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Lu&ocirc;n h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp v&agrave; phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<span style="color: aqua"></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Địa chỉ: 18/2x Phạm văn Chi&ecirc;u, F.9, Q.GV. TP.HCM</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Đi&ecirc;n thoại: 08 6257 9141&nbsp; fax: 08 6257 9140</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Di động: <span style="color: maroon">0973 887 214 (Mr Nghia)</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Email: <u><span style="color: blue">sale@quagac.com</span></u></span></strong><span style="font-size: 14pt"><a href="mailto:legiap85@gmail.com"></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 13pt">Website</span></em></strong><strong><span style="font-size: 13pt">:<a href="http://www.tuvannongnghiep.com/">http://www.tuvannongnghiep.com</a>/&nbsp;<u><span style="color: blue">www.Quagac.com</span></u></span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Sỹ Nghĩa
- Địa chỉ: 18/2x Phạm văn Chiêu, F.9, Q.GV. TP.HCM
- Điện thoại: 08 6257 9141 - Fax:
- email: sale@quagac.com