cung cap hai san tuoi song nha trang

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: doanchidung@khatoco.com
================================

<p><font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH SX &ndash; TM &ndash; DV DŨNG NHỊ</strong><font size="3"> than chao qui vi!</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Hien nay chung toi la mot trong nhung nha cung cap va phan phoi Hai san lon nhat tai Nha Trang voi cac loai mat hang voi gia ca re nhat va chat luong cao nhat.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Nha Trang &ndash; Khanh Hoa la vung dat bien rung troi phu voi cac mat hang Hai san ngon nhat nuoc va chung toi tu hao la nha cung cap cac mat hang nay.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; Chung toi gui mot so bao gia cho cac qui vi tham khao: </font></font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman">Mực 1 nắng loại 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400.000 đ/kg</font></p><p><font face="Times New Roman">Mực 1 nắng loại 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250.000 đ/kg</font></p><font face="Times New Roman">Mực 1 nắng loại 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Mực ống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Mực trứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Mực l&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">T&ocirc;m s&uacute; loại 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">T&ocirc;m s&uacute; loại 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Cua thịt loại 1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Cua thịt loại 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Cua gạch loại 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Cua gạch loại 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Ghẹ loại 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Ghẹ loại 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">H&agrave;u sữa&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30.000&nbsp; đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">S&ograve; huyết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">S&ograve; dương<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;Ốc hương<br /></font><font face="Times New Roman">Ốc nhảy<br /></font><font face="Times New Roman">Ốc c&acirc;u&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Ốc gai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70.000 đ/kg<br /></font><font face="Times New Roman">Ốc đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.000 đ/kg<br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nha trang, ng&agrave;y 1/12/2010<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp một số lo&agrave;i c&aacute;: C&aacute; m&uacute;, c&aacute; chẽm, c&aacute; d&igrave;a, c&aacute; thu,...<br /></font></em></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &nbsp;Cơ sở 1: 17 HOANG DIEU &ndash; NHA TRANG &ndash; KHANH HOA<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; Cơ sở 2: 15 Quang Trung &ndash; Cam Ranh &ndash; Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /></font></font></strong><strong>Điện thoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp; 0983 877 579&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top