Cung cấp hàng nguyên liệu dùng trong thủy sản như: Vi sinh,enzyme....

#1
<p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu cho nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; sản xuất thuốc th&uacute; y thủy sản.Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ an t&acirc;m về chất lượng h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; gi&aacute; cả</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>Một số mặt h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i:</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>- Vi sinh : chuy&ecirc;n d&ugrave;ng xử l&yacute; nước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;, ổn định m&agrave;u nước, c&acirc;n bằng PH</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>- Yucca ( bột nước ):&nbsp;</strong><strong>&nbsp;Loại bỏ kh&iacute; độc trong ao nu&ocirc;i nhanh ch&oacute;ng như H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub></strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>- Enzyme :ph&acirc;n hủy nhanh ch&oacute;ng m&ugrave;n hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải t&ocirc;m c&aacute; nhanh ch&oacute;ng, l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao nu&ocirc;i.</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>- Chlorin c&aacute; heo 70% :Xử l&yacute; nước ban đầu trước khi thả t&ocirc;m</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>- Sodiumbicarbonate( soda lanh):&nbsp; Tăng kiềm nhanh ch&oacute;ng, ổn định m&ocirc;i trường</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>- Oxy ( bột vi&ecirc;n) : cung cấp oxy cho ao nu&ocirc;i</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>V&agrave; rất nhiều c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ h&agrave;i l&ograve;ng</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i :</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>Địa chỉ: 5/4/23 phan huy &iacute;ch p14 G&ograve; Vấp HCM</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>ĐT: 0822169449.fax: 0839875101</strong></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><strong>DĐ: Ms. Hạnh: 0903399537- 01239394747</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TM DV Bio Chem
- Địa chỉ: 331/7/45 phan Huy Ích p14 Gò Vấp TP HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax: 08.3987.5101
- email: saleinfobiochemical.@gmail.com - bichngocbiochem@yahoo.com.vn
 

#2
<div><br /></div><p class="p_first" style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).<br /><br />1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span>&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br />3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br />4<span style="color: #00bfff">.&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">* Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">* Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung&nbsp;</span></span></span><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">cấp</span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">:</span></span></span></span></span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">- Yucca nguy&ecirc;n liệu ( Yucca bột v&agrave; Yucca nước) - Yucca chuy&ecirc;n hấp thu kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;. Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.</span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi</span><span style="font-size: medium">&ecirc;n, bột</span><span style="font-size: medium">..) cung c</span><span style="font-size: medium">ấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i -&nbsp;</span><span style="font-size: medium">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px">-<span style="font-size: medium">&nbsp;Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">- TCCA, BKC, KILL DINE, SAPONIN, FORMALIN...</span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...</span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><div style="color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></div><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><br /><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #000000; font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></p><p class="p_last" style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #000000; font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></p><p class="p_last" style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px; text-align: left; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><img style="border: 0px none" src="http://img.queolua.com/2012/02/09/11/oQSqmWsx.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TM DV Bio Chem
- Địa chỉ: 331/7/45 phan Huy Ích p14 Gò Vấp TP HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax: 08.3987.5101
- email: saleinfobiochemical.@gmail.com - bichngocbiochem@yahoo.com.vn
 
#3
Một số hàng nguyên liệu cty Bio Chem

Kính chào Quý Khách hàng,

Chúng tôi – Công ty BIO CHEM chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm CHLORIN CÁ HEO 70% - Calcium hypocholorite - ca(ocl)2

* Chuyên dùng:

- Xử lý nước ao nuôi tôm cá.

-Tẩy trùng, sát khuẩn trong cải tao ao, khử trùng dụng cụ, xử lý nước công nghiệp...

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại nguyên liệu xử lý nước khác phục vụ trong nuôi trồng thủy sản như: Enzyme, vi sinh, Yucca, BKC, Kill Dine, Oxy nguyên liệu (bột và viên), sodium bicarbonate, vitamin C....

* Chất Lượng Đảm Bảo - Giá Cả Cạnh Tranh

Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết về sản phẩm
IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-t8ObU58J97g/UJDOVAxagyI/AAAAAAAAqoY/CY0GjDb45bA/Agriviet.Com-100_3628%25281%2529.jpg[/IMG]

Kính chào Quý Khách hàng,

Chúng tôi – Công ty BIO CHEM chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm CHLORIN CÁ HEO 70% - Calcium hypocholorite - ca(ocl)2

* Chuyên dùng:

- Xử lý nước ao nuôi tôm cá.

-Tẩy trùng, sát khuẩn trong cải tao ao, khử trùng dụng cụ, xử lý nước công nghiệp...

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại nguyên liệu xử lý nước khác phục vụ trong nuôi trồng thủy sản như: Enzyme, vi sinh, Yucca, BKC, Kill Dine, Oxy nguyên liệu (bột và viên), sodium bicarbonate, vitamin C....

* Chất Lượng Đảm Bảo - Giá Cả Cạnh Tranh

Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết về sản phẩm
IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-t8ObU58J97g/UJDOVAxagyI/AAAAAAAAqoY/CY0GjDb45bA/Agriviet.Com-100_3628%25281%2529.jpg[/IMG]

--------

SODIUM PERCARBONATE (OXYTAGEN, OXY BỘT VÀ VIÊN)

* Thành phần: Sodium Percarbonate 95%

* Quy cách: 25kg/bao

* Công dụng:

-Cung cấp oxy kịp thời cho ao nuôi, đặc biệt cấp cứu khi tôm nổi đầu.

- Duy trì chất lượng nước trong ao nuôi luôn tốt. Giảm H2S và các khí độc khác có trong ao.
.....


--------

* Quy cách: đóng thùng, phuy

* Thành phần: Yucca Schdigera chiết xuất đậm đặc 100%

* Chuyên dùng:

-Hấp thu các khí độc như NH3,H2S, NO2, NO3 làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôm cá.

- Có tác dụng ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại trong ao nuôi, xử lý và làm sạch môi trường nước ao nuôi tôm cá.

-Hấp thu các chất độc hại do thuốc trừ sâu, thuốc diệt giáp xác, diệt tạp tồn dư trong ao.

-Giữ môi trường ao nuôi ổn định, giảm thay nước trong quá trình nuôi


* Đặc tính: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh chóng và ổn định, không ảnh hưởng xấu đến tôm, cá nuôi.


--------

SODIUM BICARBONATE 99% - SODA LẠNH/NAHCO3 (SODA TĂNG KIỀM)

1. Thành phần: SODIUM BICARBONATE 99%
2. Tính chất: dạng bột trắng mịn, hòa tan tốt trong nước, không để lại cặn.
3. Quy cách: 25 kg/bao, mâũ mã đẹp
4. Công dụng:
* Sản phẩm hàng đầu cho tăng kiềm ao nuôi nhanh, giúp tôm cứng vỏ nhanh; xử lý nước.
* Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nuôi, thực phẩm...
 
Last edited:
#4
CHLORIN70%--------

ENZYME Ấn Độ--------

BKC 80% Benzalkonium ChlorideVitamin C--------

Men Ấn Độ--------

YUCCA BEST ( MEHICO )

 
Last edited:
#5
Yucca nước ( Xuất xứ Mỹ )Yucca bột ( Xuất Xứ mỹ )--------

Yucca Best ( Xuất xứ Mehico )--------

Oxy tagen (Dạng viên bột)Chlorin 70% Chuyên dùng xử lý nướcEnzyme xử lý nước

 
Last edited: