cung cấp hạt giống rau

  • Thread starter huynhnhuan
  • Ngày gửi
H

huynhnhuan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cửa hàng hạt giống rau mầm
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0937270991 ::: FaX
- Email: huynh_nhuan2000@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">GIỚI THIỆU BỘ DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM TRONG GIA Đ&Igrave;NH <br /><br />Bộ dụng cụ trồng rau mầm trong gia đ&igrave;nh gồm : <br />- Khay xốp k&iacute;ch thước 25 cm x 35 cm x 4 cm <br />- T&uacute;i hạt giống: 40g (Cải củ) <br />- T&uacute;i gi&aacute; thể sạch ( Xơ dừa) <br />- Tờ hướng dẫn sử dụng <br />C&aacute;c loại hạt giống c&oacute; thể trồng rau mầm : <br />- Cải củ, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau dền, x&agrave; l&aacute;ch, hẹ, rau muốn, đậu xanh, đậu đen ... <br />Thời gian trồng v&agrave; thu hoạch rau mầm: <br />- Từ 5-9 ng&agrave;y (tuỳ từng loại rau) <br />Năng suất trồng rau mầm: <br />- Một bộ dụng cụ cho năng suất từ 200-300g rau mầm th&agrave;nh phẩm (tuỳ từng loại rau) <br />Điều kiện trồng rau mầm: <br />- Nhiệt độ th&iacute;ch hợp: 23-30oC <br />- Ẩm độ kh&ocirc;ng kh&iacute;: 60-80% <br />- Trong tối ho&agrave;n to&agrave;n (giai đoạn đầu) và trong b&oacute;ng r&acirc;m (giai đoạn sau) <br />- Th&ocirc;ng tho&aacute;ng, tr&aacute;nh mưa, tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a <br />Địa điểm trồng rau mầm: <br />- Bất kể địa điểm n&agrave;o tho&aacute;ng, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c trực tiếp &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời v&agrave; tr&aacute;nh mưa trực tiếp như: g&oacute;c ban c&ocirc;ng hoặc s&acirc;n thượng c&oacute; m&aacute;i che, một bệ cửa sổ nhỏ trong bếp, g&oacute;c cầu thang, hoặc h&agrave;ng hi&ecirc;n trước nh&agrave;, &hellip; <br /><br />BẢNG GI&Aacute; SẢN PHẨM <br /><br />STT T&Ecirc;N SẢN PHẨM QUY C&Aacute;CH SỐ LƯỢNG ĐƠN GI&Aacute; <br />Hạt giống rau <br /><br />01 Hạt Cải củ Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 7.000 đ ;500g 30.000 đ <br />02 Hạt giống cải ngọt Đ&oacute;ng g&oacute;i <br />100g 9.000 đ ;500g 35.000 đ <br />03 Hạt giống cải bẹ xanh Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 10.000 đ ;500g 40.000 đ <br />04 Hạt giống cải b&ocirc;ng Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 13.500 đ <br />05 Hạt giống x&agrave; l&aacute;ch Đ&oacute;ng g&oacute;i 50g 10.000 đ <br />06 Hạt giống hẹ Đ&oacute;ng g&oacute;i 50g 30.000 đ <br />07 Hạt giống khổ qua Đ&oacute;ng g&oacute;i 50g 12.000 đ <br />08 Hạt giống mồng tơi Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 15.000 đ <br />09 Hạt giống h&uacute;ng quế Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 15.000 đ <br />10 Hạt dền đỏ Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 10.000 đ <br />11 Hạt Ng&ograve; Gai Đ&oacute;ng g&oacute;i 50g 12.000 đ <br />12 Hạt ng&ograve; r&iacute; Đ&oacute;ng g&oacute;i 50g 6.000 đ <br />13 Hạt Tần &Ocirc; Đ&oacute;ng g&oacute;i 50g 10.000 đ <br />14 Ớt Hiểm Đ&oacute;ng lon 10g 10.000 đ <br />15 Hạt rau muống Đ&oacute;ng g&oacute;i 100g 9.000 đ <br />16 Hạt đậu xanh Đ&oacute;ng g&oacute;i 500g 15.000 đ <br />17 Hạt giống mướp hương 50g - 6.000đ <br />18 hạt giống đậu bắp 50g - 8.000đ <br />19 Hạt giống c&agrave; chua 0,5g - 12.000đ <br />20 Hạt giống bầu eo 25g - 5.000đ <br />21 Hạt giống dưa leo 25g - 6.000đ <br />M&ugrave;n Dừa ( Đất Sạch) <br />01 Loại bịt nho Đ&oacute;ng g&oacute;i 2.000 đ <br />02 Loại bịt lớn Đ&oacute;ng g&oacute;i 15.000 đ <br />Bộ Dụng Cụ Trồng Rau Mầm Trong Gia Đ&igrave;nh <br />01 Bộ Dụng cụ Đ&oacute;ng g&oacute;i-bộ-15.000 đ <br />B&igrave;nh xịt cầm tay <br />01 B&igrave;nh 4L B&igrave;nh 135.000 đ <br />02 B&igrave;nh 2L B&igrave;nh 45.000 đ <br />03 B&igrave;nh 1.75L B&igrave;nh 40.000 đ <br />04 B&igrave;nh 1.5L B&igrave;nh 20.000 đ <br /><br />Chuy&ecirc;n: <br />-tư vấn thiết kế lắp đặt vườn rau tại nh&agrave; theo y&ecirc;u cầu. <br />-thường xuy&ecirc;n kiểm tra ngăn ngừa c&aacute;c mầm bệnh <br />PHƯƠNG THỨC THANH TO&Aacute;N <br /><br />I. Trong nội th&agrave;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: <br />- Thanh to&aacute;n tiền mặt. <br />- Giao h&agrave;ng tận nơi trong ng&agrave;y &aacute;p dụng cho đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 200.000đ. <br />- Giao h&agrave;ng trong 3ng&agrave;y đối với đơn h&agrave;ng nhỏ hơn 200.000đ <br />II. Ở c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c: <br />Chuyển khoản: để thuận tiện giao dịch, q&uacute;y kh&aacute;ch vui l&ograve;ng chuyển tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n: <br />Ng&acirc;n H&agrave;ng ngoại thương Vietcombank <br />T&ecirc;n TK: Huỳnh C&ocirc;ng Nhuận <br />Số TK:0271 000 478 159 <br />ĐT:0937 27 09 91 &ndash; 08 6269 4885 A nhuận</span></p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cửa hàng hạt giống rau mầm
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0937270991 ::: FaX
- Email: huynh_nhuan2000@yahoo.com
================================


GIỚI THIỆU BỘ DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM TRONG GIA ĐÌNH

Bộ dụng cụ trồng rau mầm trong gia đình gồm :
- Khay xốp kích thước 25 cm x 35 cm x 4 cm
- Túi hạt giống: 40g (Cải củ)
- Túi giá thể sạch ( Xơ dừa)
- Tờ hướng dẫn sử dụng
Các loại hạt giống có thể trồng rau mầm :
- Cải củ, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau dền, xà lách, hẹ, rau muốn, đậu xanh, đậu đen ...
Thời gian trồng và thu hoạch rau mầm:
- Từ 5-9 ngày (tuỳ từng loại rau)
Năng suất trồng rau mầm:
- Một bộ dụng cụ cho năng suất từ 200-300g rau mầm thành phẩm (tuỳ từng loại rau)
Điều kiện trồng rau mầm:
- Nhiệt độ thích hợp: 23-30oC
- Ẩm độ không khí: 60-80%
- Trong tối hoàn toàn (giai đoạn đầu) và trong bóng râm (giai đoạn sau)
- Thông thoáng, tránh mưa, tránh gió lùa
Địa điểm trồng rau mầm:
- Bất kể địa điểm nào thoáng, không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời và tránh mưa trực tiếp như: góc ban công hoặc sân thượng có mái che, một bệ cửa sổ nhỏ trong bếp, góc cầu thang, hoặc hàng hiên trước nhà, …

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Hạt giống rau

01 Hạt Cải củ Đóng gói 100g 7.000 đ ;500g 30.000 đ
02 Hạt giống cải ngọt Đóng gói
100g 9.000 đ ;500g 35.000 đ
03 Hạt giống cải bẹ xanh Đóng gói 100g 10.000 đ ;500g 40.000 đ
04 Hạt giống cải bông Đóng gói 100g 13.500 đ
05 Hạt giống xà lách Đóng gói 50g 10.000 đ
06 Hạt giống hẹ Đóng gói 50g 30.000 đ
07 Hạt giống khổ qua Đóng gói 50g 12.000 đ
08 Hạt giống mồng tơi Đóng gói 100g 15.000 đ
09 Hạt giống húng quế Đóng gói 100g 15.000 đ
10 Hạt dền đỏ Đóng gói 100g 10.000 đ
11 Hạt Ngò Gai Đóng gói 50g 12.000 đ
12 Hạt ngò rí Đóng gói 50g 6.000 đ
13 Hạt Tần Ô Đóng gói 50g 10.000 đ
14 Ớt Hiểm Đóng lon 10g 10.000 đ
15 Hạt rau muống Đóng gói 100g 9.000 đ
16 Hạt đậu xanh Đóng gói 500g 15.000 đ
17 Hạt giống mướp hương 50g - 6.000đ
18 hạt giống đậu bắp 50g - 8.000đ
19 Hạt giống cà chua 0,5g - 12.000đ
20 Hạt giống bầu eo 25g - 5.000đ
21 Hạt giống dưa leo 25g - 6.000đ
Mùn Dừa ( Đất Sạch)
01 Loại bịt nho Đóng gói 2.000 đ
02 Loại bịt lớn Đóng gói 15.000 đ
Bộ Dụng Cụ Trồng Rau Mầm Trong Gia Đình
01 Bộ Dụng cụ Đóng gói-bộ-15.000 đ
Bình xịt cầm tay
01 Bình 4L Bình 135.000 đ
02 Bình 2L Bình 45.000 đ
03 Bình 1.75L Bình 40.000 đ
04 Bình 1.5L Bình 20.000 đ

Chuyên:
-tư vấn thiết kế lắp đặt vườn rau tại nhà theo yêu cầu.
-thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa các mầm bệnh
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. Trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:
- Thanh toán tiền mặt.
- Giao hàng tận nơi trong ngày áp dụng cho đơn hàng trên 200.000đ.
- Giao hàng trong 3ngày đối với đơn hàng nhỏ hơn 200.000đ
II. Ở các tỉnh khác:
Chuyển khoản: để thuận tiện giao dịch, qúy khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân:
Ngân Hàng ngoại thương Vietcombank
Tên TK: Huỳnh Công Nhuận
Số TK:0271 000 478 159
ĐT:0937 27 09 91 – 08 6269 4885 A nhuận 0945 404 722 A Đào

201/13/1/43 nguyễn xí p 26 bình thạnh
---------------
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cửa hàng hạt giống rau mầm
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0933 979 476 ::: FaX
- Email: huynh_nhuan2000@yahoo.com
================================


GIỚI THIỆU BỘ DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM TRONG GIA ĐÌNH

Bộ dụng cụ trồng rau mầm trong gia đình gồm :
- Khay xốp kích thước 25 cm x 35 cm x 4 cm
- Túi hạt giống: 40g (Cải củ)
- Túi giá thể sạch ( Xơ dừa)
- Tờ hướng dẫn sử dụng
Các loại hạt giống có thể trồng rau mầm :
- Cải củ, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau dền, xà lách, hẹ, rau muốn, đậu xanh, đậu đen ...
Thời gian trồng và thu hoạch rau mầm:
- Từ 5-9 ngày (tuỳ từng loại rau)
Năng suất trồng rau mầm:
- Một bộ dụng cụ cho năng suất từ 200-300g rau mầm thành phẩm (tuỳ từng loại rau)
Điều kiện trồng rau mầm:
- Nhiệt độ thích hợp: 23-30oC
- Ẩm độ không khí: 60-80%
- Trong tối hoàn toàn (giai đoạn đầu) và trong bóng râm (giai đoạn sau)
- Thông thoáng, tránh mưa, tránh gió lùa
Địa điểm trồng rau mầm:
- Bất kể địa điểm nào thoáng, không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời và tránh mưa trực tiếp như: góc ban công hoặc sân thượng có mái che, một bệ cửa sổ nhỏ trong bếp, góc cầu thang, hoặc hàng hiên trước nhà, …

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Hạt giống rau

01 Hạt Cải củ Đóng gói 100g 7.000 đ ;500g 30.000 đ
02 Hạt giống cải ngọt Đóng gói
100g 9.000 đ ;500g 35.000 đ
03 Hạt giống cải bẹ xanh Đóng gói 100g 10.000 đ ;500g 40.000 đ
04 Hạt giống cải bông Đóng gói 100g 13.500 đ
05 Hạt giống xà lách Đóng gói 50g 10.000 đ
06 Hạt giống hẹ Đóng gói 50g 30.000 đ
07 Hạt giống khổ qua Đóng gói 50g 12.000 đ
08 Hạt giống mồng tơi Đóng gói 100g 15.000 đ
09 Hạt giống húng quế Đóng gói 100g 15.000 đ
10 Hạt dền đỏ Đóng gói 100g 10.000 đ
11 Hạt Ngò Gai Đóng gói 50g 12.000 đ
12 Hạt ngò rí Đóng gói 50g 6.000 đ
13 Hạt Tần Ô Đóng gói 50g 10.000 đ
14 Ớt Hiểm Đóng lon 10g 10.000 đ
15 Hạt rau muống Đóng gói 100g 9.000 đ
16 Hạt đậu xanh Đóng gói 500g 15.000 đ
17 Hạt giống mướp hương 50g - 6.000đ
18 hạt giống đậu bắp 50g - 8.000đ
19 Hạt giống cà chua 0,5g - 12.000đ
20 Hạt giống bầu eo 25g - 5.000đ
21 Hạt giống dưa leo 25g - 6.000đ
Mùn Dừa ( Đất Sạch)
01 Loại bịt nho Đóng gói 2.000 đ
02 Loại bịt lớn Đóng gói 15.000 đ
Bộ Dụng Cụ Trồng Rau Mầm Trong Gia Đình
01 Bộ Dụng cụ Đóng gói-bộ-15.000 đ
Bình xịt cầm tay
01 Bình 4L Bình 135.000 đ
02 Bình 2L Bình 45.000 đ
03 Bình 1.75L Bình 40.000 đ
04 Bình 1.5L Bình 20.000 đ

Chuyên:
-tư vấn thiết kế lắp đặt vườn rau tại nhà theo yêu cầu.
-thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa các mầm bệnh
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. Trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:
- Thanh toán tiền mặt.
- Giao hàng tận nơi trong ngày áp dụng cho đơn hàng trên 200.000đ.
- Giao hàng trong 3ngày đối với đơn hàng nhỏ hơn 200.000đ
II. Ở các tỉnh khác:
Chuyển khoản: để thuận tiện giao dịch, qúy khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân:
Ngân Hàng ngoại thương Vietcombank
Tên TK: Huỳnh Công Nhuận
Số TK:0271 000 478 159
ĐT:0933 979 476 - 08 35115932 A nhuận 0945 404 722 A Đào
201/13/1/43 nguyễn xí p 26 bình thạnh
 
Last edited by a moderator:
Các chị nhà rau WTT lúc nào cũng mong hạt giống online đấy!! Tiếc là WTT koc ho bán hàng ở WEb nhỉ?
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cửa hàng hạt giống rau mầm
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0937270991 ::: FaX
- Email: huynh_nhuan2000@yahoo.com
================================


GIỚI THIỆU BỘ DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM TRONG GIA ĐÌNH

Bộ dụng cụ trồng rau mầm trong gia đình gồm :
- Khay xốp kích thước 25 cm x 35 cm x 4 cm
- Túi hạt giống: 40g (Cải củ)
- Túi giá thể sạch ( Xơ dừa)
- Tờ hướng dẫn sử dụng
Các loại hạt giống có thể trồng rau mầm :
- Cải củ, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau dền, xà lách, hẹ, rau muốn, đậu xanh, đậu đen ...
Thời gian trồng và thu hoạch rau mầm:
- Từ 5-9 ngày (tuỳ từng loại rau)
Năng suất trồng rau mầm:
- Một bộ dụng cụ cho năng suất từ 200-300g rau mầm thành phẩm (tuỳ từng loại rau)
Điều kiện trồng rau mầm:
- Nhiệt độ thích hợp: 23-30oC
- Ẩm độ không khí: 60-80%
- Trong tối hoàn toàn (giai đoạn đầu) và trong bóng râm (giai đoạn sau)
- Thông thoáng, tránh mưa, tránh gió lùa
Địa điểm trồng rau mầm:
- Bất kể địa điểm nào thoáng, không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời và tránh mưa trực tiếp như: góc ban công hoặc sân thượng có mái che, một bệ cửa sổ nhỏ trong bếp, góc cầu thang, hoặc hàng hiên trước nhà, …

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Hạt giống rau

01 Hạt Cải củ Đóng gói 100g 7.000 đ ;500g 30.000 đ
02 Hạt giống cải ngọt Đóng gói
100g 9.000 đ ;500g 35.000 đ
03 Hạt giống cải bẹ xanh Đóng gói 100g 10.000 đ ;500g 40.000 đ
04 Hạt giống cải bông Đóng gói 100g 13.500 đ
05 Hạt giống xà lách Đóng gói 50g 10.000 đ
06 Hạt giống hẹ Đóng gói 50g 30.000 đ
07 Hạt giống khổ qua Đóng gói 50g 12.000 đ
08 Hạt giống mồng tơi Đóng gói 100g 15.000 đ
09 Hạt giống húng quế Đóng gói 100g 15.000 đ
10 Hạt dền đỏ Đóng gói 100g 10.000 đ
11 Hạt Ngò Gai Đóng gói 50g 12.000 đ
12 Hạt ngò rí Đóng gói 50g 6.000 đ
13 Hạt Tần Ô Đóng gói 50g 10.000 đ
14 Ớt Hiểm Đóng lon 10g 10.000 đ
15 Hạt rau muống Đóng gói 100g 9.000 đ
16 Hạt đậu xanh Đóng gói 500g 15.000 đ
17 Hạt giống mướp hương 50g - 6.000đ
18 hạt giống đậu bắp 50g - 8.000đ
19 Hạt giống cà chua 0,5g - 12.000đ
20 Hạt giống bầu eo 25g - 5.000đ
21 Hạt giống dưa leo 25g - 6.000đ
Mùn Dừa ( Đất Sạch)
01 Loại bịt nho Đóng gói 2.000 đ
02 Loại bịt lớn Đóng gói 15.000 đ
Bộ Dụng Cụ Trồng Rau Mầm Trong Gia Đình
01 Bộ Dụng cụ Đóng gói-bộ-15.000 đ
Bình xịt cầm tay
01 Bình 4L Bình 135.000 đ
02 Bình 2L Bình 45.000 đ
03 Bình 1.75L Bình 40.000 đ
04 Bình 1.5L Bình 20.000 đ

Chuyên:
-tư vấn thiết kế lắp đặt vườn rau tại nhà theo yêu cầu.
-thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa các mầm bệnh
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. Trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:
- Thanh toán tiền mặt.
- Giao hàng tận nơi trong ngày áp dụng cho đơn hàng trên 200.000đ.
- Giao hàng trong 3ngày đối với đơn hàng nhỏ hơn 200.000đ
II. Ở các tỉnh khác:
Chuyển khoản: để thuận tiện giao dịch, qúy khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân:
Ngân Hàng ngoại thương Vietcombank
Tên TK: Huỳnh Công Nhuận
Số TK:0271 000 478 159
ĐT:0937 27 09 91 – 08 6269 4885 A nhuận 0945 404 722 A Đào

201/13/1/43 nguyễn xí p 26 bình thạnh
---------------
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cửa hàng hạt giống rau mầm
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0933 979 476 ::: FaX
- Email: huynh_nhuan2000@yahoo.com
================================


GIỚI THIỆU BỘ DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM TRONG GIA ĐÌNH

Bộ dụng cụ trồng rau mầm trong gia đình gồm :
- Khay xốp kích thước 25 cm x 35 cm x 4 cm
- Túi hạt giống: 40g (Cải củ)
- Túi giá thể sạch ( Xơ dừa)
- Tờ hướng dẫn sử dụng
Các loại hạt giống có thể trồng rau mầm :
- Cải củ, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau dền, xà lách, hẹ, rau muốn, đậu xanh, đậu đen ...
Thời gian trồng và thu hoạch rau mầm:
- Từ 5-9 ngày (tuỳ từng loại rau)
Năng suất trồng rau mầm:
- Một bộ dụng cụ cho năng suất từ 200-300g rau mầm thành phẩm (tuỳ từng loại rau)
Điều kiện trồng rau mầm:
- Nhiệt độ thích hợp: 23-30oC
- Ẩm độ không khí: 60-80%
- Trong tối hoàn toàn (giai đoạn đầu) và trong bóng râm (giai đoạn sau)
- Thông thoáng, tránh mưa, tránh gió lùa
Địa điểm trồng rau mầm:
- Bất kể địa điểm nào thoáng, không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời và tránh mưa trực tiếp như: góc ban công hoặc sân thượng có mái che, một bệ cửa sổ nhỏ trong bếp, góc cầu thang, hoặc hàng hiên trước nhà, …

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Hạt giống rau

01 Hạt Cải củ Đóng gói 100g 7.000 đ ;500g 30.000 đ
02 Hạt giống cải ngọt Đóng gói
100g 9.000 đ ;500g 35.000 đ
03 Hạt giống cải bẹ xanh Đóng gói 100g 10.000 đ ;500g 40.000 đ
04 Hạt giống cải bông Đóng gói 100g 13.500 đ
05 Hạt giống xà lách Đóng gói 50g 10.000 đ
06 Hạt giống hẹ Đóng gói 50g 30.000 đ
07 Hạt giống khổ qua Đóng gói 50g 12.000 đ
08 Hạt giống mồng tơi Đóng gói 100g 15.000 đ
09 Hạt giống húng quế Đóng gói 100g 15.000 đ
10 Hạt dền đỏ Đóng gói 100g 10.000 đ
11 Hạt Ngò Gai Đóng gói 50g 12.000 đ
12 Hạt ngò rí Đóng gói 50g 6.000 đ
13 Hạt Tần Ô Đóng gói 50g 10.000 đ
14 Ớt Hiểm Đóng lon 10g 10.000 đ
15 Hạt rau muống Đóng gói 100g 9.000 đ
16 Hạt đậu xanh Đóng gói 500g 15.000 đ
17 Hạt giống mướp hương 50g - 6.000đ
18 hạt giống đậu bắp 50g - 8.000đ
19 Hạt giống cà chua 0,5g - 12.000đ
20 Hạt giống bầu eo 25g - 5.000đ
21 Hạt giống dưa leo 25g - 6.000đ
Mùn Dừa ( Đất Sạch)
01 Loại bịt nho Đóng gói 2.000 đ
02 Loại bịt lớn Đóng gói 15.000 đ
Bộ Dụng Cụ Trồng Rau Mầm Trong Gia Đình
01 Bộ Dụng cụ Đóng gói-bộ-15.000 đ
Bình xịt cầm tay
01 Bình 4L Bình 135.000 đ
02 Bình 2L Bình 45.000 đ
03 Bình 1.75L Bình 40.000 đ
04 Bình 1.5L Bình 20.000 đ

Chuyên:
-tư vấn thiết kế lắp đặt vườn rau tại nhà theo yêu cầu.
-thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa các mầm bệnh
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. Trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:
- Thanh toán tiền mặt.
- Giao hàng tận nơi trong ngày áp dụng cho đơn hàng trên 200.000đ.
- Giao hàng trong 3ngày đối với đơn hàng nhỏ hơn 200.000đ
II. Ở các tỉnh khác:
Chuyển khoản: để thuận tiện giao dịch, qúy khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân:
Ngân Hàng ngoại thương Vietcombank
Tên TK: Huỳnh Công Nhuận
Số TK:0271 000 478 159
ĐT:0933 979 476 - 08 35115932 A nhuận 0945 404 722 A Đào
201/13/1/43 nguyễn xí p 26 bình thạnh

Xin hỏi hạt giống này có xử lý hóa chất bảo quản không? Nếu có xử lý thì làm cách nào để tẩy rửa sạch hóa chất bảo quản? Có các nào để hạt giống nảy mẩm nhiều không?
Xin cảm ơn, đang nghiên cứu để tự túc rau cho gia đình.
 


Back
Top