Cung cấp heo rừng lai tại Thừa Thiên Huế :

  • Thread starter Lê Nguyá»…n Bảo Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Nguyễn Bảo Trung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nguyễn Bảo Trung
- Địa chỉ: 114 Trần Nguyên Đán - Huế
- Tel, Fax: : 0903545696 ::: FaX
- email: baotrung_lenguyen@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Cung cấp<strong> heo rừng lai t</strong></strong><font size="3"> </font><strong>ại Thừa Thi&ecirc;n Huế :<br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">Hiện nay trang trai ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo r&ugrave;ng giống v&agrave; heo rừng thịt.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn x&acirc;y dựng chuồng trại<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; giấy chứng nhận nguồn gốc<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bảo đảm con giống chất lượng, khoẻ mạnh đến tận nơi<br /></font><font face="Times New Roman">Mời c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu tham quan v&agrave; đặt giống tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:&nbsp; Huyện Phong Điền &ndash; Th&agrave;nh Phố Huế.<strong> </strong></font><strong><br /><strong><font face="Times New Roman">Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ qua số đt: 0903545696 găp Trung<br /></font></strong></strong><font face="Times New Roman"><strong>Hoăc theo địa chỉ: 114 </strong><strong>Tr</strong></font><strong>ần Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n -&nbsp; TP Huế<strong> </strong><br /><br /></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top