cung cấp hoa phong lan, địa lan, cây lâm nghiệp các loại

  • Thread starter Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo
- Địa chỉ: Km 9 - Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 02113853061 ::: FaX 02113853061
- email: huonglamsinh@gmail.com
================================

<p>Trung t&acirc;m L&acirc;m nghiệp Tam Đảo l&agrave; đơn vị sự nghiệp c&oacute; thu thuộc Sở n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT Vĩnh Ph&uacute;c. Trong thời gian qua trung t&acirc;m đ&atilde; tập trung v&agrave;o nghi&ecirc;n cứu v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp cho khu vực v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.&nbsp;Đặc biệt, Trung t&acirc;m c&ograve;n&nbsp;bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển nhiều giống lan qu&yacute;&nbsp;của Tam&nbsp;Đảo v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng miền trung du ph&iacute;a Bắc.</p><p>Hiện nay, Trung t&acirc;m c&oacute; 2 cơ sở&nbsp;nh&agrave; lưới hiện&nbsp;đại nu&ocirc;i phong lan,&nbsp;địa lan tại&nbsp;khu du lịch Tam&nbsp;Đảo v&agrave; đ&atilde; cung cấp ra thị trường nhiều giống kh&aacute;c nhau.</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ mua: KM 9 - Hợp Ch&acirc;u - Tam Đảo - VP. ĐT:01698410484 or 0976401602</p><p>DTCQ: 02113853061, FAX: 02113853061</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top