cung cấp kháng sinh nguyên liệu

  • Thread starter lai the vong
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH Hồng Hiệp Phát
- Địa chỉ: 71A Hồ Bá Kiện -Phường 15 -Quận 10 -Tp Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0938652456
- email: vthlinh@hhp.com.vn
================================

<p><strong><font face="Times New Roman" color="#008000" size="3">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty v&agrave; B&agrave; Con N&ocirc;ng D&acirc;n</font></strong></p><strong><font face="Times New Roman" color="#008000" size="3"><span /></font></strong><strong><font face="Times New Roman" color="#008000" size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;ng sinh d&ugrave;ng trong th&uacute; y v&agrave; thủy sản. Nguy&ecirc;n liệu được nhập từ Trung Quốc,Ấn Độ, Nhật, Mỹ..Với phương ch&acirc;m&rsquo;chất lượng-uy t&iacute;n- phục vụ&rsquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm chất lượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp v&agrave; giao h&agrave;ng tận nơi.Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với&nbsp; Linh 0938652456</font><font color="#00cc66"><br /></font></strong>
 


Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top