Cung cấp lợn rừng giống và thịt tại Ba Vì Hà Nội

  • Thread starter heorungbv
  • Ngày gửi
H

heorungbv

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lơn Rừng Ba Vì
- Địa chỉ: Ba Trai_ Ba Vì_ Hà Nội
- Tel, Fax: 0433881022
- email: heorungbv@yahoo.com
================================

<p><span style="color: #000000"><span style="font-family: Tahoma">Trang trại </span></span><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: Tahoma">lợn rừng Ba V&igrave;</span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Tahoma"> Hiện nay đ&atilde; c&oacute; lợn giống.Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp con giống lợn rừng giống,lợn rừng thịt... Lợn của ch&uacute;ng t&ocirc;i đc được lấy từ trại chăn nu&ocirc;i quốc gia,chăn nu&ocirc;i theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh kỹ thuật,ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ, c&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao,đ&atilde; thuần dưỡng v&agrave; th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu miền Bắc, sinh sản tốt, c&oacute; đủ chứng nhận s&aacute;c minh nguồn gốc, v&agrave; sac nhận của kiểm l&acirc;m H&agrave; Nội... </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: Tahoma">- Nhận tư vấn thiết kế miễn ph&iacute; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i, hỗ trợ kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại tới khi c&oacute; lợn sinh sản...</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: Tahoma">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu tham quan trang trại hoặc mua b&aacute;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: Tahoma">Trang trại lợn rừng Ba V&igrave;.Th&ocirc;n 6_ X&atilde; Ba Trại_ Huyện Ba V&igrave;_ H&agrave; Nội.</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: Tahoma">ĐT:0982456140 or 0433881022</span></span></p><span style="cursor: default" class="ad_none_boder" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" /><p>&nbsp;<img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" /></p>
 
Back
Top