Cung cấp mì lát khô số lượng lớn từ Cambodia

  • Thread starter All Solutions Cambodia
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

All Solutions Cambodia

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: All Solutions Cambodia
- Địa chỉ: Phnom Penh, Cambodia
- Tel, Fax: 855 89 26 27 88
- email: ascwonder@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; 1 DN tại Cambodia, hiện c&oacute; 1 nguồn lớn m&igrave; l&aacute;t kh&ocirc; xuất khẩu được thu hoạch từ trang trại điện t&iacute;ch hơn 15,000 hectares do c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n doanh với Tồ chức Hợp t&aacute;c Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng Nghiệp Cambodia. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đặt trạm thu mua từ nguồn trong hơn 20,000 hộ n&ocirc;ng d&acirc;n tại địa phương.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung ứng từ 10,000 - 15,000 tấn/th&aacute;ng 2 loại m&igrave; l&aacute;t kh&ocirc; như sau:<br />1/ B&oacute;c vỏ + xắt cục (3-5cm)+ trắng + độ ẩm &lt;15% + tạp chất &lt;1%<br />2/ C&ograve;n vỏ + xắt l&aacute;t (d&agrave;i 10-15cm, d&agrave;y 2cm)+ trắng + độ ẩm &lt;15% + tạp chất &lt;1%</p><p>tại 2 địa điểm:<br />1/ Đường bộ: Giao/Nhận tại cột mốc số 0 cửa khẩu Ch&agrave;ng Riệt, T&acirc;y Ninh<br />2/ Đường s&ocirc;ng: Giao/Nhận tại Bến Ph&agrave; Nek Luong<br />Qu&yacute; đối t&aacute;c muốn t&igrave;m nguồn cung cấp m&igrave; l&aacute;t kh&ocirc; lớn v&agrave; ổn định xin mời li&ecirc;n hệ:<br />Mr. Th&aacute;i<br />All Solutions Cambodia Co., Ltd<br />Email: <a href="mailto:ascwonder@gmail.com">ascwonder@gmail.com</a><br />Mobile: +855 89 26 27 88<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +855 97 91 96 278<br />Wesite: <a href="http://www.allsolutionscambodia.com/">http://www.allsolutionscambodia.com</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top