CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU NGOẠI NHẬP,BETAGLUCAN CÔNG NGHỆ NANO MEBIPHA

  • Thread starter MEBI HIEP
  • Ngày gửi
M

MEBI HIEP

Guest
#1
<strong><font face="VNI-Times"><font color="#00cc33">CO&Acirc;NG TY TNHH SX &amp; TM MEBIPHA</font><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div><p class="MsoNormal"><strong><span /></strong></p></div></td></tr></tbody></table><br /></font></strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">&Ntilde;&ograve;a ch&aelig;: 18/8A, &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng 143 Quang Trung, F.14, Q.Go&oslash; Va&aacute;p, Tp.HCM<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">&Ntilde;T :&nbsp; (08) 54273127- (08) 54273128;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax:(08) 54366032</font></p><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">WEBSITE: <a href="http://www.MEBIPHA.COM">WWW.MEBIPHA.COM</a></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;HIỆN NAY CTY CUNG CẤP NGUY LIỆU&nbsp;NHẬP KHẨU </font></strong> </p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td> <div> <p align="center" class="MsoNormal"><strong>BETA GLUCAN<br /></strong></p> <p align="center" class="MsoNormal"><strong>CHIẾC CH&Igrave;A KHO&Aacute; V&Agrave;NG CỦA NH&Agrave; CHĂN NU&Ocirc;I TH&Agrave;NH ĐẠT</strong></p> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> </td> </tr> </tbody></table><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td> <div> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal"><span /></p> </div> </td> </tr> </tbody></table> <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong>-</strong> Trong h&ocirc;n 60 na&ecirc;m qua, kha&eacute;p the&aacute; gi&ocirc;&ugrave;i &ntilde;a&otilde; co&ugrave; ha&oslash;ng ngh&igrave;n co&acirc;ng tr&igrave;nh nghie&acirc;n c&ouml;&ugrave;u &ouml;&ugrave;ng du&iuml;ng ro&auml;ng ra&otilde;i co&acirc;ng nghe&auml; <strong>Beta glucan</strong> trong vie&auml;c ba&ucirc;o ve&auml; s&ouml;&ugrave;c khoe&ucirc; cho con ng&ouml;&ocirc;&oslash;i, cho va&auml;t nuo&acirc;i va&oslash; ke&aring; ca&ucirc; cho ca&acirc;y tro&agrave;ng.Qua &ntilde;o&ugrave;, co&ugrave; the&aring; kha&uacute;ng &ntilde;&ograve;nh vai tro&oslash; thie&aacute;t ye&aacute;u cu&ucirc;a <strong>Beta glucan</strong> trong ca&ugrave;c che&aacute; pha&aring;m co&acirc;ng nghe&auml; sinh ho&iuml;c la&oslash; mo&auml;t h&ouml;&ocirc;&ugrave;ng m&ocirc;&ugrave;i co&ugrave; t&iacute;nh o&aring;n &ntilde;&ograve;nh va&oslash; be&agrave;n v&ouml;&otilde;ng.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong>- </strong>V&ocirc;&ugrave;i nguo&agrave;n nguye&acirc;n lie&auml;u Beta glucan nha&auml;p kha&aring;u cha&aacute;t l&ouml;&ocirc;&iuml;ng cao va&oslash; ba&egrave;ng s&ouml;&iuml; pho&aacute;i h&ocirc;&iuml;p co&acirc;ng th&ouml;&ugrave;c he&aacute;t s&ouml;&ugrave;c &ntilde;o&auml;c &ntilde;a&ugrave;o, Co&acirc;ng ty <strong><em>MEBIPHA </em></strong>&nbsp;&ntilde;a&otilde; ta&iuml;o ra nhie&agrave;u do&oslash;ng che&aacute; pha&aring;m sinh ho&iuml;c to&aacute;t nha&aacute;t co&ugrave; ca&ucirc; <strong>Beta Glucan</strong> da&oslash;nh cho nga&oslash;nh cha&ecirc;n nuo&acirc;i gia su&ugrave;c &ndash; gia ca&agrave;m va&oslash; thuy&ucirc; sa&ucirc;n.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- <strong>Beta glucan</strong> <em>na&acirc;ng cao kha&ucirc; na&ecirc;ng hoa&iuml;t &ntilde;o&auml;ng cu&ucirc;a he&auml; tho&aacute;ng mie&atilde;n d&ograve;ch tho&acirc;ng qua c&ocirc; che&aacute; k&iacute;ch hoa&iuml;t &ntilde;a&iuml;i th&ouml;&iuml;c ba&oslash;o (<strong>Macrophages</strong>) ba&egrave;ng vie&auml;c giu&ugrave;p chu&ugrave;ng gia ta&ecirc;ng so&aacute; l&ouml;&ocirc;&iuml;ng, k&iacute;ch th&ouml;&ocirc;&ugrave;c, ch&ouml;&ugrave;c na&ecirc;ng cu&otilde;ng nh&ouml; go&ugrave;p pha&agrave;n kh&ocirc;i ma&oslash;o k&iacute;ch hoa&iuml;t ca&ugrave;c do&oslash;ng te&aacute; ba&oslash;o lympho T va&oslash; lympho B tham gia ma&iuml;nh me&otilde; va&oslash;o qua&ugrave; tr&igrave;nh &ntilde;a&ugrave;p &ouml;&ugrave;ng mie&atilde;n d&ograve;ch cho&aacute;ng la&iuml;i s&ouml;&iuml; xa&acirc;m nhie&atilde;m cu&ucirc;a ca&ugrave;c ma&agrave;m be&auml;nh va&oslash;o c&ocirc; the&aring; nha&aacute;t la&oslash; <strong>ca&ugrave;c be&auml;nh do virus</strong>.<br /></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><em>- Trong pha&ucirc;n &ouml;&ugrave;ng pho&oslash;ng ve&auml; cu&ucirc;a c&ocirc; the&aring;, mie&atilde;n d&ograve;ch kho&acirc;ng &ntilde;a&euml;c hie&auml;u xua&aacute;t hie&auml;n tr&ouml;&ocirc;&ugrave;c tie&acirc;n, c&ouml;&iuml;c ky&oslash; ma&iuml;nh me&otilde; va&oslash; &ntilde;o&ugrave;ng vai tro&oslash; nh&ouml; la&oslash; <strong>ngo&oslash;i no&aring;</strong> cho mo&auml;t loa&iuml;t chuo&atilde;i pha&ucirc;n &ouml;&ugrave;ng &ntilde;a&ugrave;p &ouml;&ugrave;ng mie&atilde;n d&ograve;ch tie&aacute;p theo nh&ouml;ng hie&auml;u l&ouml;&iuml;c ba&ucirc;o ho&auml; kho&acirc;ng ke&ugrave;o da&oslash;i v&igrave; va&auml;y <strong>Beta glucan</strong> se&otilde; cho hie&auml;u qua&ucirc; pho&oslash;ng cho&aacute;ng be&auml;nh to&aacute;t nha&aacute;t khi &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c &ntilde;&ouml;a va&oslash;o quy tr&igrave;nh du&oslash;ng th&ouml;&ocirc;&oslash;ng xuye&acirc;n (do ca&ugrave;c &ntilde;a&iuml;i th&ouml;&iuml;c ba&oslash;o ch&aelig; co&ugrave; the&aring; so&aacute;ng t&ouml;&oslash; 1 tua&agrave;n &ntilde;e&aacute;n 4 tha&ugrave;ng). <br /></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><em>- </em><em>Hie&auml;n nay,<strong> Beta glucan </strong>la&oslash; mo&auml;t trong nh&ouml;&otilde;ng gia&ucirc;i pha&ugrave;p to&aacute;t nha&aacute;t giu&ugrave;p c&ocirc; the&aring; va&auml;t nuo&acirc;i ta&ecirc;ng c&ouml;&ocirc;&oslash;ng mie&atilde;n d&ograve;ch kho&acirc;ng &ntilde;a&euml;c hie&auml;u pho&oslash;ng <strong>cho&aacute;ng hie&auml;u qua&ucirc; ca&ugrave;c be&auml;nh do virus (nh&ouml; </strong></em><strong><em><font face="VNI-Times">FMD, T.G.E, PRRS</font></em></strong><strong><em>, D&ograve;ch ta&ucirc;, Cu&ugrave;m,&hellip;) </em></strong><em>giu&ugrave;p ta&ecirc;ng hie&auml;u qua&ucirc; cu&ucirc;a tie&acirc;m pho&oslash;ng va&eacute;cxin<strong>, </strong>giu&ugrave;p ta&ecirc;ng hie&auml;u l&ouml;&iuml;c cu&ucirc;a ca&ugrave;c loa&iuml;i thuo&aacute;c kha&ugrave;ng sinh, giu&ugrave;p va&auml;t nuo&acirc;i ta&ecirc;ng tr&ouml;&ocirc;&ucirc;ng to&aacute;t nha&aacute;t do hie&aacute;m khi ma&eacute;c pha&ucirc;i be&auml;nh th&ouml;&ocirc;&oslash;ng ga&euml;p, gia&ucirc;m thie&aring;u chi ph&iacute; va&oslash; mang la&iuml;i tha&oslash;nh co&acirc;ng cho nha&oslash; cha&ecirc;n nuo&acirc;i .</em></p><p class="MsoNormal"><em><span /></em></p><p class="MsoNormal"><em>MỌI CHI TIẾT XIN LIEN HỆ&nbsp;</em></p><p class="MsoNormal"><em>DĐ : 0949 099977</em></p><p class="MsoNormal"><em>EMAIL: <a href="mailto:MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM">MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM</a>&nbsp;</em></p><p class="MsoNormal"><em>ĐỂ BIẾT RỎ VỀ SP CỦA CTY XIN TRUY NHẬP :WEBSITE <a href="http://www.MEBIPHA.COM">WWW.MEBIPHA.COM</a></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THÁI ĐẠI HIỆP
- Địa chỉ: 143 Quang Trung, F.14, Q.Goø Vaáp, Tp.HCM
- Điện thoại: 0949099977 - Fax:
- email: MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM