cung câp nhà kính, nhà lưới

  • Thread starter Phạm văn Minh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm văn Minh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm văn Minh
- Địa chỉ: 29 Gia Ngư - Hoàn Kiếm - Hà nội
- Tel, Fax: 0985918509 ::: FaX
- email: vanminhaicap@gmail.com
================================

<a name="OLE_LINK9"></a><a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5"></a><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"></a><strong><font face="Arial">CUNG CẤP NH&Agrave; K&Iacute;NH, NH&Agrave; LƯỚI V&Agrave; THIẾT BỊ TƯỚI</font></strong><strong><font face="Arial"> <br /></font></strong><strong><font face="Arial">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng!<br /></font></strong><strong><font face="Arial">Newfarm l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm nh&agrave; k&iacute;nh, nh&agrave; lưới v&agrave; hệ thống tưới uy t&iacute;n v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp. Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm sau:<br /></font></strong><font face="Arial"><strong>+ Nh&agrave; k&iacute;nh: </strong>Hệ thống nh&agrave; k&iacute;nh trồng rau, hoa c&acirc;y cảnh, hệ thống nh&agrave; m&agrave;ng v&agrave; nh&agrave; lưới đơn giản phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao. <br /></font><font face="Arial">Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; sản phẩm nh&agrave; m&agrave;ng ứng dụng l&agrave;m kho chứa n&ocirc;ng sản, thiết bị v&agrave; hệ thống nh&agrave; m&agrave;ng ứng dụng trong chuồng trại chăn nu&ocirc;i với chi ph&iacute; thấp v&agrave; hiệu quả.<br /></font><font face="Arial">Xuất xứ: T&acirc;y Ban Nha, Isarel, Trung Quốc, Ph&aacute;p, Newfarm&hellip;<br /></font><font face="Arial"><strong>+ Hệ thống tưới: </strong>Newfarm chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p tưới chuy&ecirc;n nghiệp với những thiết bị h&agrave;ng đầu của những h&atilde;ng uy t&iacute;n tr&ecirc;n thế giới:<strong> Ch&acirc;u &Acirc;u ( Azud,..), Isarel (Naandan, Netafim, Irritec&hellip;)&hellip;.<br /></strong></font><font face="Arial">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Arial">Hệ thống phun sương l&agrave;m m&aacute;t</font></strong><font face="Arial">: ứng dụng tưới v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; k&iacute;nh, vườn ươm, chuồng trại chăn nu&ocirc;i v&agrave; đặc biệt l&agrave; nh&agrave; trồng Lan. Hệ thống v&ograve;i sử dụng: Coolnet Fogger, Mister,&hellip;<br /></font><font face="Arial">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Arial">Hệ thống tưới phun</font></strong><font face="Arial">: Ứng dụng tưới vườn ươm c&acirc;y rừng, vườn ươm rau v&agrave; hoa, tưới rau hoa, c&acirc;y ăn quả, c&acirc;y cảnh quan, s&acirc;n vườn&hellip;Hệ thống v&ograve;i sử dụng: Super 10, Gyronet, Sprinkler&hellip;Khoảng c&aacute;ch lắp đặt lớn tiết ki&ecirc;m chi ph&iacute; v&agrave; diện t&iacute;ch<br /></font><font face="Arial">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Arial">Hệ thống tưới nhỏ giọt: </font></strong><font face="Arial">ứng dụng cho hầu hết c&aacute;c loại c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; cảnh quan. Bao gồm hệ thống ống nhỏ giọt, c&aacute;c đầu nhỏ giọt v&agrave; mini Driper đặc biệt hiệu quả cho việc tưới c&acirc;y ăn quả như: Cam, t&aacute;o, ổi, thanh long&hellip;C&aacute;c loại c&acirc;y rau như: c&agrave; chua, dưa leo,&hellip;<br /></font><strong><em><font face="Arial">Đặc biệt hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản phẩm hệ thống phun mưa IrriStand b&aacute;n k&iacute;nh phun 10-100m, độ cao phun 5-35m được ứng dụng hiệu quả cho việc xử l&yacute; bụi tại c&aacute;c khu bến b&atilde;i, đường giao th&ocirc;ng, khu mỏ khai th&aacute;c than, đ&aacute;, quặng&hellip;<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ C&Oacute; ĐƯỢC HỆ THỐNG TỐT NHẤT CHO MỤC Đ&Iacute;CH SỬ DỤNG CỦA BẠN!<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">C&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng nghiệp đ&ocirc; thị Newfarm<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">29 Gia Ngư &ndash; Ho&agrave;n Kiếm &ndash; H&agrave; Nội<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">Website: </font><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11"></a><span /></em></strong><a href="http://www.newfarm.com.vn/"><font color="#0000ff"><font face="Arial"><strong><em>www.newfarm.com.vn</em></strong><span /></font></font></a><span /><span /><strong><em><br /></em></strong><strong><em><font face="Arial">Cell: </font><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK7"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><font face="Arial">0985918509</font><font face="Arial"> (Mr.Minh)<br /></font></em></strong><span /><span /><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><span /><span /><strong><p><font face="Arial">&nbsp;</font></p></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top