Cung cấp phân bón Trùng Quế

  • Thread starter viet tam
  • Ngày gửi
V

viet tam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Phân Bón Miền Đông
- Địa chỉ: Đồng Xoài Binh Phước
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="2">Ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></p><p><font size="2"><strong>C&ocirc;ng ty Ph&acirc;n B&oacute;n Miền Đ&ocirc;ng</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp ph&acirc;n b&oacute;n tr&ugrave;ng quế, đay l&agrave; loại ph&acirc;n sạch, rất th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c loại rau củ như:Cải, Gi&aacute;, H&agrave;nh, Tỏi, &Oacute;t.... c&acirc;y ăn tr&aacute;i như: Thanh Long, Măng Cụt, Ch&ocirc;m Ch&ocirc;m, Nh&atilde;n.... c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp như: c&agrave; ph&ecirc;, cao su.... c&aacute;c vi khuẩn c&oacute; lợi cho đ&aacute;t trong ph&acirc;n gi&uacute;p cải tạo đất, tốt&nbsp;đ&aacute;t,&nbsp;tốt cho việc canh t&aacute;c sau n&agrave;y.</font></p><p><font size="2">nếu qu&yacute; kh&aacute;ch hang co nhu cầu li&ecirc;n hệ ĐT:<strong> 0909.579.837</strong> gặp Vệ</font></p><p><em><strong><font size="2"><u>lưu &yacute;</u>: C&ocirc;ng ty đang cần t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối, đại l&iacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</font></strong></em></p>
 


Back
Top