Cung Cấp Phân Bón

  • Thread starter viet tam
  • Ngày gửi
V

viet tam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Phân Bón Miền Đông
- Địa chỉ: Đồng Xoài Binh Phước
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: vehonguyen@yahoocom.vn
================================

<p><font size="2">Kinh chao qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></p><p><font size="2"><strong>C&ocirc;ng Ty Ph&acirc;n B&oacute;n MIền Đ&ocirc;ng</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Ph&acirc;n B&oacute;n Tr&ugrave;ng Quế, th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c loại rau củ như: cải, c&agrave; chua, gi&aacute;, hẹ, h&agrave;nh, &oacute;t..... cay ăn quả như ch&ocirc;m ch&ocirc;m, cam, s&agrave;u ri&ecirc;ng, nh&atilde;n, thanh long...... c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp như cao su, c&agrave; ph&ecirc;...... C&aacute;c vi sinh vật, tr&ugrave;ng quế trong ph&acirc;n sẽ cải tạo đất, l&agrave;m đất tơi sốp.</font></p><p><font size="2">Chất lượng, dịch vụ ổn định.</font></p><p><font size="2">Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ <strong>DT:0909.579.837</strong> gặp Vệ</font></p><p><em><font size="2"><strong><u>Lưu &yacute;:</u> c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đại l&iacute;, nh&agrave; ph&acirc;n phối tr&ecirc;n to&agrave;n qu&oacute;c</strong></font></em></p>
 
Back
Top