Cung cấp phân Urea 46N

  • Thread starter TS Group International Limited
  • Ngày gửi
T

TS Group International Limited

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TS Group International Limited
- Địa chỉ: 34 Bến Cát, Phường 7, Q Tân Bình. TP HCM
- Tel, Fax: 08 3864 3585
- email: tsgroupvn1@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt"><font color="#0000cc"><strong><u>&nbsp;TS GROUP INTERNATIONAL LIMITED</u></strong></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt" /></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt" /></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">K&iacute;nh gửi những c&aacute; nh&acirc;n hoặc đơn vị đang c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ ph&acirc;n <span style="background: #fde456"><font color="#0000cc" style="background-color: #ffffff">Urea 46N.</font></span> Hiện nay, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, Văn ph&ograve;ng đại diện <font color="#0033cc">TS Group</font> tại VN, ( Trụ sở ch&iacute;nh tại London, UK) đang c&oacute; nhiều nguồn h&agrave;ng cung cấp ph&acirc;n<font color="#0000cc"> Urea 46N</font> xuất xứ Russia, Ukraine v&agrave; một số quốc gia kh&aacute;c, số lượng dồi d&agrave;o v&agrave; ổn định, gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần hợp t&aacute;c với những c&ocirc;ng ty XNK, nh&agrave; ph&acirc;n phối v&agrave; nh&agrave; kinh doanh ph&acirc;n <font color="#0000ff">Urea 46N</font> tr&ecirc;n phạm vi cả nước c&oacute; khả năng mua nhiều (Từ 12.500 tấn trở l&ecirc;n v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i (hợp đồng 6 th&aacute;ng hoặc 1 năm). </span></p><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt"><p>&nbsp;</p></span>&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">Phương thức giao dịch trước khi k&yacute; hợp đồng: <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">1. B&ecirc;n mua sẽ gửi THƯ NGỎ (LOI / ICPO) theo mẫu ch&iacute;nh, C&Oacute; K&Yacute; T&Ecirc;N V&Agrave; Đ&Oacute;NG DẤU đến Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoặc li&ecirc;n lạc qua email: tsgroupvn1@gmail.com <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">2. Sau khi nhận THƯ NGỎ từ ph&iacute;a b&ecirc;n mua, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gửi thư hồi đ&aacute;p hợp t&aacute;c (FCO) theo mẫu ch&iacute;nh, C&Oacute; K&Yacute; T&Ecirc;N V&Agrave; Đ&Oacute;NG DẤU đến qu&yacute; vị. <p>&nbsp;</p></span><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">3. Sau khi hai b&ecirc;n đ&atilde; đạt được thỏa thuận về mọi điều khoản trong ICPO v&agrave; FCO, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gửi HỢP ĐỒNG MẪU để b&ecirc;n mua tham khảo v&agrave; chỉnh sửa (nếu cần).</span></p><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt"><p>&nbsp;</p></span>&nbsp; <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">Phương thức thanh to&aacute;n: LC kh&ocirc;ng hủy ngang, c&oacute; thể chuyển nhượng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tạo mọi điều kiện tốt đẹp v&agrave; an to&agrave;n nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng để tiến tới hợp t&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng. Xin c&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin v&agrave; rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị! </span></p><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">Tr&acirc;n trọng! <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">Xin li&ecirc;n hệ: Điện thoại VP: 08 &ndash; 3864 3585<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 0pt">Ms. Huỳnh Như 0975 540044 hoặc Ms. Anh Thư 0907 963 261.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 11pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span>
 
Back
Top