Cung cấp Premix và các chất phụ gia trong chăn nuôi

  • Thread starter CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT LONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT LONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT LONG
- Địa chỉ: Số 41 ĐHT9, Phường Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM
- Tel, Fax: Tel: 083 7159728 ::: Fax: 083 7159 728
- Email: kimthanh@thaivietlong.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty Th&aacute;i Việt Long hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng thức ăn gia s&uacute;c, chuy&ecirc;n tư vấn thiết lập c&ocirc;ng thức, quản l&yacute; chất lượng trong sản xuất thức ăn gia s&uacute;c. </p><p>Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c dịch vụ sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1. Tư vấn kỹ thuật</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2. Cung cấp phần mềm BESTMIX, thiết lập c&ocirc;ng thức thức ăn</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3. Cung cấp c&aacute;c loại premix - THAVIMIX cho c&aacute;c đối tượng vật</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4. C&aacute;c chất phụ gia kh&aacute;c, kh&aacute;ng sinh, chống cầu tr&ugrave;ng, men ti&ecirc;u h&oacute;a, hương sữa, kết d&iacute;nh độc tố, chấtdie65t5 khuẩn trong thức ăn........</p><p>Theo y&ecirc;u cầu của Kh&aacute;ch H&agrave;ng, Th&aacute;i Việt Long c&oacute; thể cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin kỹ thuật v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng thức theo điều kiện chăn nu&ocirc;i đặc trưng của từng kh&aacute;ch h&agrave;ng, từng v&ugrave;ng miền kh&aacute;c nhau. <br /></p><p>Mọi th&ocirc;ng tin quan t&acirc;m, vui long li&ecirc;n hệ lại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top