Cung cấp Sợi Fillo (giống sợi khoai tây) dùng cuộn Tôm xuất khẩu

  • Thread starter buichung
  • Ngày gửi
B

buichung

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px" /><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Cty Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang cung cấp Sợi Fillo (Shredded Dough hay l&agrave; Sợi Mỳ) d&ugrave;ng để cuộn T&ocirc;m&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thủy sản xuất khẩu.</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px" /><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Cũng giống như SP T&ocirc;m cuộn Khoai T&acirc;y th&igrave; hiện nay thị trường T&ocirc;m cuộn FILLO đang được c&aacute;c&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Cty tr&ecirc;n thế giới chọn nhập khẩu từ Việt Nam rất lớn.</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px" /><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng tăng đ&oacute;, Cty Dai Phat Food đ&atilde; nhập sản phẩm Fillo từ Ch&acirc;u&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">&Acirc;u để cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến Thủy Sản tại Việt Nam với&nbsp;</span><span class="inText" style="color: #0066ff; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px; cursor: pointer">gi&aacute;&nbsp;<img border="0" src="http://raovat.net/images/AdPro/external.png" /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">&nbsp;rất cạnh tranh.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Hơn nữa Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng muốn t&igrave;m đối t&aacute;c sử dụng, gia c&ocirc;ng hoặc b&aacute;n lại SP T&ocirc;m cuộn Fillo&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">để ch&uacute;ng t&ocirc;i XK.&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c.&nbsp;</span><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Qu&yacute; Cty, Doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Mr. B&ugrave;i Chung</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">H/P: 0906.36.75.85</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Skype: buichung68</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Email: buichung09@live.com</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Dai Phat Food Co.,Ltd</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">32 - Street 6 - Song Than II Industrial Zone - Binh Duong</span></p><div><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px"><br /></span></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Chung
- Địa chỉ: Dai Phat Food - KCN Sóng Thần II - Binh Dương
- Điện thoại: 0906367585 - Fax:
- email: buichung09@live.com
 

Top