Cung cấp Thanh Long ruột trắng chính hiệu Chợ Gạo,

  • Thread starter hohoanglonghinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hohoanglonghinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hohoanglonghinh
- Địa chỉ: 105A, HỒ THỊ KỶ, P 1,Q 10,TP HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: 0902496 899
================================

<p>Qu&ecirc; m&igrave;nh thuộc Chợ Gạo, Tiền Giang, nơi nổi tiếng với c&aacute;c loại tr&aacute;i c&acirc;y , đặc biệt l&agrave; thanh long ruột trắng, n&oacute; c&oacute; vị ngọt đặc trưng của v&ugrave;ng miền t&acirc;y đầy ph&ugrave; sa. M&igrave;nh đang c&oacute; mối chuy&ecirc;n cung cấp thanh long ruột trằng cung cấp cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty xuất khẩu v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; thu mua trong nước. Nấu ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; cứ li&ecirc;n hệ m&igrave;nh, m&igrave;nh sẽ c&ugrave;ng hợp t&aacute;c để ph&aacute;t triển. </p><p>li&ecirc;n h&ecirc; : Ho&agrave;ng Long</p><p>phone : 0902 496 899</p><p>email : <a href="mailto:hohoanglonghinh@yahoo.co">hohoanglonghinh@yahoo.co</a>m</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top