Cung cap thiet bi, dung cu, hoa chat cho phong thi nghiem

  • Thread starter nguydungquoc
  • Ngày gửi
N

nguydungquoc

Guest
Cong ty Lam Viet cung cap thiet bi, dung cu, hoa chat cho phong thi nghiem thuc an gia suc, thuy san....Quy cong ty co nhu cau xin vui long lien he voi chung toi.

Nguy Quoc Dung
Phong Kinh Doanh
CONG TY TNHH TM KHOA HOC KY THUAT LAM VIET
4/12 Pham Van Chieu, P. 13, Q. Go Vap, Tp. HCM
Tel: 08.39964124, 08.35392535 Fax: 08.62570529
M#: 0975.609.598 Email: sales2@lamviet.com
**************************************************************
 
Top