Cung cấp Tôm sú giống "Siêu sạch" bệnh

  • Thread starter CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG HẢI CHÂU
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG HẢI CHÂU
- Địa chỉ: Trung tâm giống An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
- Tel, Fax: 0683 868674 ::: FaX 0683 768978
- email: tomgionghaichau@gmail.com
================================

<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH T&Ocirc;M GI</strong><strong><font face="Times New Roman">Ố</font></strong><strong>NG HẢI CH&Acirc;U </strong>l&agrave; m<font face="Times New Roman">ộ</font>t đ<font face="Times New Roman">ơ</font>n v<font face="Times New Roman">ị</font> kinh doanh h&agrave;ng đ<font face="Times New Roman">ầ</font>u v<font face="Times New Roman">ề</font> sản xuất t&ocirc;m s&uacute; gi<font face="Times New Roman">ố</font>ng, l<font face="Times New Roman">ấ</font>y m<font face="Times New Roman">ụ</font>c ti&ecirc;u cung c<font face="Times New Roman">ấ</font>p con gi<font face="Times New Roman">ố</font>ng ch<font face="Times New Roman">ấ</font>t l<font face="Times New Roman">ượ</font>ng nh<font face="Times New Roman">ấ</font>t, đem l<font face="Times New Roman">ạ</font>i hi<font face="Times New Roman">ệ</font>u qu<font face="Times New Roman">ả</font> nu&ocirc;i cao nh<font face="Times New Roman">ấ</font>t cho b&agrave; con l&agrave; m<font face="Times New Roman">ố</font>i quan t&acirc;m h&agrave;ng đ<font face="Times New Roman">ầ</font>u c<font face="Times New Roman">ủ</font>a t&ograve;an th<font face="Times New Roman">ể</font> đ<font face="Times New Roman">ộ</font>i ngũ k<font face="Times New Roman">ỹ</font> s<font face="Times New Roman">ư</font> v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty.<br /><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con gi<font face="Times New Roman">ố</font>ng c<font face="Times New Roman">ủ</font>a c&ocirc;ng ty đ<font face="Times New Roman">ượ</font>c s<font face="Times New Roman">ả</font>n xu<font face="Times New Roman">ấ</font>t tại Trung t&acirc;m giống An Hải, Ninh Phước,v&agrave; C&agrave; N&aacute;, Ninh Thuận.&nbsp;Sản&nbsp;xuất &nbsp;theo quy tr&igrave;nh sinh h<font face="Times New Roman">ọ</font>c d<font face="Times New Roman">ướ</font>i s<font face="Times New Roman">ự</font> qu<font face="Times New Roman">ả</font>n l&yacute; v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t ch<font face="Times New Roman">ặ</font>t ch<font face="Times New Roman">ẽ</font> c<font face="Times New Roman">ủ</font>a đ<font face="Times New Roman">ộ</font>i ngũ k<font face="Times New Roman">ỹ</font> s<font face="Times New Roman">ư</font> gi&agrave;u kinh nghi<font face="Times New Roman">ệ</font>m.Ngay từ giai đoạn t&ocirc;m bố mẹ đưa về đều được kiểm tra qua m&aacute;y PCR, kh&ocirc;ng b<font face="Times New Roman">ệ</font>nh đ<font face="Times New Roman">ố</font>m tr<font face="Times New Roman">ắ</font>ng, kh&ocirc;ng b<font face="Times New Roman">ệ</font>nh đ<font face="Times New Roman">ầ</font>u v&agrave;ng, kh&ocirc;ng b<font face="Times New Roman">ệ</font>nh MBV(c&ograve;i), kh&ocirc;ng đ<font face="Times New Roman">ườ</font>ng ru<font face="Times New Roman">ộ</font>t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng,&hellip;v&agrave;&nbsp;x&eacute;t nghiệm cả mẫu nước trước khi&nbsp;đưa v&agrave;o&nbsp;ương nu&ocirc;i&nbsp;phải ho&agrave;n to&agrave;n sạch bệnh,&nbsp;do đ&oacute; chất lượng con giống được sản xuất rất đảm bảo. khỏe mạnh, ho&agrave;n to&agrave;n sạch bệnh, sức đề kh&aacute;ng cao, nu&ocirc;i mau lớn, đạt đầu con.</p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngo&agrave;i ra&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n ch&uacute; trọng chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng rất kỹ lưỡng, b&agrave; con s<font face="Times New Roman">ẽ</font> nh<font face="Times New Roman">ậ</font>n đ<font face="Times New Roman">ượ</font>c s<font face="Times New Roman">ự</font> ph<font face="Times New Roman">ụ</font>c v<font face="Times New Roman">ụ</font> t<font face="Times New Roman">ậ</font>n t&igrave;nh,đ<font face="Times New Roman">ượ</font>c t<font face="Times New Roman">ư</font> v<font face="Times New Roman">ấ</font>n mi<font face="Times New Roman">ễ</font>n ph&iacute; v<font face="Times New Roman">ề</font> k<font face="Times New Roman">ỹ</font> thu<font face="Times New Roman">ậ</font>t nu&ocirc;i t&ocirc;m s&uacute; gi<font face="Times New Roman">ố</font>ng qu<font face="Times New Roman">ả</font>ng canh v&agrave; c&ocirc;ng nghi<font face="Times New Roman">ệ</font>p b<font face="Times New Roman">ở</font>i đ<font face="Times New Roman">ộ</font>i ngũ k<font face="Times New Roman">ỹ</font> s<font face="Times New Roman">ư</font> nhi<font face="Times New Roman">ệ</font>t t&igrave;nh, chuy&ecirc;n nghi<font face="Times New Roman">ệ</font>p<br />Hi<font face="Times New Roman">ệ</font>u qu<font face="Times New Roman">ả</font> nu&ocirc;i c<font face="Times New Roman">ủ</font>a b&agrave; con ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;u tr<font face="Times New Roman">ả</font> l<font face="Times New Roman">ờ</font>i cho t<font face="Times New Roman">ấ</font>t c<font face="Times New Roman">ả</font>, th&agrave;nh c&ocirc;ng c<font face="Times New Roman">ủ</font>a b&agrave; con l&agrave; ni<font face="Times New Roman">ề</font>m h<font face="Times New Roman">ạ</font>nh ph&uacute;c c<font face="Times New Roman">ủ</font>a ch&uacute;ng t&ocirc;i !<br />&nbsp;To&agrave;n th<font face="Times New Roman">ể</font> c&aacute;n b<font face="Times New Roman">ộ</font> c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c<font face="Times New Roman">ủ</font>a C&ocirc;ng ty k&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con c&ugrave;ng đ<font face="Times New Roman">ạ</font>i gia đ&igrave;nh s<font face="Times New Roman">ứ</font>c kh<font face="Times New Roman">ỏ</font>e, an khang, th<font face="Times New Roman">ị</font>nh v<font face="Times New Roman">ượ</font>ng, ch&uacute;c m<font face="Times New Roman">ộ</font>t năm m<font face="Times New Roman">ớ</font>i tr&uacute;ng m&ugrave;a b<font face="Times New Roman">ộ</font>i thu.<br />
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top