Cung ứng Chlorine xử lý trong nuôi trồng thủy hải sản.

  • Thread starter Nguyá»…n Liền - Cty CP Quốc Thăng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Liền - Cty CP Quốc Thăng
- Địa chỉ: R4-52 hưng phước 3, PMH -Q7
- Tel, Fax: 0902 217396 ::: FaX 08.54102430
- email: lien821986@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Quốc Thăng-Nh&agrave; nhập khẩu mạnh nhất về sản phẩm CHLORINE 70% của h&atilde;ng JIANGHAN-China (Chlorine Nh&atilde;n hiệu C&aacute; Heo )<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng với chất lượng tốt nhất,gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.<br /> Sản phẩm Chlorine của ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm :<br /><br /> Chlorine 70% ( Ca(OCl)2 ) 40kg/th&ugrave;ng Th&ugrave;ng tr&ograve;n nắp xanh nh&atilde;n hiệu Con C&aacute; Heo </font> <font size="2"><br /> Chlorine 70% ( Ca(OCl)2 ) 50kg/th&ugrave;ng Th&ugrave;ng lục gi&aacute;c l&ugrave;n nh&atilde;n hiệu Con C&aacute; Heo </font></p><p><strong><font size="2">Đặc Biệt: CHlorine 70 loại th&ugrave;ng 40kg - nh&atilde;n c&aacute; heo qu&eacute;t sơn tr&ecirc;n th&ugrave;ng, th&ugrave;ng dạng c&aacute;i x&ocirc;, chất lượng hơn với c&ocirc;ng nghệ Sodium: mau tan, &iacute;t đục nước, &iacute;t lắng cặn, duyệt khuẩn tốt.</font></strong></p><p><font size="2">H&atilde;y đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn v&agrave; sử dụng sản phẩm đảm bảo. <br /></font></p><p><font size="2"><br /><br /> Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhập khẩu c&aacute;c loại h&oacute;a chất kh&aacute;c phục vụ c&aacute;c ngh&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp,thực phẩm v&agrave; NTTS như: Acid Acetid (Dấm ),CuSO4 (Đồng Sunphat),m&agrave;u thực phẩm&hellip;</font> <font size="2"><br /> Mọi thắc mắc hay y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : </font></p><p><strong><font size="2">Nguyễn Thị Liền 0902 217 396</font></strong></p><p><strong><font size="2">Mail: lien821986@yahoo.com.vn</font></strong></p><p><strong><font size="2">Y!M: lien8286</font></strong></p><p><font size="2">&nbsp;</font></p><p><font size="2">Tr&acirc;n trọng cảm ơn. </font><br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top