Đặc tính và hiệu quả kinh tế từ giống gà Sao

  • Thread starter truongvanphuc
  • Ngày gửi
T

truongvanphuc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRƯƠNG VĂN PHÚC
- Địa chỉ: GẦN THỊ XÃ GÒ CÔNG, HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN G IANG
- Tel, Fax: 0917109910
- email: ANHVANHOAIMONG306@YAHOO.COM
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Trại g&agrave; Thanh Ph&uacute;c</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp giống <strong>g&agrave; H&rsquo;m&ocirc;ng , g&agrave; Sao</strong>.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i gần Thị X&atilde; G&ograve; C&ocirc;ng , Huyện G&ograve; C&ocirc;ng Đ&ocirc;ng&nbsp; ,<strong>Tỉnh Tiền Giang</strong>. Chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; H&rsquo;m&ocirc;ng v&agrave; giống g&agrave; Sao cho c&aacute;c trang trại, c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i nhỏ lẻ&hellip;..Điện thoại :0917.10.99.10 (gặp Ph&uacute;c)<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>G&agrave; Sao</strong> bắt nguồn từ g&agrave; rừng, theo c&aacute;ch ph&acirc;n loại g&agrave; sao thuộc lớp Aves, bộ Gallformes, họ Phasiani, giống Numidiae, lo&agrave;i Helmeded.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>1. Đặc điểm ngoại h&igrave;nh</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Cả 3 d&ograve;ng <strong>G&agrave; Sao</strong> đều c&oacute; ngọai h&igrave;nh đồng nhất. Ở một tuổi g&agrave; c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u c&aacute;nh sẻ, c&oacute; những đường sọc chạy d&agrave;i từ đầu đến cuối th&acirc;n. Mỏ v&agrave; ch&acirc;n m&agrave;u hồng, ch&acirc;n c&oacute; 4 ng&oacute;n v&agrave; c&oacute; 2 h&agrave;ng vảy.<br /></font><font face="Times New Roman">Giai đoạn trưởng th&agrave;nh g&agrave; sao c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u x&aacute;m đen, tr&ecirc;n phiến l&ocirc;ng điểm nhiều những nốt chấm trắng tr&ograve;n nhỏ. Th&acirc;n h&igrave;nh thoui, lưng h&oacute;i g&ugrave;, đu&ocirc;i c&uacute;p. Đầu kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;o m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; mấu sừng, mấu sừng n&agrave;y tăng sinh qua c&aacute;c tuần tươi, ở giai đoạn trưởng th&agrave;nh, mấu sừng cao khoảng 1,5 &ndash; 2 cm. M&agrave;o t&iacute;ch của g&agrave; sao m&agrave;u trắng hồng v&agrave; c&oacute; hai loại: 1 loại h&igrave;nh l&aacute; dẹp &aacute;p s&aacute;t v&agrave;o cổ, c&ograve;n 1 loại h&igrave;nh l&aacute; hoa&nbsp; đ&aacute; rủ xuống. Da mặt v&agrave; cổ g&agrave; sao kh&ocirc;ng c&oacute; l&ocirc;ng. Ch&acirc;n kh&ocirc;, Đặt biệt con trống kh&ocirc;ng c&oacute; cựa.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>2. Ph&acirc;n biệt trống, m&aacute;i</strong><br /></font>Vi<font face="Times New Roman">ệc ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i với g&agrave; sao rất kh&oacute; khăn. ở 1 ng&agrave;y tuổi ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i qua lổ huyệt kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c như c&aacute;c giống g&agrave; b&igrave;nh thường. đến giai đoạn trưởng th&agrave;nh con trống v&agrave; con m&aacute;i cũng ho&agrave;n to&agrave;n giống nhau. Tuy nhi&ecirc;n, người ta cũng ph&acirc;n biệt được giới t&iacute;nh của g&agrave; sao căn cứ v&agrave;o sự kh&aacute;c nhau trongtiếng k&ecirc;u&nbsp; của từng c&aacute; thể. Con m&aacute;i k&ecirc;u 2 tiếng c&ograve;n con trống k&ecirc;u 1 tiếng nhưng khi hoản loạn hoặc v&igrave; một l&iacute; do n&agrave;o đ&oacute; cả con trống v&agrave; con m&aacute;i đều k&ecirc;u 1 tiếng nhưng kh&ocirc;ng bao giờ con trống k&ecirc;u được 2 tiếng như con m&aacute;i. Ta c&oacute; thể nghe thấy tiếng ke5u của g&agrave; khi được 6 tuần tuổi. ngo&agrave;i ra sự ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i c&ograve;n căn cứ mu sừng, m&agrave;o t&iacute;ch. Nhưng để ch&iacute;nh x&aacute;c khi chọn giống người ta ph&acirc;n biệt qua lổ huyệt khi g&agrave; đến giai đoạn trưởng th&agrave;nh.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>3. Tập t&iacute;nh của g&agrave; sao.</strong><br /></font>Trong hoang d<font face="Times New Roman">&atilde; <strong>G&agrave;</strong></font><strong> Sao</strong> t&igrave;m ki<font face="Times New Roman">ếm thức ăn tr&ecirc;n mặt đất, chủ yếu l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng v&agrave; những mẩu thực vật. th&ocirc;ng thường ch&uacute;ng di chuyển theo đ&agrave;n khoảng 20 con. Về m&ugrave;a đ&ocirc;ng, ch&uacute;ng sống th&agrave;nh từng đ&ocirc;i trống m&aacute;i trong tổ trước khi nhập đ&agrave;n v&agrave;o những th&aacute;ng ấm năm sau. G&agrave; Sao m&aacute;i c&oacute; thể đẻ 20 &ndash; 30 trứng v&agrave; l&agrave;m ổ đẻ tr&ecirc;n mặt đất, sau đ&oacute; tự ấp trứng. g&agrave; Sao m&aacute;i nu&ocirc;i con kh&ocirc;ng giỏi v&agrave; thường bỏ lạc đ&agrave;n con khi dẫn con đi v&agrave;o những đ&aacute;m cỏ cao. V&igrave; vậy trong tự nhi&ecirc;n, g&agrave; Sao mẹ thường đ&aacute;nh mất 75% đ&agrave;n con của n&oacute;.<br /></font><font face="Times New Roman">Trong chăn nu&ocirc;i tập trung, <strong>G&agrave; Sao</strong> vẫn c&ograve;n giử lại một số bản năng hoang d&atilde;. Ch&uacute;ng nh&uacute;t nh&aacute;t, dễ sợ h&atilde;i, hay cảnh gi&aacute;c v&agrave; bay giỏi như chim, khi bay lu&ocirc;n ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u kh&aacute;c biệt. ch&uacute;ng sống ồn &ograve;a v&agrave; hiếm khi ngừng tiếng k&ecirc;u.<br /></font><font face="Times New Roman">G&agrave; Sao c&oacute; t&iacute;nh bầy đ&agrave;n cao v&agrave; rất nhạy cảm với tiếng động như: mưa, gi&oacute;, sấm chớp, tiếng c&agrave;nh c&acirc;y g&atilde;y, tiếng rơi của đồ vật. đặc biệt <strong>G&agrave; Sao</strong> khi c&ograve;n nhỏ rất sợ b&oacute;ng tối, những l&uacute;c mất điện ch&uacute;ng thường chồng đống l&ecirc;n nhau đến khi c&oacute; điện g&agrave; mới trở lại hoạt động b&igrave;nh thường. v&igrave; vậy cần hết sức ch&uacute; y khi nu&ocirc;i g&agrave; Sao để tr&aacute;nh stress c&oacute; thể xảy ra.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> thuộc lo&agrave;i ưa hoạt động, ban ng&agrave;y hầu như ch&uacute;ng kh&ocirc;ng ngủ, trừ giai đoạn g&agrave; con. Ban đ&ecirc;m, ch&uacute;ng ngủ th&agrave;nh từng bầy.<br /></font><font face="Times New Roman">4. Hiện tượng mổ cắn<br /></font><font face="Times New Roman">Do q&uacute;a linh hoạt m&agrave; g&agrave; Sao rất &iacute;t mổ cắn nhau. Tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng rất th&iacute;ch mổ những vật lạ. những sợi d&acirc;y tải, hay những chiếc que nhỏ trong chuồng, thậm ch&iacute; cả nền chuồng. Do vậy thường l&agrave;m tổn thương đến ni&ecirc;m mạc miệng của ch&uacute;ng. V&igrave; vậy trong chuồng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n để bất cứ vật g&igrave; ngo&agrave;i m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống. Nền, tường chuồng phải l&agrave;m chắc chắn.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>5. Tập t&iacute;nh tắm, bay v&agrave; k&ecirc;u</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> bay giỏi như chim ch&uacute;ng biết baytừ r&aacute;t sớm, 2 tuần tuổi g&agrave; Sao c&oacute; thể bay. Ch&uacute;ng c&oacute; thể bay cao từ 6 &ndash; 12 m so với mặt đất. Ch&uacute;ng bay rất khỏe nhất l&agrave; khi hoản loạn.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> cũng c&oacute; nhu cầu tắm nắng, <strong>G&agrave; Sao</strong> thường tập trung tắm nắng từ 9 &ndash; 11 giờ s&aacute;ng v&agrave; 3 &ndash; 4 giờ chiều. Khi tằm nằng g&agrave; thường bới một hố c&aacute;t s&acirc;u rồi r&uacute;t m&igrave;nh xuống hố, cọ l&ocirc;ng v&agrave;o c&aacute;t v&agrave; nằm phơi dưới nắng.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>6. Tập t&iacute;nh sinh dục</strong><br /></font><font face="Times New Roman">C&aacute;c Giống g&agrave; kh&aacute;c khi giao phối thường bắt đầu bằng h&agrave;nh vi ghẹ g&agrave; m&aacute;i của con trống, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự khoe mẽ. Ngo&agrave;i ra, Ch&uacute;ng c&ograve;n thể hiện sức mạnh th&ocirc;ng qua tiếng g&aacute;y d&agrave;i nhưng ở g&agrave; Sao kh&ocirc;ng như vậy, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng bộc lộ tập t&iacute;nh sinh dục r&otilde; r&agrave;ng ngay cả người chăn nu&ocirc;i h&agrave;ng ng&agrave;y cũng kh&oacute; ph&aacute;t hiện thấy. <strong>G&agrave; Sao</strong> m&aacute;i th&igrave; đẻ trứng tập trung xong kh&ocirc;ng cục t&aacute;c m&agrave; lặng lẽ đi ra khỏi ổ.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>HIỆU QUẢ KINH TẾ</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao, hiện nay g&agrave; thịt thương phẩm gi&aacute; từ 100.000 &ndash; 120.000đ/kg.G&agrave; hậu bị giống 90 ng&agrave;y tuổi gi&aacute; 200.000đ/con, g&agrave; con gi&aacute; 35.000đ/con. Đ&acirc;y l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực g&oacute;p phần x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o v&agrave; l&agrave;m gi&agrave;u ở địa b&agrave;n n&ocirc;ng th&ocirc;n. Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh mới mang t&iacute;nh khả thi c&oacute; thể nh&acirc;n rộng trong thời gian tới g&oacute;p phần đa dạng h&oacute;a vật nu&ocirc;i đẩy mạnh việc ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i tập trung theo m&ocirc; h&igrave;nh kinh tế trang trại vừa v&agrave; nhỏ.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 


Hi,
Ban dung copy tai lieu khong ma can noi tinh trang thuc tai nhe, hieu qua den dau roi se biet a.

Than ai.
 


Back
Top