Dành cho dân yêu thích nghệ thuật chơi cây cảnh, thú vui hưởng thụ cái đẹp.

  • Thread starter noideu
  • Ngày gửi
N

noideu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bá Toan
- Địa chỉ: Khu 1 thị trấn hùng sơn, Lâm thao, Phú thọ
- Tel, Fax: 0210-3825090
- email: noideu@yahoo.com
================================

<span style="font-size: 13pt"><font face="Times New Roman">D&agrave;nh cho d&acirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật chơi c&acirc;y cảnh, th&uacute; vui hưởng thụ c&aacute;i đẹp.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 13pt"><font face="Times New Roman">Những c&acirc;y si ni&ecirc;n đại h&agrave;ng trăm năm tuổi.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 13pt; mso-no-proof: no"><font face="Times New Roman">&Ocirc;ng Toan Địa chỉ: Khu 1 thị trấn h&ugrave;ng sơn, L&acirc;m thao, Ph&uacute; thọ Điện thoại: 0913517434, 0210-3825090<p>&nbsp;</p></font></span>
 
Back
Top