Dế Giống, Dế Thịt Và Kỹ Thuật Chăn Nuôi

  • Thread starter Bùi Khắc Hiếu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Khắc Hiếu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Khắc Hiếu
- Địa chỉ: Xóm 7 - Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương
- Tel, Fax: 0984458112 ::: FaX
- email: nakata1412@gmail.com
================================

<p><font size="2">Trại Dế B&ugrave;i Khắc Hiếu, Địa Chỉ: X&oacute;m 7 - Ứng H&ograve;e - Ninh Giang - Hải Dương</font></p><p>&nbsp;</p><div align="center"><strong><font size="2"><font size="2">Chuy&ecirc;n Cung Cấp Dế Giống, Dế Thịt V&agrave; Kỹ Thuật Chăn Nu&ocirc;i </font></font></strong></div><div align="center">&nbsp;</div><p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Dế thịt , dế giống v&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i dế Với chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất. D&acirc;y l&agrave; một thị trường mới rất gi&agrave;u tiềm năng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n chuy&ecirc;n về kinh doanh về nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; kh&aacute;ch sạn hoặc c&aacute;c qu&aacute;n nhậu. Ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c m&oacute;n ăn mang t&iacute;nh chất ẩm thực cao về gi&aacute; trị v&agrave; chất dinh dưỡng.<br /></font></p><p><font size="2">Mọi th&ocirc;ng tin về sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i, xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết sẽ được hướng dẫn cụ thể về chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn hay kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; gi&aacute; cả.<br /></font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2">B&ugrave;i Khắc Hiếu<br /></font></p><p><font size="2">0984458112</font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top