DẾ GIỐNG - KỸ THUẬT NUÔI MỚI

  • Thread starter vukhachieu
  • Ngày gửi
V

vukhachieu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vŨ kHẮC hIẾU
- Địa chỉ: Tổ 13, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Tel, Fax: 0989547473 ::: FaX
- email: VUKHACHIEU@GMAIL.COM
================================

<font face="Times New Roman"><strong><font size="6">ONG GIỐNG - DẾ GIỐNG<br /></font></strong></font><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="5">HIẾU HƯỚNG</font></strong><br /><br /><font face="Times New Roman" size="5">Đ/C: </font><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong>Tổ 13</strong><strong>, phường Quang Trung</strong><strong>, th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;</strong><strong>, tỉnh H&agrave; Nam</strong>.</font></font><br /><font face="Times New Roman" size="5">SĐT: <strong>0989 54 74 73</strong>; email: </font><a href="mailto:vukhachieu@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="5">vukhachieu@gmail.com</font></a><font face="Times New Roman" size="5"> </font><br /><br /></p><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong><em><u>CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N</u></em></strong><strong>:<br /></strong></font></font><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">- Ong giống v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i ong lấy mật.<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">- Dế giống v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i dế kiểu mới tiết kiệm chi ph&iacute; cho người nu&ocirc;i. (<em>Giảm gi&aacute; đặc biệt cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng nhiều.)</em><br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">- Nhận hợp đồng cung cấp dế thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu với số lượng lớn, duy tr&igrave; đều. <em>B&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n v&agrave; với số lượng lớn; giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nơi.<br /></em></font></font></strong><br /><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong><em><u>Gi&aacute; b&aacute;n:</u></em></strong> - <strong>Dế giống sắp đẻ dao động từ 1500 đ ến 2500 đ/con</strong> <em>(Tuỳ theo số lượng mua)</em><br /></font></font><p><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;- <strong>Dế thương phẩm dao động từ 180 000 đến 200 000 đ/kg</strong>.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman" size="5">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ</font></strong><br /><br /><font size="5"><font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ ở những nước Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &Aacute; m&agrave; cả ở Việt Nam. Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế, thịt dế gi&agrave;u đạm, can-xi, vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều thực kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo tiến sỹ Nguyễn Thị Chắt giảng dạy về c&ocirc;n tr&ugrave;ng học, trường Đại học N&ocirc;ng l&acirc;m TP HCM, cho rằng: &ldquo;Do thức ăn của dế chủ yếu l&agrave; thực vật, một số s&aacute;ch Đ&ocirc;ng y c&ograve;n d&ugrave;ng thịt dế để trị bệnh n&ecirc;n người d&ugrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m khi ăn v&agrave;o cơ thể. Thức ăn để nu&ocirc;i dế cũng dễ kiếm, chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ mọc tự nhi&ecirc;n, nhiều nơi muốn tăng dinh dưỡng th&igrave; cho dế ăn th&ecirc;m c&aacute;m (loại c&aacute;m g&agrave; con)&rdquo;. <br /><br />Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&ograve; vị mặn cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa bệnh cổ trướng, thở dốc (Nam dược thần hiệu). Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.<br /><br />Dế m&egrave;n c&oacute; k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh với chiều d&agrave;i cơ thể khoảng 2cm, với 3 m&agrave;u sắc đặc trưng l&agrave;: đen huyền, đỏ hoe v&agrave; v&agrave;ng nghệ. Trong tự nhi&ecirc;n, dế sinh trưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản quanh năm nhưng nhiều nhất v&agrave;o m&ugrave;a mưa. Dế c&oacute; bản t&iacute;nh hung hăng nhưng lại th&iacute;ch sống theo bầy đ&agrave;n, m&ocirc;i trường sống rất đơn giản, kh&ocirc;ng cầu kỳ, c&oacute; thể ở hang hay trong những đ&aacute;m cỏ kh&ocirc; n&ecirc;n c&oacute; thể tổ chức chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nhưng phải đảm bảo chuồng trại nu&ocirc;i dế tương tự như m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;. <br /><br />Dế m&egrave;n l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng đặc sản c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao. Nu&ocirc;i dế l&agrave;m kinh tế ph&ugrave; hợp với nhiều người, kể cả những hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị v&igrave; nu&ocirc;i dế kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi nhiều diện t&iacute;ch v&agrave; cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Thị trường hiện nay c&oacute; nhu cầu rất lớn về thịt dế.<br /><br />Vậy để đ&aacute;p ứng nhu cầu của một số nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, trang trại dế Việt Kha đ&atilde; cung cấp dế m&egrave;n giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p người nu&ocirc;i đạt hiệu quả tốt nhất. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kỹ thuật, kinh nghiệm m&agrave; trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tới người nu&ocirc;i:<br /><strong><em>Kỹ thuật nu&ocirc;i dế m&egrave;n:</em></strong><br /><br /><strong><em>1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</em></strong><br /><br />- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /><br />Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.<br /><br />- Dế đực bụng nhỏ hơn.<br /><br />Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br /><br />- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.<br /><br />Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.<br /><br />- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.<br /><br />Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /><br /><strong><em>2. V&ograve;ng sinh trưởng</em></strong><br /><br />- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.<br /><br />- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. <br /><br />- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.<br /><br /><strong><em>3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</em></strong><br /><br />- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.<br />- Tuy nhi&ecirc;n, dụng cụ nu&ocirc;i c&oacute; thể tận dụng từ c&aacute;c chất phế liệu bỏ đi, vừa tiết kiệm được chi ph&iacute; đầu tư để hạ gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm, người nu&ocirc;i c&oacute; thể thu l&atilde;i cao, vừa g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường sống.<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">- H&igrave;nh thức nu&ocirc;i: đơn giản, tận dụng được sức lao động nh&agrave; rỗi trong d&acirc;n, ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi như: người gi&agrave;, trẻ nhỏ.<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="5">- Đến với trại c&ocirc;n tr&ugrave;ng: <strong>Ong v&agrave; Dế - Hiếu Hướng</strong> (<strong>Địa chỉ: Tổ 13 - phường Quang Trung &ndash; th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; - tỉnh H&agrave; Nam</strong>; email: <a href="mailto:vukhachieu@gmail.com">vukhachieu@gmail.com</a> ; điện thoại: 0989 54 74 73, qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được tư vấn phương ph&aacute;p nu&ocirc;i mới tiết kiệm tối đa cho người nu&ocirc;i m&agrave; đạt hiệu quả năng suất cao tạo ra l&atilde;i suất cao nhất cho người nu&ocirc;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p> <p><strong><em><font face="Times New Roman" size="5">4. Thức ăn cho dế:</font></em></strong><br /><br /><font face="Times New Roman" size="5">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.<br /><br />- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ sung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.<br /><br />- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.<br /><br /><strong><em>5. C&aacute;ch chọn dế giống</em></strong><br /><br />- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.<br /><br />- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.<br /><br />- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chuồng c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. <br /><br /><strong><em>6. C&aacute;ch cho dế đẻ</em></strong><br /><br />- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.<br /><br />- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.<br /><br />- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.<br /><br />- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.<br /><br /><strong><em>7. C&aacute;ch ấp trứng</em></strong><br /><br />- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.<br /><br />- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.<br /><br />- Sau 8 - 9 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chuồng nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 2 - 3 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.<br /><br />- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chuồng nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chuồng, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br /><br /><strong><em>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</em></strong><br /><br />- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.<br /><br />- C&aacute;c bạn để bỏ một &iacute;t dạ cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.<br /><br />- Để v&agrave;o chuồng dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).<br /><br />- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.<br /><br /><strong><em>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</em></strong><br /><br />- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dạ cho dế m&egrave;n đậu.<br /><br />- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chuồng nu&ocirc;i kh&aacute;c, chuồng nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.<br /><br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.<br /><br />- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.<br /><br />- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chuồng nu&ocirc;i một lần.<br /><br /><strong><em>10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</em></strong><br /><br />- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng tốt nhất.<br />- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br />- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.<br />- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">GIỚI THIỆU C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN NGON ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ DẾ<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p></strong><font size="5"><strong>1. DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</strong><br /></font><br /><br /><strong><font size="5">1. Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u<br />- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước<br />- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.<br />- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.<br />1. C&aacute;ch chế biến<br />- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, Cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.<br />- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;<br />1. C&aacute;ch chế biến nước chấm<br />- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được.<br /></font></strong><br /><font size="5" /><br /><br /><font size="5"><strong>2.</strong> </font><font size="5"><strong>DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</strong><br /></font><strong><font size="5">1. Nguy&ecirc;n Liệu<br />- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.<br />- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m<br />- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch<br />- 50g rau sống c&aacute;c loại<br />- 1 Tr&aacute;i dưa leo<br />- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua<br />- 10g đậu phộng hạt<br />- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me<br />1. C&aacute;ch chế biến<br />- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.<br />- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</font></strong><br /><span /><br /><br /><font size="5">&nbsp;<br /></font><font size="5"><strong>3. DẾ NƯỚNG</strong><br /></font><br /><strong><font size="5">1. Nguy&ecirc;n liệu</font></strong><strong><br /><font size="5">- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước<br />- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng<br />- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t<br />- Nước mắm cay ngọt<br />- Rau sống, phồng t&ocirc;m.<br />2. C&aacute;ch chế biến<br />- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .<br />- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.<br /></font></strong><font size="5"><span /><br /></font><br /><br /><font size="5" /><strong><br /></strong><strong><font size="5">4. DẾ RANG MUỐI ỚT<br /></font></strong><p><font size="5">&nbsp;</font></p><p><font size="5" /></p><br /><strong><em><font size="5">chế biến</font></em></strong><font size="5"><strong>: Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang 5 ph&uacute;t .sau đ&oacute; bỏ Dế v&agrave;o rang c&ugrave;ng cho đến khi dế ch&iacute;n<br /><br />Bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn c&ugrave;ng vị b&eacute;o ngậy của Dế sẽ l&agrave;m thực kh&aacute;ch kh&oacute; qu&ecirc;n <br /><br />M&oacute;n ăn n&agrave;y d&ugrave;ng k&egrave;m với dưa chuột , c&oacute;c , x&agrave; l&aacute;ch , rau thơm<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. </strong><strong>GỎI DẾ<br /></strong></font><p><font size="5" /></p>&nbsp;<font size="5"><strong>nguy&ecirc;n liệu :100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</strong><br /></font><font size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30g đậu phộng</strong><br /></font><font size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40g xo&agrave;i xanh, c&oacute;c th&aacute;i chỉ, đậu phộng, b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m, h&uacute;ng, răm, m&ugrave;i, nước mắm cay ngọt...</strong><br /></font><font size="5"><strong>&nbsp;- chế biến :</strong><br /></font><font size="5"><strong>dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t </strong><br /></font><font size="5"><strong>dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</strong><br /></font><font size="5"><strong>4:Dế kho ti&ecirc;u (m&oacute;n n&agrave;y c&aacute;c h&agrave;ng cơm rất ưa chuộng )</strong><br /></font>&nbsp;<strong><font size="5">ướp dế với ti&ecirc;u,tỏi, ớt,hạt n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho&nbsp;một &iacute;t nước v&agrave;o kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.(m&oacute;n n&agrave;y ăn với cơm n&oacute;ng dưa chuột, c&agrave; chua.)<br /></font></strong><p><font size="5" /></p><strong><font size="5">6. DẾ CHI&Ecirc;N BƠ<br /></font></strong><strong><font size="5">Nguy&ecirc;n Liệu:</font></strong><strong><br /></strong><strong><br /><font size="5">300gr dế cơm.<br />2 th&igrave;a s&uacute;p bột chi&ecirc;n gi&ograve;n.<br />1 quả trứng g&agrave;.<br />1/2 th&igrave;a s&uacute;p bột n&ecirc;m.<br />2 th&igrave;a s&uacute;p bơ.<br /><br /><br /></font></strong><strong><br /></strong><strong><font size="5">L&agrave;m sạch dế, lấy bỏ ruột, sau đ&oacute; rửa lại v&agrave; để r&aacute;o nước.<br />Đập trứng g&agrave; v&agrave;o b&aacute;t, đ&aacute;nh tan với ch&uacute;t bột n&ecirc;m, cho dế v&agrave;o hỗn hợp trứng, để khoảng 5 ph&uacute;t cho ngấm gia vị.<br /></font></strong><strong><font size="5">Đun bơ n&oacute;ng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chi&ecirc;n gi&ograve;n kh&ocirc; rồi thả v&agrave;o chảo bơ r&aacute;n v&agrave;ng.<br /></font></strong><font size="5"><strong>Dọn dế ra dĩa, c&oacute; thể chấm k&egrave;m với tương ớt.</strong><br /></font><p><font size="5" /></p><font size="5"><strong>Dế kho tộ cơm ni&ecirc;u</strong><br /></font><font size="5"><strong>*&nbsp;Th&agrave;nh phần: </strong><strong>1 gr dế (khoảng 90 con), 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, 1/2 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ớt xay nhuyễn, một &iacute;t ti&ecirc;u, bột ngọt. <br /></strong></font><strong><font size="5">*&nbsp;Chế biến: </font></strong><strong><br /></strong><font size="5"><strong>- Cho dế v&agrave;o nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, bột ngọt. <br />- Bắc nồi l&ecirc;n bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 ph&uacute;t, khi s&ocirc;i th&igrave; cho th&ecirc;m 1/2 ch&eacute;n nước lạnh v&agrave;o. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt l&agrave; được. <br />- Cho ớt xay nhuyễn v&agrave; ti&ecirc;u v&agrave;o để dậy m&ugrave;i thơm. <br />- Dế kho tộ ăn k&egrave;m với c&aacute;c loại l&aacute; c&oacute;c, l&aacute; lụa, l&aacute; bằng lăng. D&ugrave;ng với cơm trắng, n&oacute;ng rất ngon. </strong><strong><br /></strong></font>&nbsp;<font size="5"><strong>&nbsp;</strong><strong>..v..v..v&agrave; c&ograve;n rất nhiều c&aacute;c m&oacute;n ăn kh&aacute;c nữa được chế biến từ dế.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /></font><strong><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ch&uacute;c qu&yacute; vị th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thưởng thức trọn vẹn!</font></strong>
 

Đối tácTop