Dịch Vụ nông nghiệp công nghệ cao

  • Thread starter Hoa Thiên Lý
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoa Thiên Lý

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoa Thiên Lý
- Địa chỉ: Đà Lạt - Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0633 901868
- email: tulvcnsh@gmail.com
================================

<p>&nbsp;Hoa Thi&ecirc;n Lý</p><p>Chuy&ecirc;n tư v&acirc;́n, cung c&acirc;́p các giải pháp n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ cao. Đặc bi&ecirc;̣t, chuy&ecirc;̉n giao c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ trồng hoa xu&acirc;́t kh&acirc;̉u.</p><p>Mu&ocirc;́n bi&ecirc;́t th&ecirc;m chi ti&ecirc;́t vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣:</p><p>Hoa Thi&ecirc;n Lý</p><p>ĐT: 0633 901868</p><p>DĐ: 0978393618</p><p>Email: tulvcnsh@gmail.com <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top