Điểm bán bồ câu Pháp tại Nha Trang, Khánh Hòa

  • Thread starter banbocau
  • Ngày gửi
B

banbocau

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U GIỐNG PH&Aacute;P TẠI KH&Aacute;NH H&Ograve;A</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <div class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <hr size="1" width="100%" /> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u thịt, bồ c&acirc;u giống Ph&aacute;p (loại Mimas, Titan) đủ m&agrave;u sắc, giống to con, khoảng 0,8 - 1kg/ con. Nhận cung cấp số lượng lớn chim giống, chim ra r&agrave;ng</span><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Gi&aacute; cả:<br /> Chim giống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 350.000 đ/cặp<br /> Chim ra r&agrave;ng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 150.000 đ/cặp<br /> Chim lai Ph&aacute;p giống&nbsp;&nbsp; : 200.000 đ/cặp<br /> Chim lai Ph&aacute;p ra r&agrave;ng: 80.000 đ/cặp, nặng 0,8-1kg/cặp<br /> Chuồng nu&ocirc;i th&eacute;p 2,2 li; k&iacute;ch thước 100x50x50 cm; gi&aacute;: 200.000đ/chuồng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Mr. VINH, số điện thoại:</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">0977061668</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">. </span></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Trại chim ở Cồn NGỌC THẢO (ngay cầu H&Agrave; RA<span class="apple-converted-space">, </span>đường 2/4 quẹo v&agrave;o), phường NGỌC HIỆP, TP NHA TRANG, tỉnh KH&Aacute;NH H&Ograve;A.&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: Ugly_frog84@yahoo.com