ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI NUÔI RẮN LONG THỪA

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN GIA HUY CỦ CHI </font></p><p><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM - RẮN LONG THỪA </font></p><p><font size="2">KHI LỰA CHỌN M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I RẮN : YẾU TỐ QUANG TRỌNG THỨ NHẤT L&Agrave; NGUỒN THỨC ĂN ( NH&Aacute;I - C&Oacute;C - ẾCH ) . </font></p><p><font size="2">Ở NHỮNG NƠI C&Oacute; ĐỒNG CỎ- RUỘNG L&Uacute;A TH&Igrave; NGUỒN NH&Aacute;I KHI ĐI SOI Đ&Ecirc;M KH&Aacute; NHIỀU </font></p><p><font size="2">Ở NHỮNG NƠI M&Agrave; KHU D&Acirc;N CƯ Đ&Ocirc;NG Đ&Uacute;C : NU&Ocirc;I ẾCH TH&Aacute;I L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN </font></p><p><font size="2">TUY NHI&Ecirc;N V&Agrave;O NHỮNG TH&Aacute;NG M&Ugrave;A KH&Ocirc; : NGUỒN THỨC ĂN TỰ NHI&Ecirc;N RẤT KHAN HIẾM , ẾCH NU&Ocirc;I CŨNG ĐẺ RẤT &Iacute;T V&Agrave; GI&Aacute; CAO N&Ecirc;N NGUỒN THỨC ĂN HẾT SỨC KH&Oacute; KHĂN </font></p><p><font size="2">RẮN CHO ĂN KH&Ocirc;NG ĐẦY ĐỦ - THIẾU THỐN SẼ CHẬM LỚN, DỄ BỆNH TẬT </font></p><p><font size="2">MỘT V&Agrave;I D&Ograve;NG CHIA SẼ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I </font></p><p><font size="2">MONG B&Agrave; CON CHUẨN BỊ KỸ C&Agrave;NG KHI BẮT ĐẦU 1 M&Ocirc; H&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I MỚI </font></p><p><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U)</font></p><p><font size="2" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#2
TRẠI NHÍM - RẮN GIA HUY CỦ CHI
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN NHÍM BỜM - RẮN LONG THỪA
KHI LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI RẮN : YẾU TỐ QUANG TRỌNG THỨ NHẤT LÀ NGUỒN THỨC ĂN ( NHÁI - CÓC - ẾCH ) .
Ở NHỮNG NƠI CÓ ĐỒNG CỎ- RUỘNG LÚA THÌ NGUỒN NHÁI KHI ĐI SOI ĐÊM KHÁ NHIỀU
Ở NHỮNG NƠI MÀ KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC : NUÔI ẾCH THÁI LÀM NGUỒN THỨC ĂN
TUY NHIÊN VÀO NHỮNG THÁNG MÙA KHÔ : NGUỒN THỨC ĂN TỰ NHIÊN RẤT KHAN HIẾM , ẾCH NUÔI CŨNG ĐẺ RẤT ÍT VÀ GIÁ CAO NÊN NGUỒN THỨC ĂN HẾT SỨC KHÓ KHĂN
RẮN CHO ĂN KHÔNG ĐẦY ĐỦ - THIẾU THỐN SẼ CHẬM LỚN, DỄ BỆNH TẬT
MỘT VÀI DÒNG CHIA SẼ CÙNG BÀ CON CHĂN NUÔI
MONG BÀ CON CHUẨN BỊ KỸ CÀNG KHI BẮT ĐẦU 1 MÔ HÌNH CHĂN NUÔI MỚI
ĐT : 0903027776 ( GẶP CHÂU)THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:

• Nay con không bác ?