Đồ gỗ xuất khẩu

  • Thread starter đồ gá»— Khang Thịnh
  • Ngày gửi
Ä

đồ gỗ Khang Thịnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đồ gỗ Khang Thịnh
- Địa chỉ: 144/3 TA 15 phường thới an q12
- Tel, Fax: 01238974499
- email: khangthinhfurniture@yahoo.com
================================

<p><strong>Với nhiều kiểu d&aacute;ng, cổ điển lẫn hiện đại. Kiểu ch&acirc;n thẳng đơn giản hoặc tiện tinh vi. Bộ b&agrave;n c&oacute; thể kết hợp 4 hoặc 6 ghế, để trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch, nh&agrave; bếp . . . &nbsp;để đ&acirc;u cũng hợp v&agrave; g&oacute;p phần l&agrave;m căn nh&agrave; bạn th&ecirc;m sang trọng. </strong></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><font size="3"><strong>Nếu&nbsp;bạn c&oacute; nhu cầu mua b&agrave;n ghế&nbsp;để&nbsp;thay đổi cho bộ b&agrave;n ghế đ&atilde; cũ của nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn cao cấp của bạn th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; giải ph&aacute;p tốt nhất.<br /></strong></font></span></span></p> <p><font color="#ff007f"></font>&nbsp;</p> <p><strong><u><font color="#ff007f">1/ Bộ B&Agrave;N ĂN KT01</font> <br /></u><br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1100 x 750 . Gi&aacute;: <font color="#ff409f">800 000</font> <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#ff409f">645 000</font> <br /><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#ff409f">285 000</font> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/P4180809copy.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /><font color="#7f003f"><u>2/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT02.</u></font> <br /><br />M&agrave;u n&acirc;u c&aacute;nh gi&aacute;n đậm <br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1150 x 750 . Gi&aacute;: <font color="#a94a76">800 000 <br /></font><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#a94a76">645 000</font> <br /><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#a94a76">310 000</font> <br /><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/hinh9.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /></strong><strong><u><font color="#407f00">3/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT03</font> <br /></u><br />M&agrave;u trắng, v&agrave;ng, n&acirc;u c&aacute;nh gi&aacute;n. <br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer, ch&acirc;n tiện. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1200 x 800 . Gi&aacute;: <font color="#407f00">880 000 <br /></font><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#407f00">750 000</font> <br /><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#407f00">480 000</font> <br /><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/hinh2.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /><font color="#800000"><u>4/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT04 </u></font><br /><br />M&agrave;u: mật ong, n&acirc;u, n&acirc;u c&aacute;nh gi&aacute;n <br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer, ch&acirc;n tiện. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1150 x 850 . Gi&aacute;: <font color="#7f003f"><font color="#800000">1 170 000</font> <br /></font><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#800000">1 050 000 <br /></font><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#800000">465 000</font> <br /><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/hinh11.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /></strong><strong><u><font color="#0000bf">5/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT05 <br /></font></u><br />M&agrave;u: mật ong, n&acirc;u, n&acirc;u c&aacute;nh gi&aacute;n <br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer, ch&acirc;n tiện. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1600 x 900 . Gi&aacute;: <font color="#0000bf">1 500 000</font> <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1350 x 850 . Gi&aacute;: <font color="#0000bf">1 300 000 <br /></font><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#0000bf">1 000 000 <br /></font><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#0000bf">50</font><font color="#0000bf">0 000</font> <br /><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p><table border="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p><strong><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090911095244960.jpg?lb_____DtsJ9UHPy" /><br /><br /><br /><br /><br /></strong><strong><u><font color="#ff4040">6/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT06 <br /></font></u><br />M&agrave;u: mật ong, n&acirc;u, n&acirc;u c&aacute;nh gi&aacute;n. <br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer, ch&acirc;n tiện. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1150 x 750 . Gi&aacute;: <font color="#ff0000">820 000 <br /></font><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#ff0000">700 000 <br /></font><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#ff0000">360 000</font> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/hinh5.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /><u><font color="#ff7f00">7/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT07</font></u> <br /><br />M&agrave;u: mật ong, n&acirc;u, n&acirc;u c&aacute;nh gi&aacute;n, trắng. <br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer, ch&acirc;n tiện. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1200 x 800 . Gi&aacute;: <font color="#ff7f00">850 000</font> <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#ff7f00">750 000 <br /></font><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#ff7f00">400 000</font> <br /><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/hinh6.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><font color="#407f00"><u><font color="#7f7f00">8/ BỘ B&Agrave;N ĂN KT08</font></u> <br /></font><br />M&agrave;u: mật ong <br /><br />* B&agrave;n l&agrave;m từ gỗ Cao su v&agrave; MDF + Veneer, ch&acirc;n tiện. <br /><br />_ K&iacute;ch thước: 1150 x 750 . Gi&aacute;: <font color="#7f7f00">820 000 <br /></font><br />_ K&iacute;ch thước: 850 x 650 . Gi&aacute;: <font color="#7f7f00">700 000 <br /></font><br /><br />* Ghế l&agrave;m từ gỗ cao su + nệm simili. Gi&aacute;: <font color="#7f7f00">350 000 <br /></font><br /><img border="0" src="http://img.muare.vn/cuahangdogo/hinh7.jpg" /></strong></p> <p>&nbsp;</p><p><font size="5">** ghế gỗ dầu</font></p><p><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20100305020802306.jpg?lb_____DxFIKXfs7" /><br /></font></p><p>** Ghế gỗ dầu : 180.000đ</p><p><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20100106033056552.jpg?lb_____DbAFAGz0t" /><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold"><font color="#ff80ff">** Bộ b&agrave;n cafe 600 x 600 + 4 ghế : gi&aacute; 755.000đ</font></span><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625122142254.jpg?lb_____DxvlB5kYc" /><br /></font><font size="5"><font color="#00407f"><font style="background-color: #fdeee0"><span style="font-weight: bold; background-color: #a94a76">**bộ ca fe : b&agrave;n 80x80 + 4 ghế : 980.000đ</span><br /></font></font><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625122348917.jpg?lb_____DAuRE8LVc" /><br /><span style="font-weight: bold" /></font></p> <p><font size="5"><span style="font-weight: bold">*<span style="background-color: #ffbf80">* bộ b&agrave;n cafe : b&agrave;n 600 x 600 + 2 ghế:&nbsp; 485.000đ</span></span><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625122545502.jpg?lb_____DnYPEYDCP" /><br /><span style="font-weight: bold; background-color: #ff9f40">** bộ cafe : b&agrave;n 600 x 600 + 2 ghế :535.000đ</span><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625122734596.jpg?lb_____DF3Wt1uBb" /><br /><br /><font color="#800000"></font></font></p> <p><font size="5"><font color="#800000"></font></font>&nbsp;</p> <p><font size="5"><font color="#800000"><strong>** Bộ cafe 600 x 600m&agrave;u xanh, sơn PU: 800.000đ</strong></font></font></p> <p><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090819103104478.jpg?lb_____D1rWJeJZM" /><br /><br /></font></p> <p><font size="5">* * * Bộ b&agrave;n tr&ograve;n đường k&iacute;nh 600, sơn PU trắng rất sang trọng, gi&aacute;: 800.000đ</font></p> <p><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090819103113534.jpg?lb_____DmshXRDrp" /></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="5">** Bộ sofa gỗ:<br />l&agrave;m bằng gỗ bạch đ&agrave;n nhập khẩu, th&iacute;ch hợp để s&acirc;n vườn họac ph&ograve;ng kh&aacute;ch<br />1 b&agrave;n : 1100x700x370mm<br />2 ghế đơn<br />1 băng 2 chỗ<br />Gỗ&nbsp;Bạch&nbsp;đ&agrave;n&nbsp;gi&aacute;: 2.700.000đ / bộ (chưa bao gồm nệm)</font></p> <p><font size="5">Gỗ Dầu gi&aacute;: 3.100.000đ / bộ (chưa bao gồm nệm)</font></p> <p><font size="5"><br /><img border="0" style="width: 5px; height: 3px" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090629123001445.jpg?lb_____DIrFyYfj." /><br /><br /></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="5">* * * * </font><strong><font color="#7f007f"><font size="5">B&Agrave;N VU&Ocirc;NG CH&Acirc;N TRỤ: gi&aacute; 600.000<br /></font></font></strong></p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5">K&iacute;ch thước: 700 x 700 x cao 740 (mm)</font></span></p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5">nguy&ecirc;n liệu: gỗ Dầu</font></span></p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5">m&agrave;u: như h&igrave;nh</font></span></p> <p><span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090819103133172.jpg?lb_____DB96Z1Y4G" /></span></p> <p><font size="5"><span style="font-size: medium">Th&iacute;ch hợp để trong s&acirc;n vườn, s&acirc;n thượng, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; . . ..&nbsp; kết hợp với ghế xếp hoặc ghế 1 chỗ tạo th&agrave;nh bộ b&agrave;n rất đẹp v&agrave; sang trọng</span>.</font></p><p><font size="5">** Bộ b&agrave;n tr&ograve;n 2 ghế: 560.000đ<br /></font></p><p><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20091230050032707.jpg?lb_____DYeE5jHSz" /></font></p><p><font size="5">** Bộ b&agrave;n 4 ghế: 880.000đ</font></p><p><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20091230050241511.jpg?lb_____DDXcF2jZW" /></font></p><p><span style="font-size: medium">X&iacute;ch đu 2 chỗ l&agrave;m từ gỗ dầu, h&agrave;ng đẹp, kết cấu vững chắc: </span></p> <p><span style="font-size: medium">- Loại m&aacute;i che bằng nylon + d&acirc;y x&iacute;ch treo: 2 150 000 </span></p> <p><span style="font-size: medium"><img border="0" style="width: 283px; height: 283px" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090817115011429.jpg?lb_____DNP5KOxkt" /><br /><br />- Loại m&aacute;i che bằng vải + d&acirc;y x&iacute;ch treo: 2 400 000 <br /><br />- Loại m&aacute;i che + thanh treo gỗ: 2 950 000 </span></p> <span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090904062107199.jpg?lb_____DSzQF0bEx" /><br /><br />Th&iacute;ch hợp để c&aacute;c khu resort, s&acirc;n vườn, s&acirc;n thượng, &nbsp;rất đẹp v&agrave; sang trọng, tr&aacute;nh nắng&nbsp; v&agrave; mưa nhưng vẫn đ&oacute;n gi&oacute; m&aacute;t tự nhi&ecirc;n. H&agrave;ng xuất khẩu c&ograve;n mới 100%.<br />H&atilde;y li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nh&eacute; 0123 897 4499 hoặc 0908 4919<br /><br /><br /><br /><span style="background-color: #ffff80">X&Iacute;CH ĐU NH&Agrave; V&Ograve;M</span></span><br /><span style="font-size: medium">X&iacute;ch đu 2 chỗ l&agrave;m từ gỗ dầu, h&agrave;ng đẹp, kết cấu vững chắc: <br /><br />gi&aacute;: 4 500 000 <br /><br />Th&iacute;ch hợp để c&aacute;c khu resort, s&acirc;n vườn, rất đẹp v&agrave; sang trọng, tr&aacute;nh nắng&nbsp; v&agrave; mưa nhưng vẫn đ&oacute;n gi&oacute; m&aacute;t tự nhi&ecirc;n. H&agrave;ng xuất khẩu c&ograve;n mới 100%.</span><br /><br /><br /><br /><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090817115259459.jpg?lb_____DvNq3VuQI" /><br />L&agrave;m bằng gỗ dầu, vải chống thấm, c&oacute; nhiều m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau, đế l&agrave;m bằng betong ốp gỗ<br /><span style="background-color: #ff4040">Gi&aacute; 950.000đ</span><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625021035442.jpg?lb_____DXsxL0U_w" /><br /><br /><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625022113378.jpg?lb_____DvYaewGqi" /><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625021103134.jpg?lb_____D1fxnO08n" /><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090625055202443.jpg?lb_____DllkkOWAZ" /><br /><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_1/blog/ap_20090628033237316.jpg?lb_____DjfN_4vyS" /><br /><p><font size="5"><strong><em><u>2/ BỘ B&Agrave;N TR&Ograve;N</u></em></strong> </font></p> <p><span style="color: #ff00ff"><span style="font-size: medium"><font size="5">Bộ b&agrave;n tr&ograve;n + 2 ghế c&oacute; lưng tựa h&igrave;nh con bườm in hoa xinh xắn cho b&eacute; của bạn<br /></font></span></span><span style="font-size: medium"><br /><font size="5">B&agrave;n tr&ograve;n đường k&iacute;nh 580 x cao 460 (mm) - Gi&aacute;: <span style="color: #ff0000">480 000</span><br />Ghế&nbsp;tr&ograve;n lưng tựa h&igrave;nh con bướm in hoa k&iacute;ch thước 260 x 340 x cao 260 (mm) - Gi&aacute;: <span style="color: #ff0000">210 000</span><br />Ghế đ&ocirc;n tr&ograve;n đường k&iacute;nh 260 x cao 260 (mm) - Gi&aacute;:</font><span style="color: #ff0000"><font size="5"> 125 000<br /></font></span></span><span style="font-size: medium" /></p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5">H&agrave;ng xuất khẩu c&ograve;n mới 100%. L&agrave;m từ nguồn gỗ tự nhi&ecirc;n, m&agrave;u sắc tươi tắn, dễ thương. Kết cấu vững chắc, an to&agrave;n cho con bạn khi sử dụng.<br /><br />C&oacute; thể l&agrave;m b&agrave;n học, b&agrave;n ăn, v&agrave; cho b&eacute; vẽ tranh, t&ocirc; m&agrave;u, học chữ . . . . <br /></font></span></p> <p><span style="font-size: medium" />&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090821054712496.jpg?lb_____DLkHMEA44" /></font></span></p> <p><span style="font-size: medium" />&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090821054658634.jpg?lb_____DFY6pZWam" /></font></span></p> <p><span style="font-size: medium" />&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium" />&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium" />&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><font size="5"><strong><em><u>3/ GHẾ ĂN CHO B&Eacute; . GI&Aacute; <font color="#8000ff">380 000</font></u></em></strong></font></span></p><span style="font-size: medium"> <div><font size="5">Ghế ăn cho b&eacute;.&nbsp;Th&iacute;ch hợp cho lứa tuổi ăn dặm trở đi.<br /><br />L&agrave;m từ gỗ cao su, sơn m&agrave;u n&acirc;u đen rất đẹp. H&agrave;ng xuất đi H&agrave;n Quốc, kết cấu an to&agrave;n, bảo đảm chất lượng.<br /></font></div> <div><font size="5"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090821055542272.jpg?lb_____DKlhRsyVW" /><br />C&oacute; thể xếp mở b&agrave;n ăn th&agrave;nh 2 kiểu, nệm ngồi &ecirc;m &aacute;i, rất tiện lợi cho b&eacute; v&agrave; cả bố mẹ</font></div> <div>&nbsp;</div> <div><font size="5"><img border="0" style="width: 3px; height: 4px" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090821060019563.jpg?lb_____DoDXnApuA" /></font></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><font size="5">4/ <strong><em><u>BỘ B&Agrave;N HỌC CHO B&Eacute; . GI&Aacute; <font color="#407f00">540 000</font></u></em></strong></font></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><span style="font-size: medium"><font size="5">Bộ b&agrave;n học cho b&eacute; từ mẫu gi&aacute;o đến tiểu học. L&agrave;m từ nguồn nguy&ecirc;n liệu gỗ th&ocirc;ng nhập, c&oacute; 2 m&agrave;u sơn: tự nhi&ecirc;n v&agrave; m&agrave;u honey. </font></span></div> <div><span style="font-size: medium"><font size="5">K&iacute;ch thước (d&agrave;i x rong x cao): </font></span></div> <div><span style="font-size: medium"><font size="5">- B&agrave;n : 640 x 420 x 63.5 (mm) </font></span></div> <div><span style="font-size: medium"><font size="5">- Ghế: 290 x 300 x 540 (mm) </font></span></div> <div><span style="font-size: medium"><font size="5">B&agrave;n c&oacute; hộc k&eacute;o để b&uacute;t viết s&aacute;ch vở cho b&eacute; v&agrave; c&oacute; kệ nhỏ nhỏ xinh xinh tr&ecirc;n bề mặt b&agrave;n </font></span></div> <div><span style="font-size: medium"><font size="5">Ở ngo&agrave;i rất xinh xắn</font></span></div> <div><span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090821055555506.jpg?lb_____DdxFKR8DX" /></span></div> <div><span style="font-size: medium" />&nbsp;</div> <div><span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20090821060029847.jpg?lb_____Dhe4juHHy" /><br /><br />B&agrave;n vu&ocirc;ng: 460.000đ<br /><img border="0" style="width: 479px; height: 479px" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20091120042552782.jpg?lb_____Dkds68ICs" /><br /><br />** Ghế tay vịn in th&uacute;: 140.000đ<br /><img border="0" style="width: 368px; height: 507px" src="http://a367.yahoofs.com/lifestory/mC9haTqfGRn3xJ2RFM7LtyviCDY5UQ--_2/blog/ap_20091120042720856.jpg?lb_____DZH8mvKoR" /><br /></span></div></div></span><br /><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top