dừa xiêm dây-cùng nông dân làm giàu

#1
<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Khoảng 2 tuần nay, c&acirc;y giống dừa xi&ecirc;m d&acirc;y được nhiều n&ocirc;ng d&acirc;n ở c&aacute;c tỉnh,</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">th&agrave;nh ĐBSCL, T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; ở tận H&agrave; Nội t&igrave;m mua. Đ&acirc;y l&agrave; loại giống dừa d&ugrave;ng để</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">uống nước, c&acirc;y cho nhiều tr&aacute;i, mỗi qu&agrave;y cho tr&aacute;i rất sai (từ 60 &ndash; 100 tr&aacute;i),</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">tuy tr&aacute;i nhỏ nhưng được c&aacute;i nước ngọt, thanh v&agrave; tốt cho sức khỏe n&ecirc;n được</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">nhiều người ưa chuộng.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Điều đ&aacute;ng quan t&acirc;m l&agrave; c&acirc;y dừa xi&ecirc;m d&acirc;y dễ trồng, th&iacute;ch nghi mọi v&ugrave;ng đất, kể</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cả đất bị nhiễm ph&egrave;n v&agrave; đất cằn cỗi. Từ khi trồng đến khi c&acirc;y cho qu&agrave;y tr&aacute;i</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">đầu ti&ecirc;n chỉ mất khoảng 24 &ndash; 36 th&aacute;ng. Sau khi thu hoạch qu&agrave;y tr&aacute;i đầu ti&ecirc;n,</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cứ 25 ng&agrave;y sau sẽ thu hoạch được qu&agrave;y tiếp theo. Ban đầu, c&acirc;y cho khoảng 20 -</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">30 tr&aacute;i/qu&agrave;y, số lượng n&agrave;y tăng dần theo số tuổi của c&acirc;y. L&uacute;c &ldquo;đỉnh&rdquo; c&acirc;y c&oacute;</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">thể cho khoảng 100 tr&aacute;i mỗi qu&agrave;y. Qu&agrave;y dừa xoay tr&ograve;n, h&agrave;ng chục tr&aacute;i b&aacute;m chặt</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">nhau tr&ocirc;ng rất ấn tượng. Trung b&igrave;nh mỗi c&acirc;y dừa cho khoảng 14 - 16 qu&agrave;y mỗi</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">năm.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp;T&aacute;n của c&acirc;y dừa xi&ecirc;m d&acirc;y hẹp (từ 3 - 4m) n&ecirc;n c&ugrave;ng một diện t&iacute;ch nếu trồng dừa</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">xi&ecirc;m d&acirc;y th&igrave; số gốc tăng 1,5 lần so với c&aacute;c giống dừa kh&aacute;c. Hiện nay, trung</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">b&igrave;nh một qu&agrave;y dừa 60 tr&aacute;i thu về 480.000 - 600.000 đồng (mỗi tr&aacute;i dừa xi&ecirc;m d&acirc;y</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">b&aacute;n uống nước với gi&aacute; từ 8.000 - 10.000 đồng). Với gi&aacute; n&agrave;y, ước t&iacute;nh 1 c&acirc;y dừa</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cho tr&aacute;i ổn định sẽ cho thu nhập r&ograve;ng từ 6.720.000 đồng &ndash; 9.600.000đ/c&acirc;y/năm,</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">hiệu quả kinh tế tăng gấp 10 lần so với c&aacute;c giống dừa kh&aacute;c.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">C&acirc;y giống hiện c&oacute; b&aacute;n tại:</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Trại giống c&acirc;y trồng T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp, số 107/41, đường TCH35, phường T&acirc;n</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Ch&aacute;nh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Ch&iacute; Minh.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">ĐT: 0975 826 082(Sơn)</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dương quốc sơn
- Địa chỉ: 107/41 TCH 35,phường TCH,Q 12
- Điện thoại: 0975826082 - Fax:
- email: duongquocson92@gmail.com