Em bán bò viên cá viên, há cảo, sủi cảo...các món ăn chơi đây! :D

  • Thread starter misstiger
  • Ngày gửi
M

misstiger

Lữ khách
#1
<div>[COLOR=&quot;#EE82EE&quot;]Ch&agrave;o c&aacute;c mẹ c&aacute;c chị c&aacute;c anh chị em,c&aacute;c bạn</div><div>H&agrave;ng ở nh&agrave; em l&agrave;m ăn v&agrave; thấy ngon (ngon hơn ở qu&aacute;n b&aacute;n lun đấy ạ) n&ecirc;n em nảy ra &yacute; tưởng l&agrave;m th&ecirc;m để b&aacute;n cho c&aacute;c chị c&aacute;c em c&ugrave;ng thưởng thức m&oacute;n ngon nh&agrave; em (vừa muốn giới thiệu m&oacute;n ngon vừa muốn kiếm lời ch&uacute;t x&iacute;u :D). B&ograve; vi&ecirc;n, c&aacute; vi&ecirc;n, h&aacute; cảo ...nh&agrave; em vừa gi&ograve;n như ngo&agrave;i tiệm lu&ocirc;n m&agrave; lại hợp khẩu vị của m&igrave;nh v&agrave; gia đ&igrave;nh hơn nữa. B&ograve; vi&ecirc;n ở nh&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m vừa rẻ hơn ở tiệm tạp h&oacute;a b&aacute;n lẽ hoặc si&ecirc;u thị, vừa ngon hơn v&agrave; vừa an to&agrave;n hơn nữa v&igrave; ở tiệm họ b&aacute;n lấy lời n&ecirc;n bỏ h&agrave;n the cho n&oacute; dai, gi&ograve;n chứ ai hơi đ&acirc;u ở kh&ocirc;ng mua thịt b&ograve; (loại thịt vụn rẻ nhất cũng gần 120k/kg) rồi xay rồi bỏ tủ lạnh 3,4 lần ho&agrave;i được th&ecirc;m nữa m&igrave;nh đ&acirc;u biết họ x&agrave;i thịt loại g&igrave; nữa.</div><div>C&ocirc;ng thức nh&agrave; em l&agrave;m những m&oacute;n n&agrave;y em đảm bảo ngon v&agrave; nhất l&agrave; hợp vệ sinh.</div><div>B&ograve; vi&ecirc;n, c&aacute; vi&ecirc;n nh&agrave; em kh&ocirc;ng chỉ chi&ecirc;n m&agrave; c&aacute;c chị l&agrave;m m&oacute;n g&igrave; củng được ạ.</div><div><br /></div><div>C&aacute;c chị li&ecirc;n hệ em t&ecirc;n Ngọc: sinh năm 1986 nha :D</div><div>Fone: 0909.067.086</div><div><br /></div><div>H&oacute;a đơn tr&ecirc;n 100k em sẻ Free Ship(miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng) cho c&aacute;c chị gần nh&agrave; em ở 1 c&aacute;i ở Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; 1 c&aacute;i ở Q2 n&ecirc;n sẽ Free cho c&aacute;c chị ở: Q1,2,3,5,10,T&acirc;n B&igrave;nh,Ph&uacute; Nhuận</div><div><br /></div><div>Những chị ở xa cho em th&ecirc;m tiền xăng cộ ch&uacute;t đỉnh 10k--20k (nữ nhi nhưng vẫn cố gắng l&agrave;m tốt ạ :D)</div><div><br /></div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Gi&aacute; cả 1 số mặt h&agrave;ng nh&agrave; em b&aacute;n đ&acirc;y c&aacute;c chị c&aacute;c mẹ ạ:[/COLOR]</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#000000&quot;]Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh m&oacute;n em b&aacute;n sống v&agrave; h&igrave;nh minh họa đ&atilde; chế biến ch&iacute;n rồi cho c&aacute;c chị xem[/COLOR]</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]B&ograve; vi&ecirc;n : gi&aacute; 60k/ 0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp3.upanh.com%2Fb3.s30.d1%2F846ccc3fde233d81b50fc044002788bd_47747293.bovien2.jpg&hash=9ed7a1b8310b7533bd2bebf28399fd8b
&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp9.upanh.com%2Fb6.s28.d3%2Fab7bc191bac9b2508ff18d638a668b13_47747299.bovien3.jpg&hash=fd2bd125e41e52a6fbd212b2a590c6c6
</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]C&aacute; vi&ecirc;n : 35k/0.5kg</div><div>C&aacute; vi&ecirc;n trứng c&uacute;t: 40k/ 0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp4.upanh.com%2Fb1.s28.d3%2F80f7e824cf0f73c51a5c37b0e9100cbb_47747304.cavienchien.jpg&hash=1951703064e3a987780b41feec7e55ae
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp2.upanh.com%2Fb2.s29.d1%2F3b7feb352ed362e8890f8ede796d0090_47747312.cavientrungcut.jpg&hash=26b4cb4fff8b7e381ff55ee51d7ec105
&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp4.upanh.com%2Fb6.s28.d3%2Fc2912ebaffe5c8b21e22477dc7680c13_47747314.cavien.jpg&hash=826ac0d21f30a836fad537e84a2e1a21
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Chả c&aacute; tẩm cốm dẹp: 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp1.upanh.com%2Fb2.s28.d2%2F253cda6e94b280622635efce1331c2e3_48059631.chacatamcomxanh1.jpg&hash=892ed82bbd089a9e76cac8b3f1d1e2e6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp3.upanh.com%2Fb6.s29.d1%2Fe9d5a5cd8c95122140e1af6f04e39201_48059633.chacatamcomxanh2.jpg&hash=fca05707290f396a96018c8a5519ece3
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;][COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Ốc vi&ecirc;n: 40kg/0.5kg[/COLOR][/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp3.upanh.com%2Fb5.s29.d2%2F38739ac6aa2736833478cac778762a78_48059643.ocvien1.jpg&hash=7dd5a782b6794939fadd73c364e485b1
&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp4.upanh.com%2Fb4.s28.d1%2Fefa45a21fbea6b799a44f50bdef41fe0_48059644.ocvien2.jpg&hash=1d868f6e0eaf5a4003669046dd7df50c
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]T&agrave;u hủ cuốn thịt: 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp5.upanh.com%2Fb2.s30.d2%2Fcbcca92d57b8ddccdea50b87c7fbc928_48059645.tauhukicuonthit2.jpg&hash=f337a6ecc8f4786b918066459b6abfd6
&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp6.upanh.com%2Fb2.s28.d3%2Ffe51fddbe78697c2ee6d9fcd35872837_48059646.tauhukicuonthitchien.jpg&hash=1050adf2002195c4fed58e312a7d4d24
</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]X&uacute;c x&iacute;ch: 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp9.upanh.com%2Fb6.s28.d2%2F4166e932c7be090e0515ae983a54274b_48059649.xucxich1.jpg&hash=17bdaa0503dabf6763c50cb21f2172ea
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp0.upanh.com%2Fb6.s29.d3%2F7111c1aae6c45922fd27c28411072bce_48059650.xucxich2.jpg&hash=cd307d2a1ca130a9526f225720fb9214
&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp1.upanh.com%2Fb2.s30.d1%2F52727c8761a9a587e716c81d8d7add56_48059651.xucxich3.jpg&hash=5082e4b11dc58e9aff1153747a786bac
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]T&ocirc;m vi&ecirc;n: 40k/05kg[/COLOR]</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp6.upanh.com%2Fb4.s30.d1%2Fd03f92c4a5bb57e58d9ef7722e580453_47747276.tomvien.jpg&hash=09f05d851c3f94ee099ff2fa27578004
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp6.upanh.com%2Fb2.s30.d2%2F25ec0e3694ace3a317395e248c9e17d4_47747326.tomvien1.jpg&hash=c92feef8f57fb4e4058182ce7c2c783c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp6.upanh.com%2Fb1.s27.d1%2Fa01f435999323b178175f6d9507f6a9f_47747336.tomvien.jpg&hash=3f1c580b08e732d865005f542b426e88
</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]H&aacute; cảo 35k/05kg[/COLOR]</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp7.upanh.com%2Fb5.s27.d1%2F8870ca03291a54995de4d5ae5649efb2_47747317.hacaotomthit.jpg&hash=9b87be73549fa2de5e3993e9a24dd107
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Sủi cảo 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp5.upanh.com%2Fb1.s28.d2%2F3d586fe5f4fe35faf7b2e19d08bde414_47747265.215suicao.jpg&hash=6ded306b14f6f4d038627eea01d15488
</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Chả gi&ograve; con t&ocirc;m: 45k/0,5kg[/COLOR]</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp4.upanh.com%2Fb2.s30.d2%2F8a393bc0619d64ec3219f04e8a29992f_47747244.215chagiocontomtvs.jpg&hash=af91fe15edd0c16875eef5bc30518e35
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]X&iacute;u mại: 35kg/0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp8.upanh.com%2Fb4.s27.d2%2F8d421103a6c124109c811d87939de585_47747288.215xiumai.jpg&hash=59c884fc473ddb44255b977d3b48ff82
</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Em lấn s&acirc;n sang c&aacute;c m&oacute;n nhồi thịt để nấu canh, sốt c&agrave;....c&aacute;c anh chị em ủng hộ nha :D</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]C&agrave; chua nhồi thịt heo: 40k/0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp1.upanh.com%2Fb3.s28.d3%2F142f9c927e57fdd63f1e2d40617f5393_48428431.021208monnhat1.jpg&hash=af202677f172597f0551b9f91db1c049
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Khổ qua nhồi thịt: 40k/0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp9.upanh.com%2Fb6.s28.d3%2F04eb8e963907f43813de150b28892456_48428429.3705.jpg&hash=fd3465f5d10b5bdd6135e1b068d3f9c2
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Đậu hủ nhồi thịt: 40k/ 0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp4.upanh.com%2Fb6.s30.d1%2Fae812aa603d18a96a1093e5b5e4e54fe_48428454.dauhunhoijpg.jpg&hash=50a703be974019583726a994b39667eb
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]B&iacute; đao nhồi thịt: 40k/ 0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp9.upanh.com%2Fb1.s28.d3%2Fbf46e83d245c26c3337c8258e76011ad_48429259.bixanh.jpg&hash=ea9f580a91d37af7195cac991670e9cb
</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Mướp nhồi thịt: 40k/ 0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnp9.upanh.com%2Fb2.s29.d3%2Fab3f20325c80301c76d1b8fec22e53b5_48429269.muop1.jpg&hash=2b1161befa111b2572f7199e1c210b8c
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#EE82EE&quot;]Đ&acirc;y l&agrave; 1 trong những c&aacute;ch nh&agrave; em l&agrave;m b&ograve; vi&ecirc;n để ăn v&agrave; b&aacute;n đ&acirc;y ạ:</div><div>Nguy&ecirc;n liệu:</div><div><br /></div><div>Thịt b&ograve; 1kg</div><div>&nbsp;1 muỗng muối</div><div><br /></div><div>1 muỗng đường</div><div><br /></div><div>1-2 muỗng nước mắm</div><div><br /></div><div>100g ti&ecirc;u xay</div><div><br /></div><div>1 củ tỏi giả nhuyễn</div><div><br /></div><div>1 bịch baking powder (&iacute;t hơn ch&uacute;t cũng được)</div><div><br /></div><div>C&aacute;ch l&agrave;m:</div><div><br /></div><div>Thịt đem về rửa sạch, lau kh&ocirc; v&agrave; bỏ v&ocirc; m&aacute;y food processor xay nhuyễn 1 lần, ứop tất cả gia vị v&ocirc; rồi rinh bỏ tủ đ&aacute; 1h. Sau đ&oacute; lấy thịt ra xay nữa rồi bỏ tủ đ&aacute; nữa, l&agrave;m vậy khoảng 3-4 lần l&agrave; thịt đủ dẻo v&agrave; mịn để l&agrave;m b&ograve; vi&ecirc;n. V&eacute;t thịt ra t&ocirc;, đem bỏ tủ đ&aacute; 1h nữa cho thịt dẽ lại v&agrave; thiệt lạnh, đem ra v&ograve; vi&ecirc;n. V&ograve; vi&ecirc;n xong để v&ocirc; m&acirc;m c&oacute; thoa dầu, bỏ tủ đ&aacute; 1h nữa sau đ&oacute; luộc trong nước thiệt s&ocirc;i.&nbsp;</div><div>Trong nước luộc b&ograve; vi&ecirc;n th&igrave; m&igrave;nh n&ecirc;m gia vị đậm đ&agrave; 1 ch&uacute;t như nấu soup vậy đ&oacute; th&igrave; sau khi luộc xong cục b&ograve; vi&ecirc;n ngon hơn. Đợi b&ograve; vi&ecirc;n nổi l&ecirc;n cỡ 4-5 ph&uacute;t d&ugrave;ng vợt vớt ra bỏ v&ocirc; t&ocirc; đ&aacute; lạnh, thiệt nhiều đ&aacute; cho n&oacute; cool down liền. Vớt ra bỏ v&ocirc; soup, phở ăn hay bỏ ngăn đ&aacute; để d&agrave;nh ăn từ từ. B&ograve; vi&ecirc;n n&agrave;y ngo&agrave;i ăn phở, chi&ecirc;n, nướng m&igrave;nh nấu nước l&egrave;o củ cải trắng, xương ống để ăn với b&uacute;n gạo, gi&aacute; v&agrave; rau ng&ograve; gai b&agrave;o rất ngon nha (ở miền T&acirc;y ăn vậy đ&oacute;)</div><div><br /></div><div>Ch&uacute;c mấy chị th&agrave;nh c&ocirc;ng.[/COLOR]</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc
- Địa chỉ: Quận 3
- Điện thoại: 0909067086 - Fax:
- email: muagi.oday@yahoo.com
 

tranvi

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#3
Hihi, thêm 1 món rẻ nữa nè:
Tôm viên: 40k/05kg
Chúc đắt hàng!
 
paye

paye

Thành viên mới
#4
Nhìn mà thèm chãy nước vãi... :lol: Nếu như ỡ trên SG là mua ăn rồi. Tiết quá Ben Tre xa quá ko ăn đc.
 

Đối tácTop