FlorAsia Vietnam chi nhánh của AFMGroup -Nhà cung cấp hạt giống hoa chuyên nghiệp

  • Thread starter FlorAisa Vietnam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
F

FlorAisa Vietnam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: FlorAisa Vietnam
- Địa chỉ: 114/2 Đường số 5, P.9, Gò Vấp, TP.HCM
- Tel, Fax: 08.62577490 ::: FaX 08.62577491
- Email: dieu@afmgroup.com
================================

<table id="HB_Mail_Container" style="height: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="width: 100%; height: 100%"><td id="HB_Focus_Element" style="width: 100%; height: 250px" valign="top"><p><font size="2">Florasia Vietnam l&agrave; chi nh&aacute;nh ch&iacute;nh thức của AFMGroup tại Vietnam - nh&agrave; cung cấp hạt giống hoa chuy&ecirc;n nghiệp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; ủng hộ sản phẩm của AFM từ nhiều năm nay th&ocirc;ng qua nh&agrave; ph&acirc;n phối tại Việt Nam v&agrave; đến nay tiếp tục tin tưởng, hợp t&aacute;c với AFM th&ocirc;ng qua chi nh&aacute;nh Florasia Vietnam. Hạt giống hoa của C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất đa dạng về chủng loại cũng như m&agrave;u sắc, hạt giống được kiểm tra chất lượng một c&aacute;ch chặc chẽ trước khi xuất đi n&ecirc;n chất lượng lu&ocirc;n được đảm bảo ở mức cao nhất với gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất. Đặc biệt, hạt giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i tất cả được đ&oacute;ng g&oacute;i từ c&ocirc;ng ty mẹ AFM n&ecirc;n số lượng cũng như chất lượng lu&ocirc;n được đảm bảo. Vạn thọ Th&aacute;i l&ugrave;n F1 hi&ecirc;n nay được cung cấp tr&ecirc;n thị trường với logo h&igrave;nh con chim đại b&agrave;ng hiệu AMERISEED l&agrave; sự lựa số một của hầu hết người trồng vạn thọ. </font></p><p><font size="2">Kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những nh&agrave; trồng hoa chuy&ecirc;n nghiệp, c&aacute;c thương l&aacute;i hoa, c&aacute;c c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất hoa tươi, c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&ocirc; thị, c&aacute;c vườm ươm, nh&agrave; vườn... </font></p><p><font size="2">Để c&oacute; được hạt giống hoa c&oacute; chất lượng cao với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.Qu&iacute; vị vui l&ograve;ng li&ecirc;n trực ti&ecirc;p với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số điện thoai: 08.62577490/ 0913913693 (Mr.Di&ecirc;u) hoăc e-mai: dieu@afmgroup.com. </font></p><p><font size="1"><font size="2">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&iacute; vị</font> </font></p></td></tr><tr><td style="font-size: 1pt; height: 1px"><div id="hotbar_promo"><font size="1" /></div></td></tr></tbody></table>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top