GÀ ĐÔNG TẢO HƯNG YÊN THUẦN CHỦNG

  • Thread starter thienthienhuong
  • Ngày gửi
T

thienthienhuong

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px" class="p_first"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><span style="line-height: 27px">Trại g&agrave; Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Hưng Y&ecirc;n thuần chủng với số lượng lớn</span></span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải đi mua ở xa v&igrave; g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo đ&atilde; được nh&acirc;n giống tại trại giống Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương ở T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang.</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/ftx1353810767.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_ftx1353810767.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/xus1353812198.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_xus1353812198.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/huo1353810830.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_huo1353810830.JPG" /></a></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/zsg1353983586.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_zsg1353983586.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/eqa1353983201.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_eqa1353983201.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/jqf1353983114.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_jqf1353983114.JPG" /></a></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; loại g&agrave; c&oacute; xuất xứ tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n, l&agrave; loại g&agrave; qu&iacute;, thịt ăn rất ngon v&agrave; gi&ograve;n.</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/uun1353812318.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_uun1353812318.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/byd1353812262.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_byd1353812262.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/vys1353812756.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_vys1353812756.JPG" /></a></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo được nu&ocirc;i thả vườn, ph&aacute;t triển rất nhanh, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng tăng trọng từ 500gr =&gt; 600gr, khi g&agrave; trưởng th&agrave;nh, g&agrave; trống nặng từ 4kg =&gt; 5,5kg, g&agrave; m&aacute;i nặng từ 2,8kg =&gt; 3,5kg v&agrave; khoảng 160 ng&agrave;y l&agrave; g&agrave; m&aacute;i đẻ, mỗi lứa từ 10 =&gt; 12 trứng v&agrave; ấp b&igrave;nh thường.</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/vkw1353812493.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_vkw1353812493.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/eky1353814493.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_eky1353814493.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/end1353814541.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_end1353814541.JPG" /></a></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/dgb1353983641.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_dgb1353983641.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/ptc1353983761.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_ptc1353983761.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/scr1353983369.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_scr1353983369.JPG" /></a></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">Thị trường ti&ecirc;u thụ: thịt g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo ăn rất thơm, ngon v&agrave; gi&ograve;n n&ecirc;n được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại TP/HCM rất ưa chuộng v&agrave; săn l&ugrave;ng để mua, nhưng vẫn thiếu g&agrave; v&igrave; chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i lớn để cung cấp, m&agrave; chỉ mới ph&aacute;t triển tại c&aacute;c hộ nu&ocirc;i nhỏ, lẻ để tự nh&acirc;n giống. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n được c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh mua nu&ocirc;i kiểng v&agrave; l&agrave;m qu&agrave; biếu v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ tết.</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/wnq1353814453.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_wnq1353814453.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/hzo1353812696.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_hzo1353812696.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/rgb1353812849.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_rgb1353812849.JPG" /></a></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">C&ograve;n ở c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y, chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i để cung cấp con giống v&agrave; g&agrave; thịt.</span></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/qxw1353812629.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_qxw1353812629.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/xto1353810909.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_xto1353810909.JPG" /></a></span><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/ekb1353815297.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_ekb1353815297.JPG" /></a></p> <p><span style="font-size: medium"> </span></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: medium">Trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương) đ&atilde; di thực được giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo về tại T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang, v&agrave; chuy&ecirc;n cung cấp con giống thuần chủng cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n để ph&aacute;t triển kinh tế gia đ&igrave;nh v&igrave; hiệu quả kinh tế rất cao.</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/kmn1353814887.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_kmn1353814887.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/bjy1353810951.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_bjy1353810951.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/btz1353814946.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_btz1353814946.JPG" /></a></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/zpp1353814375.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_zpp1353814375.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/egx1353815249.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_egx1353815249.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/kxk1353815186.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_kxk1353815186.JPG" /></a></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: x-large"><span style="line-height: 27px"><span style="color: #000080">BẢNG GI&Aacute; G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO</span></span></span></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: large"><span style="line-height: 24px"><span style="color: #000080">1. G&agrave; giống:</span></span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Trứng g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo: 50.000đ/trứng</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; con 5 ng&agrave;y tuổi: 120.000đ/con<br /></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; con 15 ng&agrave;y tuổi: 180.000đ/con</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; con 1 th&aacute;ng tuổi: 300.000đ/con</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; tr&ecirc;n 1 th&aacute;ng tuổi: 800.000đ/1Kg</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; từ 1,5Kg trở l&ecirc;n: 700.000đ/1Kg</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; m&aacute;i trưởng th&agrave;nh: 700.000đ/1Kg</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; trống trưởng th&agrave;nh:gi&aacute; thỏa thuận t&ugrave;y theo mức độ đẹp nhiều hay &iacute;t</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: #000080">2. G&agrave; thịt:</span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; trống thịt: 350.000đ/Kg</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- G&agrave; m&aacute;i thịt: 300.000đ/Kg</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="color: #000080"><span style="line-height: 27px; font-size: large">PHƯƠNG THỨC GIAO H&Agrave;NG:</span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">+ Tại TP/HCM: giao g&agrave; tại số 532 An Dương Vương, P9, Q5</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">+ Tại c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y: giao g&agrave; tại c&aacute;c Bến xe địa phương.</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="color: #000080"><span style="line-height: 27px; font-size: large">PHƯƠNG THỨC B&Aacute;N:(giao dịch trực tiếp qua điện thoại)<br /></span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- B&aacute;n trực tiếp tại trại g&agrave;</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Chuyển khoản trước, giao h&agrave;ng sau</span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: #ff00ff">Trang trại qui m&ocirc;, gi&aacute; cả r&otilde; r&agrave;ng, con giống thuần chủng, thương hiệu Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương uy t&iacute;n nổi tiếng miền Nam, với tổng đ&agrave;n g&agrave; tr&ecirc;n 1000 con, cung cấp con giống v&agrave; g&agrave; thịt với số lượng lớn, đa dạng k&iacute;ch cở theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: #ff00ff">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: large"><span style="color: #000080">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương)</span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"> </span></p> <p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d"><span style="font-size: large"><span style="line-height: 24px"><span style="color: #003366">Địa chỉ: 87 T&ocirc;n Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.T&acirc;n Ch&acirc;u - An Giang</span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"> </span></p> <p style="margin: 16px 0px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d" class="p_last"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 24px">ĐT:&nbsp;</span></span><span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 24px">0913179063</span></span></span></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN Thiên Thiên Hương
- Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu
- Điện thoại: 0913179063 - Fax:
- email: thienthienhuong616@gmail.com