Gà Hmong

  • Thread starter maivanlanh1985
  • Ngày gửi
M

maivanlanh1985

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT CPPT TÂY BẮC
- Địa chỉ: P. MƯỜNG THANH- TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Tel, Fax: 0233833286 ::: FaX 02303833601
- email: maivanlanh1985@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;</font><strong>T&Igrave;M KIẾM NƠI TI&Ecirc;U THỤ G&Agrave; H. M&Ocirc;NG CHO ĐỒNG B&Agrave;O D&Acirc;N TỘC NGƯỜI H. M&Ocirc;NG</strong></font></p><p><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;Khi nhắc tới T&acirc;y Bắc ngo&agrave;i gạo Điện Bi&ecirc;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch chắc rằng kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được hương vị g&agrave; Đen H. M&ocirc;ng ở huyện Tủa Ch&ugrave;a Tỉnh Điện Bi&ecirc;n. Theo nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học G&agrave; H&rsquo;M&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;m lượng axit amin cao, được sử dụng như l&agrave; thuốc bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược, tăng cường sinh lực. Người v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc c&oacute; m&oacute;n truyền thống l&agrave; g&agrave; H&rsquo;M&ocirc;ng tần thuốc Bắc, tẩm bổ cho người suy dinh dưỡng. G&agrave; H&rsquo;M&ocirc;ng c&ograve;n chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn như: g&agrave; tiềm, g&agrave; nướng, g&agrave; r&ocirc; ti, g&agrave; rang muối, lẩu g&agrave;&hellip; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển T&acirc;y Bắc&nbsp;đang thực hiện c&aacute;c hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người d&acirc;n tộc, trong đ&oacute; c&oacute; việc ph&aacute;t triển thương hiệu cho g&agrave; đen của người H. M&ocirc;ng ở huyện Tủa Ch&ugrave;a (thương hiệu nổi tiếng nhất ở Điện Bi&ecirc;n l&agrave; g&agrave; đen H. M&ocirc;ng Tủa Ch&ugrave;a). G&agrave; do ch&iacute;nh người H. M&ocirc;ng chăn thả theo lỗi truyền thống, <strong>sau 8 th&aacute;ng nu&ocirc;i trọng lượng đạt trung b&iacute;nh 1.2 kg - 1.5 kg/1 con. </strong>Chất lượng g&agrave; đen người H. M&ocirc;ng ở Tủa Ch&ugrave;a đ&atilde; được khẳng định. Tuy nhi&ecirc;n, chưa ai d&aacute;m khẳng định thưởng thức đ&uacute;ng g&agrave;&nbsp; đen H. M&ocirc;ng.&nbsp; C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,&nbsp; tổ chức n&agrave;o&nbsp; quan t&acirc;m v&agrave; muốn thưởng&nbsp; thức hương vị đặc sản&nbsp; g&agrave; T&acirc;y Bắc xin li&ecirc;n hệ với&nbsp; C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng Ty cổ phần ph&aacute;t triển T&acirc;y Bắc</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: Sn 152 - Tổ 31 - P. Mường Thanh - Th&agrave;nh Phố Điện Bi&ecirc;n Phủ - Tỉnh Điện Bi&ecirc;n</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 02303 833 286&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Fax: 02303. 833.601</font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Hoặc trực tiếp gặp c&aacute;n bộ chương tr&igrave;nh&nbsp; gặp &ocirc;ng Mai Văn L&agrave;nh</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 0987858423&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: </font><a href="mailto:maivanlanh1985@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">maivanlanh1985@gmail.com</font></a></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="3">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; CẦU NỐI QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG V&Agrave; ĐỒNG B&Agrave;O NU&Ocirc;I G&Agrave; H. M&Ocirc;NG</font></strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="3">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N LẠC VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ THƯỞNG THỨC Đ&Uacute;NG HƯƠNG VỊ G&Agrave; H. M&Ocirc;NG TỦA CH&Ugrave;A T&Acirc;Y BẮC .</font></strong></p>
 
Back
Top