Ga peru con ban gia 1 trieu ,Binh 0944599990

  • Thread starter binhtri
  • Ngày gửi
B

binhtri

Guest
#1
<font color="#E97D13"><span style="font-family: Arial"><strong>​</strong></span></font><br /><font color="#4D4D4D"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 13px; font-family: arial"><strong><a target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/16/hgs1347294774.JPG"><img border="0" style="cursor: default" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/16/medium_hgs1347294774.JPG" /></a><a target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/16/ebs1347294782.JPG"><img border="0" style="cursor: default" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/16/medium_ebs1347294782.JPG" /></a><a target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/16/rxu1347294792.JPG"><img border="0" style="cursor: default" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/16/medium_rxu1347294792.JPG" /></a>&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: 13px; font-family: arial"><strong>ga peru con ban</strong></span><br /><span style="font-size: 13px; font-family: arial">Clip coi g&agrave; con 10 ng&agrave;y tuổi đ&aacute; với g&agrave; 15 ng&agrave;y tuổi&nbsp;<a target="_blank" href="http://youtu.be/Y7HbiPe9WkQ">http://youtu.be/Y7HbiPe9WkQ</a><br /><br /></span><br /><span style="font-size: 13px; font-family: arial"><div style="margin-left: 40px"><font color="#000000"><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_dwv1346434564.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_rby1346434540.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_zry1346434517.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_hkn1346434504.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_heq1346434521.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_ixi1346434512.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_aky1346434544.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_wii1346434531.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_bns1346434526.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_jwz1346434535.JPG" /><img border="0" style="cursor: default" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_ypn1346434556.JPG" />&nbsp;<br />G&agrave; peru con rặc b&aacute;n gi&aacute; 1 triệu 1 con(đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh g&agrave; cha mẹ,a e tới bắt g&agrave; con sẽ thấy g&agrave; cha mẹ tại nh&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i,gồm 2 trống v&agrave; 10 m&aacute;i,to&agrave;n bộ l&agrave; peruvian rặc,nếu k thấy g&agrave; cha me,a e đừng bao giờ mua)</font></div></span><span style="font-size: 13px; font-family: arial"><div style="margin-left: 40px"><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: arial">G&agrave; peru rặc,bổn độc,a e bắt bữa giờ đ&atilde; biết,nay Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 30 g&agrave; con 1 th&aacute;ng tuổi muốn b&aacute;n,a e mua 10 con,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&atilde;m 500 ng&agrave;n,mua 5 con,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&atilde;m a e 200 ng&agrave;n.C&aacute;m ơn a e đ&atilde; ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian qua,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục cố gắng cung cấp cho a e những con g&agrave; peru thuần chủng.<br /><font color="#4D4D4D"><span style="font-family: verdana">Xin mời v&agrave;o li&ecirc;n kết n&agrave;y để coi g&agrave; con&nbsp;</span></font><br /><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&amp;video_id=8G0n-t6Auyo">http://www.youtube.com/my_videos_edi...id=8G0n-t6Auyo</a><font color="#444444"><br /></font><a target="_blank" href="http://gaperu.mov.vn/">http://gaperu.mov.vn/</a><br /><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=RHd9dmgnWmw&amp;feature=relmfu">http://www.youtube.com/watch?v=RHd9d...feature=relmfu</a><font color="#444444"><br /></font><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=QqGxb8oIu6k">http://www.youtube.com/watch?v=QqGxb8oIu6k</a><br />Tel:0944599990<br />A B&igrave;nh<br />X&atilde; L&ecirc; Minh Xu&acirc;n<br />Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh<br />TP HCM</span></span></font></div></span><font color="#000000" style="font-size: 13px"><br /></font></span></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bình
- Địa chỉ: Binh Chánh,HCM
- Điện thoại: 0944599990 - Fax:
- email: traigabalat@gmail.com