GẠO CHO NGƯỜI VIỆT

  • Thread starter Công ty cổ phần Tân Hoàng Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty cổ phần Tân Hoàng Bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần Tân Hoàng Bình
- Địa chỉ: Tòa nhà Số 8 Ngõ 35 Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội
- Tel, Fax: 04.37666360 ::: FaX 0437674759
- email: vttthuy@ymail.com
================================

<p>&nbsp;<strong>Thư ngỏ!</strong></p><p><strong><em>C&ocirc;ng ty cổ phần T&acirc;n Ho&agrave;ng B&igrave;nh l&agrave; doanh nghiệp h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp h&agrave;ng n&ocirc;ng sản thực phẩm, chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại gạo chất lượng cao như&nbsp;t&aacute;m xoan, xi dẻo, gạo Điện Bi&ecirc;n&nbsp; với quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ kh&eacute;p k&iacute;n đảm bảo uy t&iacute;n chất lượng, giao h&agrave;ng&nbsp;đến tận tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i. C&oacute; chiết khấu thương mại với số lượng lớn. Với ch&iacute;nh s&aacute;ch mở rộng quy m&ocirc; v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn được hợp t&aacute;c với tất cả c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, c&aacute;c đại l&yacute; ph&acirc;n phối tr&ecirc;n cả nước.</em></strong></p><p><strong>T&ecirc;n c&ocirc;ng ty: C&ocirc;ng ty Cổ phần T&acirc;n Ho&agrave;ng B&igrave;nh</strong></p><p><strong>VP giao dịch: T&ograve;a nh&agrave; số 8 ng&otilde; 35 Kim M&atilde; Thượng - Ba Đ&igrave;nh - H&agrave; Nội</strong></p><p><strong>ĐT: (04)3 7666360 - (04)3 7674758 - FAX: (04)3 7674759</strong></p><p><strong>Email: </strong><a href="mailto:vttthuy@ymail.com"><strong>vttthuy@ymail.com</strong></a></p><p><strong>Người li&ecirc;n lạc: Vũ Ngọc Thiện - Ph&ograve;ng kinh doanh - DD: 0168.917.3363</strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top