giá cả lợn con giống

bjnnocanh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;c&aacute;c b&aacute;c ơi cho em hỏi:gi&aacute; lợn giống hiện tại b&acirc;y giờ la bao nhi&ecirc;u/kg vậy?<br /> Nh&agrave; em c&oacute; hơn chục con m&agrave; hok biết gi&aacute; cả sao nữa ,c&oacute; b&aacute;c n&agrave;o vừa suất hoặc b&iacute;t gi&aacute; th&igrave; gi&uacute;p em với <br /> Em cam ơn trước!<br /> (&agrave; qu&ecirc;n em ở miền nam nhưng thui ko sao c&aacute;c b&aacute;c cứ cho em b&iacute;t gi&aacute; của to&agrave;n v&ugrave;ng l&atilde;nh thồ nước m&igrave;nh lu&ocirc;n để ai quan th&igrave; c&oacute; thể biết lu&ocirc;n c&aacute;c b&aacute;c nha)</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx