GIA CÔNG SX KHÔ CÁ CHỈ VÀNG XK GIÁ 85000đ/Kg

  • Thread starter CTY CP CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG NAM Á
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY CP CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG NAM Á
- Địa chỉ: 135/17/50 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, BÌNH THẠNH, TP.HCM
- Tel, Fax: 0862944413 ::: FaX
- email: khonggianxanh08@gmail.com.vn
================================

<strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng Nghệ Cao Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">ĐC: 135/17/50 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, B&Igrave;NH THẠNH, TP.HCM</span></strong><em><span style="font-size: 9pt; font-style: normal; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></em> <p><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n SP kh&ocirc; c&aacute; chỉ v&agrave;ng XK cũng như c&oacute; khả năng hợp t&aacute;c sản xuất c&aacute;c SP kh&ocirc;&nbsp; (chất lượng cao) với những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; đầu ra (trong v&agrave; ngo&agrave;i nước) m&agrave; kh&ocirc;ng đủ điều kiện sản xuất tại cơ sở.</span></strong></em></p><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Sản phẩm đảm bảo <span style="color: red">KH<u>&Ocirc;NG TƯƠM DẦU</u></span> . Cam kết kh&ocirc;ng sử dụng </span></strong></em><strong><span style="font-size: 9pt; color: #3333ff; font-family: Arial">SORBATE</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><em><strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial">trong sản phẩm.</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Loại h&igrave;nh DN: GIA C&Ocirc;NG SẢN XUẤT C&Aacute;C SP XUẤT KHẨU.</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: NGUYỄN NGỌC GIANG&nbsp; ĐT: 0917464085.</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Xin c&aacute;m ơn v&agrave; hẹn găp lại!</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top