GIA NHIM GIONG DA LAT-LAM DONG

  • Thread starter nguyenloc79
  • Ngày gửi
N

nguyenloc79

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: lam dong
- Tel, Fax: 0919.195.720 ::: FaX
- email: invailable_ladboy@yahoo.com
================================

<font face="verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="123.16%"> <tbody><tr> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 98%"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #c0d3f8; padding-top: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-bottom: 2.25pt; padding-left: 2.25pt; width: 98%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG &ndash; CHỒN HƯƠNG</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;(C&oacute; giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc, giấy ph&eacute;p kinh doanh, giấy ph&eacute;p vận chuyển; Giao, nhận nh&iacute;m giống tại trại hoặc giao tận nơi).</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">-------------------</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -2.25pt; text-align: justify"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1. Nh&iacute;m giống: 2 th&aacute;ng tuổi</strong>, cai sữa, t&aacute;ch mẹ. Trọng lượng khoảng 5kg/cặp (1đực, 1c&aacute;i).Gi&aacute;: 12 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;triệu đ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.2pt; text-align: justify"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2. Nh&iacute;m giống: 3-4 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng khoảng 3-4 kg/con ( 1đực,1c&aacute;i). Gi&aacute; :16 triệu đ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Nh&iacute;m giống: 5-7 th&aacute;ng tuổi</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">. Trọng lượng khoảng 5-7 kg/con Gi&aacute;: 12 triệu đ/c&aacute;i, 8 triệu đ/đực</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghi ch&uacute;:</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;Gi&aacute; tr&ecirc;n tại thời điểm th&aacute;ng 6.7.8/2010.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>Thị trường biến động c&oacute; điều chỉnh hợp l&yacute;.</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">GIỚI THIỆU V&Agrave; PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: -29.25pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">- Giao, nhận nh&iacute;m giống tại L&acirc;m Đồng hoặc giao h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">- Đ&atilde; cung cấp nh&iacute;m giống cho Tuy&ecirc;n Quang, Bến Tre, Kh&aacute;nh Ho&agrave;,&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">- Nếu c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn, cần HỢP ĐỒNG KINH TẾ th&igrave; đặt tiền trước 2/3-3/4 số tiền theo g&iacute;a trị hợp dồng .</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">- Định kỳ 03-06 th&aacute;ng c&oacute; kỹ thuật vi&ecirc;n tới kiểm tra, hưỡng dẫn, tư vấn cụ thể kỹ thuật chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m; Thường xuy&ecirc;n tư vấn qua điện thoại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o trong ng&agrave;y&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">CH&Uacute; &Yacute;:</span></em></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i khuy&ecirc;n c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua nh&iacute;m giống : Kh&ocirc;ng n&ecirc;n mua loại nhim từ 10kg trở l&ecirc;n,c&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; nh&iacute;m v&ocirc; sinh . Xin cảm ơn !</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">+ Kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m: Từ năm 2005;</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">+ C&oacute; c&aacute;c T&agrave;i liệu ch&iacute;nh thức về chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m qua kinh nghiệm của c&aacute;c cơ sở &amp; thưc tế tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Đến với CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M &amp; CHỒN HƯƠNG NGUYỄN B&Eacute;&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng. </span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">H&Atilde;Y ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</span></em></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M &amp; CHỒN HƯƠNG NGUYỄN B&Eacute;&rdquo; </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">LI&Ecirc;N HỆ: 0633.847.478 &ndash; 0919.195.720</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red"></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #95b4f3; padding-top: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-bottom: 2.25pt; padding-left: 2.25pt; width: 98%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: red"><a><span style="color: red">L&ecirc;n đầu trang</span></a></span></p> </td> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #95b4f3; padding-top: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-bottom: 2.25pt; padding-left: 2.25pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding-top: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-bottom: 2.25pt; padding-left: 2.25pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: red">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: red"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">&nbsp;</span></p></span></font>
 
P

phungocvo

Thành viên mới
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: lam dong
- Tel, Fax: 0919.195.720 ::: FaX
- email: invailable_ladboy@yahoo.com
================================

[FONT=verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding: 0in; width: 98%;">
</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2.25pt; background-color: rgb(192, 211, 248); width: 98%;" valign="top">
CUNG CẤP NHÍM GIỐNG – CHỒN HƯƠNG
(Có giấy tờ xác định nguồn gốc, giấy phép kinh doanh, giấy phép vận chuyển; Giao, nhận nhím giống tại trại hoặc giao tận nơi).
-------------------
1. Nhím giống: 2 tháng tuổi, cai sữa, tách mẹ. Trọng lượng khoảng 5kg/cặp (1đực, 1cái).Giá: 12 triệu đ.
2. Nhím giống: 3-4 tháng tuổi. Trọng lượng khoảng 3-4 kg/con ( 1đực,1cái). Giá :16 triệu đ.
3. Nhím giống: 5-7 tháng tuổi. Trọng lượng khoảng 5-7 kg/con Giá: 12 triệu đ/cái, 8 triệu đ/đực
Ghi chú: Giá trên tại thời điểm tháng 6.7.8/2010.
Thị trường biến động có điều chỉnh hợp lý.

GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ
- Giao, nhận nhím giống tại Lâm Đồng hoặc giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Đã cung cấp nhím giống cho Tuyên Quang, Bến Tre, Khánh Hoà,….
- Nếu có nhu cầu mua số lượng lớn, cần HỢP ĐỒNG KINH TẾ thì đặt tiền trước 2/3-3/4 số tiền theo gía trị hợp dồng .
- Định kỳ 03-06 tháng có kỹ thuật viên tới kiểm tra, hưỡng dẫn, tư vấn cụ thể kỹ thuật chăn nuôi nhím; Thường xuyên tư vấn qua điện thoại bất cứ lúc nào trong ngày…
CHÚ Ý: Cơ sở chúng tôi khuyên các khách hàng mua nhím giống : Không nên mua loại nhim từ 10kg trở lên,có thể đó là nhím vô sinh . Xin cảm ơn !
+ Kinh nghiệm chăn nuôi nhím: Từ năm 2005;
+ Có các Tài liệu chính thức về chăn nuôi nhím qua kinh nghiệm của các cơ sở & thưc tế trên toàn quốc. Đến với CƠ SỞ “NHÍM & CHỒN HƯƠNG NGUYỄN BÉ” chúng tôi, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI:
CƠ SỞ “NHÍM & CHỒN HƯƠNG NGUYỄN BÉ”
LIÊN HỆ: 0633.847.478 – 0919.195.720
</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2.25pt; background-color: rgb(149, 180, 243); width: 98%;"> Lên đầu trang
</td> <td style="padding: 2.25pt; background-color: rgb(149, 180, 243);"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding: 2.25pt;">
</td> </tr> </tbody></table>
</td> </tr> </tbody></table>

[/FONT]
Mình có 1 cặp nhím cần bán gấp; mình đã nuôi gần 1 năm rồi; gần 12 tháng; chắc là sắp đẻ nhím con nhưng mình cần tiền mặt gấp nên bán gấp giá rẻ 18 triệu đồng. Trang trại bác có thu mua không? Thân. phungocvo@yahoo.com. Em ở Hốc Môn, TP HCM.
 
P

phungocvo

Thành viên mới
#3
Mình có 1 cặp nhím cần bán gấp; mình đã nuôi gần 1 năm rồi; gần 12 tháng; chắc là sắp đẻ nhím con nhưng mình cần tiền mặt gấp nên bán gấp giá rẻ 18 triệu đồng. Trang trại bác có thu mua không? Thân. phungocvo@yahoo.com. Em ở Hốc Môn, TP HCM.
Em xin đóng chủ đề này lại. Em đã bán được cặp nhím này rồi cho một bác ở Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP HCM. Khi nào nhím em đẻ, em sẽ thông báo sau. Thân.
 

Quảng cáo

Top