Giỏ tre, mây đan các loại trông hoa

  • Thread starter hoangtoan_htkg
  • Ngày gửi
H

hoangtoan_htkg

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Hoàng Toàn
- Địa chỉ: 150/21 Phạm Văn Bạch
- Tel, Fax: 0936 594 926
- email: hoangtoan_htkg@yahoo.com.vn
================================

<p style="font-family: yui-tmp">&nbsp;</p><p style="font-family: yui-tmp"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 14px; color: #0000bf">C&Ocirc;NG TY TM DV SX T&Acirc;Y PHƯƠNG xin gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ sử dụng sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span></p> <p style="font-family: yui-tmp"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 14px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n giỏ tre, m&acirc;y đan c&aacute;c c&aacute;c loại</span></span><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 14px"> xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></span></span></p> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px" /><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">Phương ph&aacute;p sử dụng giỏ bằng tre trồng hoa n&agrave;y c&oacute; nhiều ưu điểm vượt trội so với c&aacute;ch trồng tr&ecirc;n đất: chủ động được m&ugrave;a vụ, kh&ocirc;ng bị lệ thuộc v&agrave;o loại đất, chất đất, hạn chế được ảnh hưởng của thời tiết.</span><br /> <br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">với giỏ tre của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, việc chăm s&oacute;c, vận chuyển, bu&ocirc;n b&aacute;n hoa rất thuận lợi, sẽ&nbsp; mang đến nhiều lợi &iacute;ch cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giải ph&aacute;p n&agrave;o tốt hơn được.</span><br /> <p style="font-family: yui-tmp"><br /> Xin tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng lắng nghe v&agrave; đ&aacute;p ứng đầy đủ th&ocirc;ng tin m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng cần.Nếu c&oacute; nhu cầu xin đừng ngần ngại h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i<br /></p><p style="font-family: yui-tmp"><br /> <br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 14px">= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</span></span><br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px"><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 12px">C&Ocirc;NG TY TNHH MTV TM DV SX T&Acirc;Y PHƯƠNG&nbsp;</span><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 12px"><br /> 150/21 Phạm Văn Bạch, P15, Q T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM. </span></span><br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">Người li&ecirc;n h</span><span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">ệ: Dương Ho&agrave;ng To&agrave;n</span><br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">Mobile: 0936 594 926 hoặc 3814 3473 ext 108</span><br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">E mail: hoangtoan@tayphuong.vn</span><br /> <span class="yui-tag-span yui-tag" style="font-size: 13px">hoangtoan_htkg@yahoo.com.vn </span></p>
 

Top