Giống bồ câu Pháp F1(Trại nuôi bồ câu khép kín)

  • Thread starter bocauphap.com
  • Ngày gửi
B

bocauphap.com

Guest
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Từ những ng&agrave;y đầu chọn lựa m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p theo hướng sinh sản kh&eacute;p k&iacute;n.T&ocirc;i đ&atilde; cảm nhận được th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i n&agrave;y với những ch&uacute; chim bồ c&acirc;u do chim nu&ocirc;i khỏe mạnh, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, tỉ lệ nu&ocirc;i sống cao.Chim nu&ocirc;i nhốt n&ecirc;n c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về t&igrave;nh h&igrave;nh sinh sản của từng đ&ocirc;i chim bố mẹ, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh cho chim, hay dọn dẹp vệ sinh cũng dễ d&agrave;ng.Hơn nữa c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian chuồng trai chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng quy m&ocirc;, hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; cơ sở tr&ecirc;n 2000đ&ocirc;i chim b&oacute; mẹ sinh sản, đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; trại cung cấp giống cho nhiều b&agrave; con v&agrave; trang trại tr&ecirc;n nhiều tỉnh th&agrave;nh&hellip;c&oacute; nhu cầu.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Phương ph&aacute;p nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p theo m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y b&agrave; con c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về vấn đề sinh sản của chim bố mẹ, kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh v&agrave; con giống&hellip;Hơn nữa đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian, chuồng trại để c&oacute; thể nu&ocirc;i được nhiều hơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; color: navy">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; color: navy">Qu&yacute; b&agrave; con quan t&acirc;m c&oacute; thể t&igrave;m hiểu tại trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải </span></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy">theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Địa chỉ: <strong>Hưng </strong></span><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh(</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy"> </span><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">Gần cổng Khu c&ocirc;ng nghiệp Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red">0989508826</span></u></strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt; color: navy">&nbsp;website: bocauphap.vn</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt; color: navy">Rất vui l&ograve;ng nếu c&oacute; thể giải đ&aacute;p phần n&agrave;o thắc mắc của qu&yacute; b&agrave; con.</span></em><span style="font-size: 16pt"></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đại Hải
- Địa chỉ: Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
- Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
- email: hainhimbocau@yahoo.com
 

HienBeo

Nhanong.Com
#2
Up vài tấm hình về trại bác cho mọi người tham khảo đi bác.
Trang web của bác bị die rùi ko vào được