Giống cây ăn quả đặc sản chất lượng cao

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Kim Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Kim Anh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Kim Anh
- Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội
- Tel, Fax: 0904446751
- email: nguyenhanoivn@gmail.com
================================

SỞ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N TỈNH BẾN TRE<br /><strong>HỢP T&Aacute;C X&Atilde; C&Acirc;Y GIỐNG C&Aacute;I MƠN<br /></strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bắc - x&atilde; Vĩnh Th&agrave;nh - Huyện Chợ L&aacute;ch<br /></strong><strong>&nbsp;Tỉnh Bến Tre - ĐT :0753 875 716<br /></strong>Địa chỉ li&ecirc;n hệ: <strong>Triển l&atilde;m N&ocirc;ng Nghiệp - Số 2 đường Ho&agrave;ng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Th&agrave;nh Phố H&agrave; Nội</strong><strong><br /></strong><strong><span /></strong><strong>MỘT SỐ C&Acirc;Y ĂN QUẢ TRIỂN VỌNG<br /></strong><p><font size="5">&nbsp;</font></p> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="width: 54px" valign="top"><strong>TT<br /></strong></td><td style="width: 152px" valign="top"><strong>C&aacute;c loại giống<br /></strong></td><td style="width: 468px" valign="top"><strong>C&aacute;c loại c&acirc;y<br /></strong></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">1<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống xo&agrave;i<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Xo&agrave;i c&aacute;t Đ&agrave;i Loan, xo&agrave;i c&aacute;t tứ qu&yacute;, xo&agrave;i khi&ecirc;u sa<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">2<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống bưởi<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Bưởi da xanh, bưởi năm roi, bưởi diễn<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">3<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống cam<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Cam s&agrave;nh, cam s&agrave;nh hai đồng tiền<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">4<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống v&uacute; sữa<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">V&uacute; sữa l&ograve; r&egrave;n, v&uacute; sữa bơ, v&uacute; sữa n&acirc;u<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">5<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống mận<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Mận an phước, mận xanh, mận n&acirc;u<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">6<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống t&aacute;o<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">T&aacute;o H<sup>2</sup> Th&aacute;i Lan<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">7<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống ổi<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Ổi th&aacute;i lan kh&ocirc;ng hạt, ổi th&aacute;i lan c&oacute; hạt<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">8<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống chanh<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Chanh mỹ (chanh kh&ocirc;ng hạt), chanh ta<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">9<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống sầu ri&ecirc;ng<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Sầu ri&ecirc;ng hạt l&eacute;p, sầu ri&ecirc;ng Th&aacute;i Lan, sầu ri&ecirc;ng 6 ri<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px">10<br /></td><td style="width: 152px">Giống m&iacute;t<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">m&iacute;t Ma lai ruột đỏ, m&iacute;t Ma lai hạt l&eacute;p, m&iacute;t Th&aacute;i lan l&aacute; b&agrave;ng, m&iacute;t Th&aacute;i lan chang gai, m&iacute;t tố nữ<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">11<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống c&oacute;c<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">C&oacute;c Th&aacute;i Lan, c&oacute;c ta<br /></td></tr><tr><td style="width: 54px" valign="top">12<br /></td><td style="width: 152px" valign="top">Giống khế<br /></td><td style="width: 468px" valign="top">Khế ngọt<br /></td></tr></tbody></table></div>*Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c giống nội địa v&agrave; một số loại c&acirc;y cảnh kh&aacute;c.<br />Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Tổ kinh doanh c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc<br />&Ocirc;ng: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Nguyễn Ngọc Tấn (Hai Tấn</strong>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ĐT: <strong>0902 256 597</strong><br />B&agrave;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Nguyễn Thị Kim Anh</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ĐT: <strong>0904 446 751</strong><br /><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top