Giống ( Cầy Hương ) đã có tại Nghệ An

  • Thread starter cayhuongso1
  • Ngày gửi
C

cayhuongso1

Guest
#1
<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">Th&acirc;n ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i!<br />Thời gian qua trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rao b&aacute;n cầy hương giống ở Nhệ An v&agrave; được b&agrave; con ch&agrave;o đ&oacute;n cũng như ủng hộ rất nhiệt t&igrave;nh!M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i cầy hương đ&atilde; tồn tại từ rất l&acirc;u v&agrave; ph&aacute;t triển tốt trong suốt một thời gian d&agrave;i v&igrave; cầy hương c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao,chưa bao giờ mất gi&aacute;.</font></font></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">Hiện tại trang trại t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp con giống n&ecirc;n b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&eacute;!</font><br /><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">li&ecirc;n hệ với số DD : 01685035175</font><br /><br /><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">Địa chỉ :&nbsp;X&oacute;m 1 Khối 10 Thị Trấn Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An</font><br /><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">Đ&acirc;y L&agrave; C&aacute;c Ảnh Của Ch&uacute;ng T&ocirc;i Chụp Cho C&aacute;c Bạn Xem</font><br /><br /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg" /></font></em><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><br /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg]" border="0" title="[H&igrave;nh: 4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg]" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/29956-Cay-Huong-Giong-da-co-tai-Ha-Noi#ixzz1cV2fVKJz">http://agriviet.com/home/threads/29956-Cay-Huong-Giong-da-co-tai-Ha-Noi#ixzz1cV2fVKJz</a></span>

[b][u]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:[/u][/b]

[b]- Tên DN/Cá nhân:[/b] Đặng Thị Mai
[b]- Địa chỉ: [/b] Xóm 1 Khối 10 Thị Trấn Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An
[b]- Điện thoại: [/b] 01685035175 - Fax:
[b]- email: [/b] tranvanmanh1995@yahoo.com.vn
 

Top