giống lúa lai chất lượng

  • Thread starter công ty TNHH Cường Tân
  • Ngày gửi
C

công ty TNHH Cường Tân

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH Cường Tân
- Địa chỉ: Khu CN trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định
- Tel, Fax: 03503884041 ::: FaX 03503932665
- email: nd_19820071@yahoo.com
================================

<font color="#3333ff">C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; kinh doanh c&aacute;c giống l&uacute;a: lai 2 d&ograve;ng, lai 3 d&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c giống l&uacute;a thuần phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. c&aacute;c loại h&oacute;a chất phục&nbsp; vụ cho nghi&ecirc;n cứu v&agrave; sản xuất hạt lai. Sản phẩm độc quyền do cty sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối l&agrave; sản phẩm l&uacute;a lai hai d&ograve;ng TH3-3, niềm tự h&agrave;o của l&uacute;a lai Việt Nam đ&atilde; được khẳng định qua nhiều năm v&agrave; nhiều v&ugrave;ng sinh th&aacute;i kh&aacute;c nhau. Tất cả c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty đều được in h&igrave;nh em b&eacute; qu&agrave;ng khăn đỏ tr&ecirc;n bao b&igrave; v&agrave; được bảo l&atilde;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font>
 
Back
Top