HA NOI-BAN CHIM CU GAY DE-GAY NON-GAY KHACH-GAY TRIEN-GAY PHAP

  • Thread starter vuongchiphuong
  • Ngày gửi
V

vuongchiphuong

Guest
#1
<h2 class="posttitle icon" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><img alt="Mặc định" title="Mặc định" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://agriviet.com/home/images/icons/icon1.png" border="0" />&nbsp;B&aacute;n Bu&ocirc;n v&agrave; Lẻ Chim Cu G&aacute;y: G&aacute;y Đẻ, Giọng Thổ, Kim C&ograve;i, Cườm Hoa Quấn Cổ..v..v Nhận g</h2><div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><div id="post_message_274480" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important"><blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-box-shadow: none !important">Nh&agrave; m&igrave;nh b&aacute;n bu&ocirc;n v&agrave; lẻ tất cả c&aacute;c loại cu g&aacute;y, từ g&aacute;y đẻ cho đến c&aacute;c loại giọng thổ, kim c&ograve;i, cườm hoa quấn cổ...v..v<br /><br />Hiện nay nh&agrave; m&igrave;nh c&oacute; hơn 200 cặp g&aacute;y c&aacute;c thể loại, m&igrave;nh nhận b&aacute;n bu&ocirc;n hoặc lẻ, giao h&agrave;ng cho c&aacute;c tỉnh ở ph&iacute;a Bắc v&agrave; HN.<br /><br />V&igrave; x&acirc;y dựng trại chim với số lượng đ&ocirc;ng, m&igrave;nh xin cam kết gi&aacute; cả hơn rất nhiều so với mua ngo&agrave;i chợ v&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng kh&aacute;c.<br /><br />Rất c&aacute;m ơn sự ủng hộ của c&aacute;c bạn.<br /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/30/mr_398710_f9377eb2a32c3f54.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/30/mr_398710_911ddacba89f909a.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/30/mr_398710_056c3466da5f4fc1.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/30/mr_398710_72c064587713b7cd.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/30/mr_398710_9ef663bc6c1f175b.jpg" /><br /><br />Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ<br />Mr Phương<br />Dt 0985629418<br />Địa chỉ : Ch&ugrave;a Thầy- Thạch Thất- H&agrave; nội</blockquote></div></div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HA NOI -BAN CHIM CU GAY DE-
- Địa chỉ: xa liên hiêp phúc thọ hà nôi
- Điện thoại: 0985629418 - Fax:
- email: cugaydongbang@yahoo.com