Hà Nội- Sản xuất chế biến các mặt hàng Nông Sản- Miến dong, tinh bột sắn...

  • Thread starter nguyenhuong
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyenhuong
- Địa chỉ: Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội
- Tel, Fax: 094 574 8890 ::: FaX
- email: nguyenhuong251186@gmail.com
================================

<p><strong><em>DNTN sản xuất v&agrave; chế biến h&agrave;ng n&ocirc;ng sản Huy L&yacute; k&iacute;nh Ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch!</em></strong></p><p>Doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i nằm trong quy hoạch l&agrave;ng nghề truyền thống x&atilde; Dương Liễu - Ho&agrave;i Đức - H&agrave; Nội. Với những sản phẩm chủ yếu như : miến dong, tinh bột sắn, rỉ mật...</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp&nbsp;rỉ mật loại 1 với số lượng lớn, gi&aacute; cả hợp l&yacute;. </p><p>Mặt h&agrave;ng miến dong, ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất miến dong nguy&ecirc;n chất, phục vụ mẫu m&atilde; theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch. Hiện tại miến dong của doanh nghiệp đ&atilde; được rất nhiều bạn h&agrave;ng trong nước sử dụng với ưu thế chất lượng đảm bảo, gi&aacute; cả phải chăng, nguồn h&agrave;ng ổn định. </p><p>Mặt h&agrave;ng tinh bột sắn, ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;hiện đang&nbsp;cung cấp&nbsp;với số lượng lớn cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất bao b&igrave;, b&aacute;nh kẹo, h&agrave;ng thực phẩm...</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại : Huy Thị L&yacute; : &nbsp;094 574 8890 .</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top