Hà Nội_bán Dúi Giống

  • Thread starter huu an
  • Ngày gửi
H

huu an

Guest
[FONT=.VnTime]HiÖn nay c¬ së chóng t«i ®ang cã kÕ ho¹ch b¸n mét sè l­ượng Dói s¾p ®Õn kú sinh s¶n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho bµ con ph¸t triÓn gièng vËt nu«i míi l¹ nµy qua ®ã qu·ng b¸ réng r·i ra thÞ tr­ừơng thóc ®Èy viÖc nu«i vµ tiªu thô.Con gièng cña chóng t«i(thÕ hÖ ¤ng,Bµ)®· ®ư­îc chän läc lai tạo tõ c¸c nguån lÊy ë c¸c ®Þa phư­¬ng như:kontum,®¨cl¨lk,lai ch©u,s¬n la ,hoµ b×nh.Nh»m t×m ra con gièng khoÎ m¹nh vµ träng l­ưîng lín nhÊt,con gièng suÊt b¸n ra thÞ tr­ưêng ®Òu cã giÊy x¸c nhËn hîp lÖ.ViÖc ch¨n nu«i Dói thËt ®¬n gi¶n,chi phÝ chuång tr¹i thÊp,thøc ¨n kh«ng nhiÒu,nh©n c«ng thÊp,Ýt dÞch bÖnh v× vËy nªn l·i suÊt cao.HiÖn nay trªn thÞ trư­êng 1kg Dói lµ 200ng ® như­ng kh«ng cã b¸n v× nguån cung cÊp chñ yÕu lµ b¾t ngoµi thiªn nhiªn chø chư­a cã mÊy ai m¹nh d¹n ®Çu tư­.RÊt mong bµ con c« b¸c xa gÇn suy tÝnh ®Ó råi ®­ưa ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt.H·y nu«i Dói ®i vµ ®Êy lµ cña ®Ó dµnh cho bµ con vÒ sau nµy.Sau khi suy nghÜ bµn b¹c xong th× h·y gäi cho t«i theo sè m¸y nµy nghe:0466705226 hc:01665577952[/FONT]
 


Nuôi dúi

Bạn viết thế thì mấy ai mà đọc được chứ! Bạn nói nuôi dúi là của để dành ư???Chẳng biết chỗ bạn thế nào chứ chỗ chúng tôi vẫn có bán giống nhưng nuôi thì chưa thành công.Chưa sinh sản được thậm chí còn bị hao hụt nhiều nữa! Con giống chỉ ngoài tự nhiên thôi!Có lẽ kĩ thuật của chúng tôi chưa đúng chăng.Hôm nào phải ra chỗ bạn tham quan học hỏi thêm mới được.
 
Việc trước tiên là bác sửa lại nội dung abcxyz@$... trên . Post vậy ai mà đọc được bác muốn gửi gắm cái gì ? Sau đó rồi hẵng up lên.
 


Back
Top