Hải dương bán nhím thịt, nhím giống

  • Thread starter khiemk
  • Ngày gửi
K

khiemk

Guest
#1
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại nh&iacute;m Gia Kh&aacute;nh th&ocirc;n An lao Thanh khe Thanh h&agrave; Hải dương hiện co b&aacute;n :&nbsp; </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; -Nh&iacute;m thịt cung cấp số lượng ổn định cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, đồng thời đ&aacute;p ứng nhu cầu li&ecirc;n hoan tổng kết, gặp mặt , họp bạn, sinh nhật ... H&atilde;y thưởng thức thử xem.<em> Thịt nh&iacute;m thật thơm ngon bổ dưỡng</em>.&nbsp; </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; -Nh&iacute;m giống đủ loại từ mới t&aacute;ch mẹ đến trưởng th&agrave;nh đ&atilde; được tuyển chọn, gh&eacute;p đ&ocirc;i ch&ocirc;ng cận huyết, bảo đảm sinh sản tốt&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; -Gi&aacute; cả hợp l&yacute; thoả thuận theo thị trường. H&atilde;y đến với trạị nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n hoặc li&ecirc;n hệ :&nbsp; </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; *Anh Vũ đt&nbsp; :0982650501 ;&nbsp; gia kh&aacute;nh&nbsp; đt&nbsp; :&nbsp; 0978864142&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m của b&agrave; con&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4"><em>(</em><em>T&ocirc;i đ&atilde; gửi đăng nội dung tin n&agrave;y nhiều lần, nhưng chưa được đăng, đề nghị Ban bi&ecirc;n tập tạo điều kiện gi&uacute;p đỡ)</em></font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ-Khiêm
- Địa chỉ: Thanh khê Thanh hà Hải dương
- Điện thoại: 0978864142 - Fax:
- email: dokhiem56k@yahoo.com
 

Top