HẠT SANH GIỐNG, HẠT LỘC VỪNG GIỐNG 0935.818.711 (A Truyền) ,HẠT SANH

#1
<p>HẠT SANH GIỐNG, HẠT LỘC VỪNG GIỐNG&nbsp; 0935.818.711 (A Truyền) ,HẠT SANH GIỐNG, HẠT LỘC VỪNG GIỐNG&nbsp; 0935.818.711 (A Truyền) b&aacute;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</p><p>HẠT SANH GIỐNG, HẠT LỘC VỪNG GIỐNG&nbsp; 0935.818.711 (A Truyền) ,HẠT SANH GIỐNG, HẠT LỘC VỪNG GIỐNG&nbsp; 0935.818.711 (A Truyền) b&aacute;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</p><p>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c !</p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Tại đ&acirc;y chuy&ecirc;n cung cấp tất cả&nbsp; c&aacute;c loại HẠT SANH GIỐNG, HẠT LỘC VỪNG GIỐNG&nbsp; 0935.818.711 (A Truyền) </span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Duy nhất chỉ c&oacute; tại đ&agrave; nẵng</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Đặc biệt cung cấp C&Acirc;Y sanh con,vừng con,mai con...</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ </span></p> <p><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 18pt">Đ/C&nbsp;: 195 H&agrave; Huy Tập.Quận Thanh kh&ecirc;.&nbsp;TP Đ&agrave; Nẵng</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">đt </span><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt">0935.818.711 </span><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">(A Truyền)</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Gi&aacute; cả thương lượng khi xem h&agrave;ng.ok</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_fmc1299247124.jpg" /></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large">100%&nbsp; c&acirc;y giống được ươm từ hạt .</span></span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_jbz1301713301.jpg" /><img border="0" title="Click để chọn ảnh minh họa" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img_temp/small50_ljb1301713355.jpg" /></span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_naa1301713372.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_hbw1301713317.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_urt1299247129.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_qrk1299247134.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/loading_2.gif" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/loading_2.gif" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/loading_2.gif" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_sko1299247139.jpg" />Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c !</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Tại đ&acirc;y chuy&ecirc;n cung cấp tất cả&nbsp; c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh.</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Đặc biệt cung cấp :c&acirc;y sanh con,vừng con,mai con...</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">v&agrave; c&ograve;n nhiều c&acirc;y cổ thụ như sanh, khế&nbsp; ,sưa ,mai ...</span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ đt </span><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: tahoma; color: #000000; font-size: x-large">0935.818.711 (A Truyền)</span></span></span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: tahoma; color: #000000; font-size: x-large"><span style="font-family: verdana; color: #ff0000; font-size: large"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_how1299247116.jpg" /></span></span></span></span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: tahoma; color: #000000; font-size: x-large"><span style="font-family: verdana; color: #ff0000; font-size: large">NHẬN TRỒN</span></span></span></span><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: verdana; color: blue; font-size: 18pt"><span style="font-family: tahoma; color: #000000; font-size: x-large"><span style="font-family: verdana; color: #ff0000; font-size: large">G,UỐN C&Acirc;Y V&Agrave; CHĂM S&Oacute;C TẠI VƯỜN </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff6600">Tư vấn &amp; b&aacute;o gi&aacute; 24/7.0935.818.711</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff6600">DỊCH VỤ TIỆN &Iacute;CH <br />đến tận nơi để xem h&agrave;ng mẫu, nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa gửi qua mail.<br /><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff6600">Hỗ trợ 24/24 qua hotline: <br />0935.818.711.giao h&agrave;ng tận nơi trong nội th&agrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff6600">miễn ph&iacute; tư vấn kỹ thuật trồng.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff6600">ưu ti&ecirc;n cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng mua sỉ.</span></span></p> <p><span style="font-family: verdana; color: red; font-size: 18pt">Gi&aacute; cả thương lượng khi xem h&agrave;ng.ok</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan trung
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935818711 - Fax:
- email: daiduongmenhmong_982yahoo.com