HCM - Gốc xanh cuộc sống

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Vạn Vinh
- Địa chỉ: 44 Ký Con, P. Nguyễn Thái BÌnh, Q.1, TPHCM
- Tel, Fax: 08.3821.5237 / 08.2211.8238 FaX : 08.3915.2328
- email: vanvinhcompany@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Vườn nh&agrave; l&agrave; khoảng kh&ocirc;ng gian xanh kh&ocirc;ng những d&ugrave;ng để t&ocirc; điểm cho ng&ocirc;i nh&agrave;, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi cho bạn những gi&acirc;y ph&uacute;t thư gi&atilde;n, dễ chịu sau những vất vả v&agrave; mệt nhọc trong c&ocirc;ng việc. Chăm s&oacute;c vườn nh&agrave;, tạo một ch&uacute;t kh&aacute;c biệt l&agrave; việc l&agrave;m tốt gi&uacute;p cho tinh thần bạn sảng kho&aacute;i, cũng như phần thưởng m&agrave; bạn sẽ nhận được sau đ&oacute;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Những &acirc;m thanh ồn &agrave;o từ đường lộ g&acirc;y kh&oacute; chịu cho bạn, n&ecirc;n việc th&ecirc;m v&agrave;o một v&ograve;i nước, d&ograve;ng chảy nhỏ hay những th&aacute;c nước giả sẽ gi&uacute;p tạo ra những tiếng r&oacute;c r&aacute;ch, một sự kh&aacute;c biệt lớn ngăn c&aacute;ch bạn với thế giới b&ecirc;n ngo&agrave;i. H&atilde;y thưởng thức thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của ri&ecirc;ng bạn !&nbsp;<img border="0" src="http://static.timnhanh.com/yumeblog/fck/editor/images/emotions/15.gif" /></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="text-align: left" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Bạn n&ecirc;n chọn những c&acirc;y c&oacute; l&aacute; xanh bốn m&ugrave;a, v&ograve;ng đời sống l&acirc;u, tạo quan cảnh xanh tươi v&agrave; một h&agrave;ng r&agrave;o tự nhi&ecirc;n ngăn c&aacute;ch tiếng ồn tốt cho bạn. C&oacute; rất nhiều loại c&acirc;y thường xanh kh&aacute;c nhau về m&agrave;u sắc, h&igrave;nh d&aacute;ng, k&iacute;ch cỡ&hellip; cho bạn lựa chọn.</span></p> <p style="text-align: left" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="text-align: center" class="MsoNormal"> <!--{12496353707000}--><!--{12496353707001}--><!--{12496353707002}--></p> <p class="MsoNormal"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090617/thietbihoinuoc/source/contact-us-green-969106.jpg" />&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Một gi&agrave;n d&acirc;y leo th&ecirc;m v&agrave;o nhiều chức năng cho m&aacute;i hi&ecirc;n s&acirc;n nh&agrave;. Ngo&agrave;i việc gi&uacute;p khỏang xanh nh&agrave; th&ecirc;m xinh, tạo d&aacute;ng l&agrave; sự hứng khởi đặc biệt từ những d&acirc;y leo hoặc d&agrave;n hoa treo m&aacute;t mắt. <img border="0" src="http://static.timnhanh.com/yumeblog/fck/editor/images/emotions/4.gif" /><br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: medium"><!--{12496353707003}--><!--{12496353707004}--></span><span style="font-size: medium"><!--{12496353707005}--> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Khoảng xanh nh&agrave; bạn với những lo&agrave;i kỳ hoa dị thảo m&agrave; bạn sưu tập được l&agrave;m th&agrave;nh một niềm vui giải tr&iacute;, đồng thời bạn cảm nhận sự thư gi&atilde;n khi ở giữa kh&ocirc;ng gian xanh do ch&iacute;nh m&igrave;nh tạo n&ecirc;n. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Tạo sự h&ograve;a hợp giữa m&aacute;i hi&ecirc;n v&agrave; d&agrave;n d&acirc;y leo, m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m mất đi vẻ duy&ecirc;n d&aacute;ng của mặt tiền nh&agrave;, l&agrave; một giải ph&aacute;p ho&agrave;n hảo cho kh&ocirc;ng gian hiếm hoi m&agrave; bạn thu xếp được. Sự đơn giản, th&ocirc; mộc từ những bộ b&agrave;n ghế, được chọn nơi để hợp l&yacute; giữa g&oacute;c vườn l&agrave; n&eacute;t ri&ecirc;ng m&agrave; kh&ocirc;ng dễ g&igrave; c&oacute; được.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="text-align: center" class="MsoNormal"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090729/thietbihoinuoc/source/timnhanh-9-880151.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"> <!--{12496353707006}--><!--{12496353707007}--><!--{12496353707008}--></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Nhưng quan trọng l&agrave; với một vườn nh&agrave; như thế, ch&uacute;ng ta sẽ kh&aacute; vất vả cũng như ti&ecirc;u tốn nhiều thời gian trong việc chăm s&oacute;c. Vậy th&igrave; sao kh&ocirc;ng thử kết hợp thiết bị tưới với </span><a href="http://blog.timnhanh.com/thietbihoinuoc/comment/khung-ong-dan-dai-loan-.35C33A50.html"><span style="font-size: medium"><strong><u>bộ khung ống dẫn</u> </strong></span></a><span style="font-size: medium">v&agrave; đầu b&eacute;c phun. Thiết bị c&oacute; thể dễ d&agrave;ng điểu chỉnh độ d&agrave;i ngắn của d&acirc;y ống, trong khi nước vẫn được lưu th&ocirc;ng trong ống nhờ c&aacute;c co nối v&agrave; hệ thống ngắt nước tự động. Đ&acirc;y l&agrave; thiết bị kh&ocirc;ng thể thiếu trong mỗi gia đ&igrave;nh từ th&agrave;nh thị đến n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><u>Sản phẩm tham khảo</u>:</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="color: #99cc00"><strong><span style="font-size: 14pt">BỘ KHUNG CUỘN ỐNG</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt"><img height="250" border="0" width="250" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090616/thietbihoinuoc/source/khung-cuon-ong-scm-01a15-706244.jpg" /><img height="250" border="0" width="277" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090616/thietbihoinuoc/source/mau-3-866641.jpg" /><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <!--{12496353707009}--><!--{124963537070010}--><!--{124963537070011}--></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">Gi&aacute;:</span> <strong><span style="font-size: 16pt; color: red">385.000 đồng</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: red"> </span><span style="font-size: 16pt">/ bộ</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <!--{124963537070012}--><!--{124963537070013}--><!--{124963537070014}--></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><u>Phụ kiện bao gồm</u>:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: left"><span style="font-size: medium"><!--{124963537070015}--><span style="font-family: Wingdings">- </span>Khung cuộn ống nước</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: left"><span style="font-size: medium"><!--{124963537070016}--><span style="font-family: Wingdings">- </span><!--{124963537070017}--> 1 co nối tự động ngắt nước</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: left"><span style="font-size: medium"><!--{124963537070018}--><span style="font-family: Wingdings">- </span>3 co nối nhanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: left"><span style="font-size: medium"><!--{124963537070019}--><span style="font-family: Wingdings">- </span>1 co nối &frac12;&rdquo; v&agrave; &frac34;&rdquo;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: left"><span style="font-size: medium"><!--{124963537070020}--><span style="font-family: Wingdings">- </span>1 v&ograve;i phun nước điều chỉnh được tốc độ phun</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: medium"><!--{124963537070021}--><span style="font-family: Wingdings">- </span><!--{124963537070022}-->15m d&acirc;y PVC &aacute;p lực &frac12;&rdquo;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><span style="color: #99cc00"><strong><span style="font-size: 14pt">BỘ KHUNG CUỘN ỐNG TREO TƯỜNG</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><span style="font-size: 14pt"><img height="250" border="0" width="250" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090616/thietbihoinuoc/source/khung-treo-tuong-sl-02-747284.jpg" /><img height="250" border="0" width="277" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090616/thietbihoinuoc/source/mau-1-782888.jpg" /><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center">&nbsp;<span style="font-size: 16pt">Gi&aacute;:<span style="color: red"> <strong>355.000 đồng</strong></span></span><span style="font-size: 16pt"> / khung<span style="color: red"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><em><span style="font-size: medium">(c&oacute; thể quấn được 30m đối với ống</span></em> <em><span style="font-size: medium"><!--{124963537070023}--><!--{124963537070024}--></span></em><em><span style="font-size: medium"><!--{124963537070025}--><span style="font-family: Arial"> &oslash;</span>16 hoặc 50m đối với ống</span></em> <em><span style="font-size: medium"><!--{124963537070026}--><!--{124963537070027}--></span></em><em><span style="font-size: medium"><!--{124963537070028}--><span style="font-family: Arial"> &oslash;</span>13)</span></em></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center">&nbsp;</p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center">&nbsp;</p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="color: #99cc00"><em><strong><span style="font-family: Arial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></em></span></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">Cty TNHH Thiết Bị Hơi &amp; Nước VẠN VINH</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp;<font size="3"> </font></span></strong></span></span><font size="3"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 44 K&yacute; Con, P.Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /></span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp; CH1&nbsp;&nbsp; : 180 Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, P. Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br />&nbsp;</span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"> CH2&nbsp;&nbsp; : 48 K&yacute; Con, P. Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span></font> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /><font size="3">&nbsp; </font></span></strong></span></span><font size="3"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong></span></font><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial">(08) 3821.5237</span></strong></span></span><font size="3"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;hoặc</span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></span></font><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial"><span style="color: #ff6600">2211.8238</span></span></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></span><font size="3"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">/ Fax:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></font><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial; color: #ff9900">(08) 3915.2328</span></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br />&nbsp; </span></strong></span></span><span style="font-size: small"><font size="3"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">Email:</span></span></font><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:vanvinhcompany@yahoo.com"><span style="font-size: small">vanvinhcompany@yahoo.com</span></a></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>/<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:vanvinhcompany@gmail.com"><span style="font-size: small">vanvinhcompany@gmail.com</span></a></span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /><font size="3">&nbsp;</font></span></strong></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><font size="3"> Web&nbsp; :</font><span class="Apple-converted-space"> </span></span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.thietbihoinuoc.com/"><span style="font-size: small">www.ThietBiHoiNuoc.com</span></a></span></span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><font size="2"><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><font size="3">Blog&nbsp; : </font><a href="http://www.yume.vn/thietbihoinuoc">www.yume.vn/thietbihoinuoc</a></span></span></span></font></p> <p>&nbsp;</p>&nbsp;
 


Công ty của bạn có bán đầy đủ thiết bị làm mát, tưới cho một trang trại vừa trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh và một trại heo ( 500 con ). Nếu có đủ, tôi sẽ về Sài Gòn đến công ty bạn để liên hệ và mua thiết bị. Địa chỉ của tôi: liemchina@yahoo.com ĐT: 0906.547.507 Liêm-Nha Trang. Rất cảm ơn
 
@Liembk: Chào anh, cty em phân phối đầy đủ các thiết bị và phụ kiện về ngành nước, nhưng trước khi anh xuống SG thì anh vui lòng liên hệ ĐT cho cty em để có thể nắm được nhu cầu cần thiết của anh và tư vấn trực tiếp :)

SỐ ĐT cty em : (08) 3821.5237 / 2211.8238
 


Back
Top