Hệ thống tưới phù hợp

vodinhtien

_
Nông dân @
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Đình Tiến
- Địa chỉ: 197 Thủ Khoa Huân-Phan Thiết
- Tel, Fax: 0626250078 ::: FaX 0
- email: vodinhtien@yahoo.com
================================

<p>Tưới nước l&agrave; c&ocirc;ng việc rất cần thiết để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong trồng trọt, nhưng cũng tốn rất nhiều c&ocirc;ng sức của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Hiện nay, c&oacute; rất nhiều phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng nghệ tưới được quảng c&aacute;o tr&ecirc;n mạng nhưng chưa được &aacute;p dụng đại tr&agrave; trong sản xuất của n&ocirc;ng d&acirc;n, l&yacute; do l&agrave;:</p><p>&nbsp;- B&agrave; con m&igrave;nh c&ograve;n ngh&egrave;o trong khi c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ tưới hầu hết rất đắc tiền, vượt qu&aacute; khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh của n&ocirc;ng d&acirc;n b&igrave;nh thường. </p><p>-B&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n thương kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, thườn l&agrave;m theo qu&aacute;n t&iacute;nh chứ kh&ocirc;ng c&oacute; thiết kế n&ecirc;n dễ thất bại, hoặc ngại kh&ocirc;ng biết bỏ tiền ra đầu tư th&igrave; hiệu quả sẽ ra sao n&ecirc;n chưa d&aacute;m đầu tư.</p><p>-C&aacute;c doanh nghiệp quảng c&aacute;o chung chung m&agrave; kh&ocirc;ng đưa ra gi&aacute; cả cụ thể. Khi li&ecirc;n hệ th&igrave; gi&aacute; th&agrave;nh qu&aacute; cao n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể đầu tư được.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra giải ph&aacute;p:</p><p>1- Tưới tự động (phun mưa, nhỏ giọt) bằng hệ thống&nbsp; ống ch&iacute;nh l&agrave; ống cứng, ống thứ cấp l&agrave; ống PE đen, chi ph&iacute; khoảng 15-20 triệu đ/ha, (sử dụng được 2-3 năm phải thay ống PE đen).D&ugrave;ng cho người ngh&egrave;o, &iacute;t vốn đầu tư khi khởi nghiệp.<br /></p><p>2-Tưới tự động bằng hệ thống ống cứng gi&aacute; rẻ (Gọi l&agrave; nhự tổ hợp), gi&aacute; th&agrave;nh đầu tư 25-30 triệu đồng/ha (sử dụng được 5-7 năm).</p><p>3- Tưới tự động bằng hệ thống ống cứng chất lượng cao :pVC H&agrave;i H&ograve;a chẳng hạn). Gi&aacute; th&agrave;nh đầu tư khoảng 40-50 triệu đồng/ha (sử dụng tr&ecirc;n 10 năm).</p><p>4- Giải ph&aacute;p d&ugrave;ng s&uacute;ng phun mưa, đường k&iacute;nh khu tưới khoảng 100 m), gi&aacute; th&agrave;nh rẻ, &aacute;p dụng cho c&aacute;c trang trại c&oacute; diện t&iacute;ch lớn, nhưng đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; lượng nước dồi d&agrave;o.</p><p>Giải ph&aacute;p tưới n&agrave;y sử dụng cho c&acirc;y l&acirc;u năm, c&acirc;y h&agrave;ng năm. To&agrave;n bộ vật tư, thiết bị do VN sản xuất. <br /></p><p>Phương thức:&nbsp;</p><p>1- Ch&uacute;ng t&ocirc;i khảo s&aacute;t, đo đạc, d&ugrave;ng phần mềm để t&iacute;nh to&aacute;n k&iacute;ch thước, số lượng ống ch&iacute;nh v&agrave; phụ, lập thiết kế, x&aacute;c định c&ocirc;ng suất m&aacute;y bơm v&agrave; hướng dẫn lắp đặt v&agrave; cung cấp th&ocirc;ng tin nơi b&aacute;n, gi&aacute; cả, ph&ugrave; hợp với phương thức, gi&aacute; tiền do b&agrave; con chọn để b&agrave; con tự mua&nbsp; vật tư để x&acirc;y lắp. Gi&aacute; cả tư vấn 1.000.000 đồng/ha (Chưa kể thuế, tiền đi lại, ăn nghĩ-b&igrave;nh d&acirc;n th&ocirc;i).</p><p>2- Những nơi ở gần Phan Thiết, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể bao trọn g&oacute;i (thiết kế, vật liệu) x&acirc;y lắp với gi&aacute; cả thỏa thuận .</p><p>3- N&ocirc;ng d&acirc;n thật sự ngh&egrave;o: chỉ lấy chi ph&iacute; đi lại (ăn nghĩ tại gia đ&igrave;nh trong thời gi&aacute;n khảo s&aacute;t.</p><p>Bước đầu, để kh&ocirc;ng qu&aacute; tải th&ocirc;ng tin ĐTDĐ, xin li&ecirc;n hệ bằng email: vodinhtien@yahoo.com<br /></p>